سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.

آیاتِ کلیدی این مطالعه، در اولِ پطرس فصلِ دو و آیاتِ یک تا دوازده هستند.
قبل از شروعِ مطالعه،با هماز خداوند درخواست کنیم، تا قلب و فکرِ ما را -برای درکِ صحیح از این تعلیم آماده کنه.
خداوند از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو مرا تعلیم دهی.
خداونداز تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من تعلیم دهی، کمکم کنی.
در نامِ عیسی مسیح درخواست می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا می‌‌دونستید که خداوند، شما را برای انجامِ برنامه‌ای خاص به گونه‌ای خاص آفریده؟
آیا می‌‌دونید خدا چه برنامه‌ای برای زندگیتون داره؟
عزیزان، امروزه بسیاری از ایماندارانِ به عیسی مسیح، خیلی مشتاق هستند تا برنامهٔ خاصِ خداوند برای زندگیشون را بشناسند.
اما متاسفانه این عزیزان، از مراجعه به یگانه منبع و ماخذِ معتبر و قابلِ اعتمادی که می‌‌تونه در این جهت به اونها کمک کنه چشم پوشی می‌‌کنند.
یگانه منبع و ماخذِ معتبر و قابلِ اعتمادی که؛ ما می‌‌تونیم با کمکِ آن برنامهٔ خاصِ خداوند برای زندگیمون را بشناسیم، کلامِ او در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان هست!
عزیزان، آموزه‌های کلامِ خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان به ما یاد میدند که؛ به طورِ کلی، هدفِ خداوند از خلقتِ هر کدام از ما انسانها این هست که او را جلال بدیم.
خداوند برای کمکِ به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح در جلال دادنِ او این هست که؛ وی توسطِ کلامش و روح القدس -به ما کمک می‌‌کنه.
در این مطالعه، به شناختِ “جلال” و این که ما چطور می‌‌تونیم خداوند را در طولِ زندگیمون “جلال بدیم” می‌‌پردازم.
عزیزان “جلال”، یکی از صفاتِ خاصِ خداونده که، به کبریأیی یا همان خداوندی او اشاره داره.
خودِ کلمهٔ “جلال” نیز به معنای بلند پأیگی، عظمت، بزرگی و فر و شکوه هست.
همچنین، “جلال” دادنِ خداوند – به سادگی به معنای “تجلیلِ قلبی و صادقانه از اوست.”
کلمهٔ “جلال” که در قسمتِ عهدِ قدیمِ کتابِ مقدسِ ما مسیحیان به خدای پدر مربوط میشه، ایدهٔ عظمتِ شکوهِ او را در بر داره.
در قسمتِ عهدِ جدیدِ کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، کلمهٔ ترجمه شدهٔ “جلال”، به معنای؛ کرامت، افتخار، ستایش و پرستش هست.
با کنارِ هم قرار دادنِ هر دو قسمتِ عهدِ قدیم و عهدِ جدید در کتابِ مقدس، در می‌‌یابیم که تجلیل و تسبیحِ خداوند، به معنای اقرار به عظمتِ او و ارج نهادن به او با ستایش و پرستشِ اوست.
چرا؟ در درجهٔ اول، به این دلیل که، خداوند و تنها خداوند سزاوارِ ستایش، تکریم و پرستشِ ماست!
دلیلِ دوم اینه که؛ جلالِ خداوند – جوهرِ ذاتِ اوست؛ و ما با شناخت از ذاتِ الهی خداوند، او را تجلیل می‌‌کنیم.
حال سوالی که در اینجا باید باید به اون پاسخ بدیم اینه که؛ اگه خداوند همهٔ جلال را داره، که براستی هم داره، پس من و شما چطور می‌‌تونیم او را جلال بدیم؟
به عبارتی دیگه، من و شما چطور می‌‌تونیم چیزی را به خداوند بدیم که در وهلهٔ اول از آنِ خودِ اوست؟
عزیزان، پاسخِ صحیح به این سوالِ بسیار مهم را، در کتابِ مقدس، در اولِ تواریخ۱۶: ۲۸ – ۲۹مشاهده می‌‌کنیم.
این قسمت از کلامِ خدا به ما می‌‌گوید؛ ۲۸ ای تمام قومهای روی زمین، خداوند را توصیف نمایید؛ قدرت و شکوه او را توصیف نمایید؛ ۲۹ عظمت نام خداوند را توصیف نمایید! با هدایا به حضورش بیایید، او را در شکوه قدوسیتش بپرستید!
در این دو آیه، دو عمل از جانبِ خودمون می‌‌بینیم که در واقع عملِ حمد و ستایشِ ما نسبت به خداوند را تشکیل می‌‌دهند.
عملِ اولِ ما این هست که؛ قدرت، شکوه و عظمتِ خداوند را توصیف می‌‌کنیم زیرا که براستی حقِ اوست.
عزیزان، هیچ کسِ دیگری سزاوارِ ستایش و پرستشی نیست که ما برای حمد او انجام ‌‌دهیم.
کلامِ خدادر اشعیا ۴۲: ۸این مهم را تأیید می‌‌کنه.
۸ من خداوند هستم و نام من همین است. جلال خود را به کسی نمی‌دهم و بتها را شریک ستایش خود نمی‌سازم. آمین!
عزیزان، عملِ دومِ ما برای جلال دادنِ خداوند این هست که؛ باید به عنوانِ بخشی از عبادتی که او را جلال میده؛ برای خداوند هدیه بیاوریم!
اما حال سوال اینجاست که؛ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح – باید چه هدایأیی برای جلال دادن خداوند، برای حمد و ستایش او به وی تقدیم کنیم؟
عزیزان، هدیه‌ای که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به او تقدیم می‌‌کنیم؛ آشِ شله زرد و سمنو نیست.
هدیهٔ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح؛ گوشتِ حیواناتِ قربانی شده نیست.
هدیهٔ ما ایمانداران به عیسی مسیح؛ زیارت مردگان رفتن یا خود زنی و داد و شیون نیست .لطفا دقت بفرمأیید؛
هدایأیی که ما هنگامِ حضور در برابرِ او، در شکوه یا زیبأیی قدوسیتِ او می‌‌آوریم؛ شاملِ توافقِ فکری و قلبی با او و خواسته‌های او از ما هستند.
دیگر هدایای ما به خداوند؛ اطاعت، تسلیم و تکرارِ صفاتِ الهی او یا تمجید از او هستند.
دوستِ خوبِ من، حمد و ستایشِ ما از خداوند، با موافقتِ قلبی ما با هر آنچه که او می‌‌گوید هست، بویژه هر آنچه که خداوند در موردِ خودش می‌‌فرماید.
خداوند در اشعیا ۴۲: ۵در موردِ خودش می‌‌فرماید؛۵ خداوند، خدایی که آسمانها را آفرید و گسترانید و زمین و هر چه را که در آن است بوجود آورد و نفس و حیات به تمام مردم جهان می‌بخشد، به خدمتگزار خود چنین می‌گوید: آمین!
عزیزان، بدلیلِ این که خداوند مقدس، کامل و راستین هست، تمامی بیانات و و فرایضِ او نیز مقدس، کامل و راستین هستند.
در ارتباط به این نکتهٔ مهم، کلامِ خدا در مزمور ۱۹: ۷ – ۱۱می‌‌فرماید؛
۷ احکام خداوند کامل است و جان را تازه می‌سازد، کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می‌بخشد. ۸ فرامین خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد، اوامر خداوند پاک است و بصیرت می‌بخشد. ۹ قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد برقرار می‌ماند. احکام خداوند تماما حق و عدل است، ۱۰ از طلای ناب مرغوب‌تر و از عسل خالص شیرینتر. ۱۱ احکام تو بنده‌ات را آگاه و هوشیار می‌سازد و هر که آنها را بجا آورد، پاداش عظیمی خواهد یافت.آمین!
عزیزان، ما با شنیدن، موافقت و انجامِ احکامِ خدا -او را تجلیل می‌‌کنیم.
کلامِ خدا، کتابِ مقدسِ ما مسیحیان،کلامِ او برای ماست.
همهٔ آنچه را که ما برای برخورداری از یک زندگی خداپسندانه، شاد و موفق بدانها نیاز داریم را، کتابِ مقدس در خود داره.
عزیزان، لازمه روی این نکته تاکید کنم که؛ تنها گوش دادن به کلامِ خدا و موافقتِ با او، موجبِ تجلیلِ ما از وی نخواهند شد.
ما باید صادقانه و فروتنانه، تسلیمِ خواستِ خداوند و اوامرِ او باشیم و از دستوراتِ مندرج در کلامِ او اطاعت کنیم.
از مزمورِ ۱۰۳: ۱۷ – ۱۸یاد می‌‌گیریم که؛۱۷ اما رحمت خداوند بر کسانی که او را گرامی می‌دارند، ۱۸ همیشگی است و او عدالت را در حق فرزندان آنانی که عهد و احکام او را حفظ می‌کنند، بجا می‌آورد. آمین!
عیسی مسیح این نکتهٔ بسیار مهم را در عهدِ جدید، در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱۵تاکید نمود.
۱۵ اگر مرا دوست دارید، آنچه می‌گویم اطاعت کنید.آمین!
دوستِ خوبِ من، امروزه من و شما، با بازگو نمودنِ کارِ شگرفِ خداوند در زندگی خودمون به دیگران، او را تجلیل می‌‌کنیم و جلال می‌‌دهیم.
بیانِ این واقعیت که، چگونه وقتی ما زندگی خودمون را به خداوند عیسی مسیح تسلیم نمودیم و از او دعوت کردیم که به قلب و زندگی ما بیاد، از آرامشِ الهی او برخوردار شدیم.
بیانِ این واقعیت که،چگونه عیسی مسیح در قلب، فکر و زندگی ما شروع به کار کرد – و به تدریج ما را از گناه به سوی پاکی، از ترس به اطمینان و از شهوت به کنترلِ نفس هدایت فرمود.
بیانِ این حقیقت که،ایمانِ ما به عیسی مسیح، مطالعهٔ منظمِ کلام و وقت گذرانی منظمِ هر روزه با وی، موجب شده تا ما برنامهٔ خاصِ او را برای زندگیمون بشناسیم.
و با کمک و هدایتِ عیسی مسیح، قادر شده ایم تا در ارادهٔ الهی او، که همان برنامهٔ خاص وی برای زندگیمون بوده، هر روزه شاد، امیدوار و قانع زندگی کنیم- به بهترین نحو موجبِ جلالِ نامِ خداوند عیسی مسیح در میانِ شنوندگانِ ما میشند.
دوستِ خوبِ من، ما معمولاً برای یافتنِ برنامهٔ خداوند برای زندگی خودمون، با توجه به شرایط، روابط و سایرِ مواردِ عملی تمرکز می‌‌کنیم.
اما اولویتِ خداوند رشدِ معنوی ماست!
وقتی من و شما از آنچه که کلامِ خدا – به عنوانِ ارادهٔ الهی او برای ما آشکار می‌‌کنه؛ فروتنانه اطاعت می‌‌کنیم، او مسیرِ هر قدمِ ما را در طولِ زندگی هدایت می‌‌کنه -تا بتونیم در برنامهٔ خاصی که برای زندگیمون منظور داشته زندگی کرده و موفق باشیم.
عزیزان، از شما دعوت می‌‌کنم تا در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من آموختی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا در حکمت، توان و محبتِ الهی خودت، به گونه‌ای منحصر بفرد آفریده ای.
خداوند عیسی مسیح، من در این لحظه زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و گناهانِ من را ببخش.
خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می‌‌کنم تا به من کمک کنی هر روزه تو را بیشتر بشناسم.
خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می‌‌کنم به من کمک کنی، تا هر روزه کلامِ حیات بخشِ تو را مطالعه کنم و از احکامِ الهی موجود در آن اطاعت کنم.
خداوند عیسی مسیح، از تو در خواست می‌‌کنم به من کمک کنی، تا با اطاعتِ کامل از احکامِ الهی تو همواره در برنامهٔ خاصِ تو زندگی کنم.
خداوند عیسی مسیح، به من کمک کن، تا بتوانم با زندگی پاک و در برنامهٔ خاصِ تو، هر روزه موجبِ جلالِ نامِ تو باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقریبرای مطالعهٔ تعالیمِ مسیحی بیشتر، می‌‌توانید به وبسایتِ www.radioaramesh.org مراجعه بفرمأیید.