سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.

این قسمت از کتابِ مقدس می‌‌فرماید؛ ۱۱ هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. ۱۲ با پذیرفتن این هدیه الهی، متوجه می‌شویم که خواست خدا از ما اینست که از زندگی بی بند و بار و خوش گذرانی‌های گناه آلود دست بکشیم و زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای در این دنیا داشته باشیم. ۱۳ اگر چنین زندگی کنیم، می‌توانیم با امید و اشتیاق، منتظر روز مبارکی باشیم که در آن، خدای بزرگ و نجات دهنده‌مان عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. ۱۴ او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد، و از ما قومی خاص برای خود بوجود آورد، قومی که دلی پاک داشته، مشتاق خدمت به مردم باشند .آمین!
عزیزانبا هدایتِ روحِ خدا،ببینیم این قسمت از کلامِ خدا، چه ربطی با زندگی امروزِ ما داره.
قبل از شروع،با هماز خداوند درخواست کنیم، تا قلب و فکرِ ما را -برایشنیدنِ از او آماده کنه.
خداوند از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو همچون فرزندِ عزیزِخودتمراتعلیم دهی.
خداونداز تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من تعلیم دهی، کمکم کنی.
در نامِ عیسی مسیح درخواست می‌‌کنم، آمین!
عزیزان امروزه بسیاری از مردمِ جامعه‌های ما، معتقدند که “رفتار‌های خوبِ اخلاقی آنها”، می‌‌تونه آنها را به بهشت ببره.
بسیاری دیگه از مردمِ جامعه‌های ما معتقدند که، “اگه انسان تحتِ هدایتِ وجدانِ خودش زندگی کنه” می‌‌تونه به بهشت بره.
بسیاری دیگه از مردمِ جامعه‌های ما نیز معتقدند که، “یک طرح و برنامهٔ خود بهترسازی خوب” می‌‌تونه اونها را به بهشت ببره.
در کنارِ تمامی این عزیزان که با اعتقاداتِ گوناگونی در جامعه‌های ما زندگی می‌‌کنند؛عزیزانِ دیگری هم هستند که متاسفانه معتقدند، اونها به خاطر گناهان و اشتباهاتِ گذشته زندگیشون، از رفتنِ به بهشت برای همیشه محروم شده ا‌ند.
عزیزان، آموزه‌های کلامِ خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، از قولِ خودِ خداوندِ قادرِ مطلق، دانای مطلقِ همیشه در همه جا حاضر، خداوندِ یکتأیی که این هستی‌ و هر انسانی را آفریده، به روشنی به ما یاد میده که چه کسانی به بهشت خواهند رفت و به چه دلیل!
درشروعِ شناختِ از این مهم که چه کسانی به بهشتِ خداوند خواهند رفت؛لازمه این نکته را در نظر داشته باشیم که آموزه‌های کتابِ مقدس همچنین به ما یاد میدند که -چه کسانی هرگز به بهشتِ خداوند راه نخواهند یافت.
دقت بفرمأیید؛آموزه‌های کلامِ خدا به ما یاد میدند که- نوعِ شخصیت و چگونگی عملکرد‌های ما در طولِ زندگیمون، تعیین کنندهٔ موقعیت و جایگاهِ ابدی ما نیستند!
اجازه بدید تا این نکته را خدمتِ شما توضیح بدم.
عزیزان، مانع و دلیلِ اصلی این که چرا بینِ ما و خدای قدوس فاصله وجود داره؛چرا ما از بهشتِ او دور افتاده ایم؛”ذات و فطرتِ گناهکارِ ماست”!
کلامِ خدا به ما یاد میده که؛ گناهِ آدم و حوا، پدر و مادرِ اولیهٔ نسلِ بشر، باعث گردید تا تمامِ انسانها زندگی را از نظرِ روحانی مرده و تحتِ حکمِ قضاوتِ خدا آغاز کنند.
کتابِ مقدس در رومیان ۵: ۱۲می‌‌فرماید؛ ۱۲ وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه، همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند .آمین!
دوستِ خوبِ من لطفا توجه بفرما؛ هیچ مقدار از کار‌های خوبِ ما یا رفتار‌های اخلاقی شایسته مون، نمیتونند ماهیتِ نا مقدس و گناهکارِ ما را تغییر بدند!
کتابِ مقدس در اشعیا ۶۴: ۶این نکتهٔ مهم را اینطور به ما گوشزد می‌‌کنه.
۶ همه ما گناهکاریم؛ حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. گناهانمان ما را مانند برگهای پاییزی خشک کرده، و خطایای ما همچون باد ما را با خود می‌برد و پراکنده می‌کند .آمین!
پس از این آیه یاد میگیریم که؛ حتی کار‌های به اصطلاح خوبِ ما هم در چشمِ خداوندِ قدوس، به گناه آلوده هستند.
بنابراین، بدونِ کمکِ مستقیمِ خداوند، ورودی بهشت به روی همهٔ ما بسته خواهد شد، و همهٔ ما با یک ابدیتِ در جدأیی از خدا روبرو خواهیم شد!
اما خداوند در حکمت و محبتِ الهی خودش -نقشه‌ای داشت تا انسان‌های گناهکار جدا و بدور مانده از او را با خود آشتی بده.
عزیزان، نقشه خداوند برای آشتی با ما انسان‌های گناهکار، برای برداشتنِ آن مانع و دلیلِ اصلی جدأیی بینِ ما و او این بود که؛ یگانه فرزندش عیسی را به این جهان فرستاد – تا او گناهانِ ما را بر عهده بگیره و مجازاتی را که ما سزاوارِ آن بودیم دریافت کنه.
این بدین معناست که؛ آنچه را که ما از انجامِ آن ناتوان بودیم؛ عیسی مسیح در نهایتِ محبت و فروتنی برای ما انجام داد.
حال از طریقِ ایمانِ قلبی به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما، که در واقع پرداختِ تاوانِ گناهانِ ما بود، ما طبیعتِ کاملا جدیدی از خداوند دریافت می‌‌کنیم و برای همیشه با او در بهشت زندگی خواهیم کرد.
در ارتباط با دریافتِ طبیعتِ تازه در ایمانمان به عیسی مسیح؛ کلامِ خدا در دومِ قرنتیان ۵: ۱۷می‌‌فرماید؛۱۷ کسی که از آن مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین!
خدا را شکر که او گناهانِ ما را در ایمانمان به عیسی مسیح می‌‌بخشه، ما را مبدل به موجودی جدید می‌‌گرداند و به ما حیاتِ نو ابدی عطا می‌‌فرماید!
عزیزان، هر ایماندارِ واقعی به عیسی مسیح، دیگه نباید نگرانِ بدست آوردنِ جایگاهِ خودش در بهشت باشه!
به خاطرِ فدا کاری که عیسی مسیح برای ما انسان‌های گناهکار بر روی صلیب انجام داد؛ حال هر کسی که به او ایمان بیاره، می‌‌تونه به آیندهٔ ابدی خود با خداوند در بهشت اعتمادِ کامل داشته باشه!
فراتر اینکه؛ عیسی مسیح به هر ایماندار خود، مادامی که او زنده هست -زندگی با معنا و پر امید هدیه می‌‌کنه.
عزیزان، آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در تیطوس ۲: ۱۱ – ۱۴هستند.
آیهٔ ۱۱ می‌‌فرماید؛ ۱۱ هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد.
عزیزان، هدیهٔ رایگان خدا -بوسیلهٔ فدا کاری و جان بآزی عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما مهیا شده!
هدیهٔ رایگانِ خدا که امروزه برای هر کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، در واقع همان بخششِ گناهانِ اوست و نجات از مجازاتِ خداوند و برداشتنِ دوری ابدی از او هستند.
عزیزان، این هدیهٔ بی‌ مانند اگر چه امروزه برای من و شما رایگان هست، اما به قیمتِ بسیار گزافی به حسابِ خداوند برای من و شما مهیا شد.
به قیمتِ جانِ یگانه فرزندِ عزیزش عیسی مسیح.
عزیزان، در موردِ رایگانی دریافتِ هدیهٔ نجاتِ خداوند، بسیار مهمه که دو نکتهٔ بسیار مهم را فراموش نکنیم.
اول این که، این نجات، این بخششِ گناهان، این آشتی با خدا و برخورداری از رابطه‌ای شخصی با وی؛ فقط توسطِ ایمانِ قلبی ما به عیسی مسیح از طرفِ خداوند به ما هدیه داده میشه!
نکتهٔ دوم این که؛ ما هرگز نمی تونیم این نجات، این بخششِ گناهانمان، این آشتی با خدا و برخورداری از رابطه‌ای شخصی با او را، با انجامِ کار‌های خوب یا پیروی از وجدانمان بدست بیاریم.
همینطور، ما نمیتونیم نجاتِ خداوند، بخششِ گناهانمان، رابطهٔ شخصی با او و زندگی ابدی با وی در بهشت را؛ با انجامِ کار‌های دینی، پرداختِ صدقات، قربانی کردنِ حیوانات یا زیاتِ قبرِ مردگان بدست بیاریم!
عزیزان به آیاتِ کلیدی مطالعه بر گردیم.
بعد از این که هدیهٔ بی‌ مانندِ خداوند را دریافت کردیم، متوجهٔ خواستِ خداوند از خودمان میشیم.
آیهٔ دوازده خواستِ خدا از ما را -پس از ایمانمان به عیسی مسیح و دریافتِ هدیهٔ نجات از اورا برای ما بیان فرموده.
آیهٔ دوازدهم به ما یاد میده که؛۱۲ با پذیرفتن این هدیه الهی، متوجه می‌شویم که خواست خدا از ما اینست که از زندگی بی بند و بار و خوش گذرانی‌های گناه آلود دست بکشیم و زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای در این دنیا داشته باشیم.آمین!
عزیزان آیهٔ سیزده با بیانِ” اگر چنین زندگی کنیم” شروع میشه.
سوال اینه که؛ما ایماندارانِ به عیسی مسیح حال باید چطور زندگی کنیم؟
پاسخِ سوالِ ما باز در آیهٔ دوازدهم یافت میشه.
دقت کنید؛ما ایماندارانِ به عیسی مسیح -حال باید از زندگی بی‌ بند و بار و خوش گذرانی‌های گناه آلود دست بکشیم و زندگی پاک و خدا پسندانه‌ای در این دنیا داشته باشیم.
سوالِ بعدی که باید به اون جواب بدیم اینه که؛وقتی با کمکِ روح القدس اینگونه طبقِ خواستِ خدا زندگی پاکی داشته باشیم بعد چی‌ میشه؟
آیهٔ سیزدهمبه این سوالِ ما پاسخ میده.
۱۳ اگر چنین زندگی کنیم، می‌توانیم با امید و اشتیاق، منتظر روز مبارکی باشیم که در آن، خدای بزرگ و نجات دهنده‌مان عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد.آمین!
عزیزان، لطفا حالبه آیهٔ چهاردهم توجه بفرمأیید.
آیهٔ چهاردهم می‌‌فرماید؛۱۴ او جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناه آلودمان آزاد سازد، و از ما قومی خاص برای خود بوجود آورد، قومی که دلی پاک داشته، مشتاق خدمت به مردم باشند .آمین!
دوستِ خوبِ من، شایسته است تا ما قدرِ این خداوندِ پر مهر و محبت را بدونیم.
خداوندی که در نهایتِ فیض و رحمت الهی خودش، بهائ کاملِ گناهانِ ما را که مرگ و جدأیی ابدی از او بود خود کاملا پرداخت نمود.
تنها طریقی که می‌‌تونیم از این فداکاری بی‌ مانندِ خداوند در حقمان سپاسگزاری کنیم اینه که، به فداکاری بی‌ مانندی که او برامون انجامدادهایمان بیاریم.
خداوند عیسی مسیح داوطلبانه به جای ما انسان‌های گناهکار بر روی صلیب جان داد و مرد، تا امروز هر که به او ایمان بیاره، تا ابدیت در بهشت با او زندگی کنه.
عزیزان،امیدوارم که مطالعهٔ امروزِ ما در کتابِ مقدس، تونسته باشه به شما کمک کرده باشه، تا ارتباطِ کلامِ خدا در تیطوس ۲: ۱۱ – ۱۴ را با زندگی امروزِ خودتون درک کنید.
همینطور امیدوارم که؛ آنچه خداوند امروز توسطِ این قسمت از کلامش به شما یاد داد، موجبِ شناختِ بهتر از فیض، محبت و رحمتِ او، و روشن کنندهٔ راهِ زندگی شما باشه!آمین!
کوروش باقری
برای مطالعهٔ تعالیمِ مسیحی بیشتر، می‌‌توانید به وبسایتِ www.radioaramesh.orgمراجعه بفرمأیید.