با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.

این قسمت از کتابِ مقدس که قسمتی از فرمایشاتِ پولسِ رسول در نامه‌ای به کلیسای قرنتس هستندمی‌‌فرماید؛۶ با اینحال، وقتی در میان مسیحیان با تجربه هستم، در سخنانم از حکمت و فلسفه استفاده می‌کنم، اما نه از حکمت و فلسفه‌ای که مورد پسند دنیا و بزرگان آنست، بزرگانی که محکوم به نابودی‌اند. ۷ سخنان ما حکیمانه است، زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست، نقشه‌ای که هدفش رساندن ما به حضور پُر جلال خداست. اگر چه خدا این نقشه را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح کرده بود، اما در گذشته آن را بر هیچکس آشکار نساخته بود. ۸ حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند، زیرا اگر درک می‌کردند، «خداوند جلال» را به صلیب نمی‌کشیدند. ۹ کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود، چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. ۱۰ اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. ۱۱ هیچکس نمی‌تواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می‌گذرد، مگر خود آن شخص. به همین ترتیب، هیچکس نمی‌تواند افکار و نقشه‌های خدا را درک کند، مگر روح خدا. ۱۲ خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پُر شکوهی از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است. بدیهی است روحی که ما یافته‌ایم، با روح این دنیا تفاوت دارد. ۱۳ به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که بعنوان یک انسان می‌توانیم بکار ببریم، استفاده نمی‌کنیم، بلکه عیناً همان کلماتی را بکار می‌بریم که روح خدا به ما الهام می‌کند. به این ترتیب، حقایق روح‌القدس را با کلمات روح‌القدس بیان می‌نماییم. ۱۴ اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح‌القدس به ما می‌آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می‌آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد، می‌توانند مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. ۱۵ شخص روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می‌گردد، مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند. ۱۶ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده‌اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می‌باشیم و افکار او را درک می‌کنیم .آمین!
عزیزان ببینیم این قسمت از کلامِ خدا، چه ربطی با زندگی امروزِ ما داره.
قبل از شروع،با هماز خداوند درخواست کنیم، تا قلب و فکرِ ما را -برایشنیدنِ از او آماده کنه.
خداوند از تو سپاسگزارم -زیرا که مشتاقی با من صحبت کنیو همچون فرزندِ عزیزِخودتمراتعلیم دهی.
خداونداز تو در خواست می‌‌کنم -تا در درکِ صحیح از آنچه که تو امروز می‌‌خواهی به من تعلیم دهی، کمکم کنی.
در نامِ عیسی مسیح درخواست می‌‌کنم، آمین!
دوستِ خوبِ من، با وجودِ این همه فریب و دروغ در دنیایی که امروزه در آن زندگی می‌‌کنیم؛ هر کدام از ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، نیازِ مبرم به تشخیصِ روحانی و معنوی داریم.
اگر چه ما ایماندارانِ به عیسی مسیح به حکمتِ خداوند پدرِ آسمانیمان دسترسی داریم، اما حکمتِ خداوند چیزی نیست که ما به طورِ خودکار از آن برخوردار بشیم.
عزیزان، حکمتِ خداوند را باید با جدیت هر چه تمامتر جویا بود.
برای شناخت و درک از حکمتِ خداوند، مطالعهٔ کلامِ او بهترین نقطهٔ شروع هست!
اما به چه دلیل مطالعهٔ کلامِ خدا بهترین نقط شروع هست؟
چون که، تشخیصِ صحیحِ روحانی زمانی بدست میاد که، ما حقیقت را بدونیم و بتونیم در موردِ هر موقعیتی که در طولِ زندگیمون با آن روبرو میشیم، از طریقِ کتابِ مقدس فکر کنیم.
به عبارتی دیگه، تا بتونیم دیدگاهِ کتابِ مقدس را در موردِ هر موقعیتی در زندگیمون داشته باشیم.
دوستِ خوبِ من، ما انسانها در درک و فهم از همهٔ مسائلِ این خلقتِ خداوند و وقایعی که در آن بوقوع می‌‌پیوندند، ظرفیتِ محدودی داریم.
ما نمی تونیم با ظرفیتِ محدودِ انسانیمون، پاسخِ هر سوالی را داشته باشیم.
بنابراین، احمقانه است که فکر کنیم عقل و حکمتِ محدودِ انسانی خودمون، برای هدایتِ ما در زندگی کافیه.
دقت بفرمأیید؛ ذهنِ انسان در عینِ عقلانی بودن، از دیدنِ ماهیتِ واقعی بسیاری از موقعیت‌ها و رویداد‌ها ناتوانه.
آنچه که به نظرِ ما خوب هست، ممکنه بهترین نباشه.
و آنچه که به عنوانِ حقیقت معرفی میشه، گاهی دروغه.
غرور در قضاوتِ خودمان، مانعِ دسترسی به حکمتِ الهی خداوند میشه.
اما در مقابل، مطالعه و تعمق در آموزه‌های کلامِ خدا، بینشِ ما را توسعه میده.
همانطور که روح القدس، یعنی خداوند در روح، حقیقت را برای ذهنِ ما روشن و کتابِ مقدس را برای ما تفسیر میکنه.
در این صورت، ما به طورِ فزاینده ای، زندگی و وقایعِ آن را از دیدگاهِ خداوند خواهیم دید.
دقت بفرمأیید؛ از طریقِ هدایتِ روح القدس و آموزه‌های کلامِ خدا، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، پیوندِ مستقیمی با ذهنِ خداوند عیسی مسیح داریم!
این مهم را کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۲: ۱۶به ما یاد میده.
۱۶ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده‌اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می‌باشیم و افکار او را درک می‌کنیم .آمین!
عزیزان، در تمامی کتابِ مقدس، از اولین کتابِ موجود در آن پیدایش، تا آخرین کتاب یعنی مکاشفه؛ خدا افکار، اصول و حکمتِ خود را آشکار فرموده!
حال سوال اینجاست که چرا؟
چرا خداوند افکار، اصول و حکمتِ الهی خودش را در کتابِ مقدس آشکار فرموده؟
پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛ تا ما بتونیم با کمکِ آنها، در هر موقعیتی در زندگیمون استفاده کنیم.
عزیزان، به آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزدر۱قرنتیان ۲: ۶ – ۱۶ برگردیم.
در آیهٔ ششم پولس می‌‌فرماید؛۶ با اینحال، وقتی در میان مسیحیان با تجربه هستم، در سخنانم از حکمت و فلسفه استفاده می‌کنم، اما نه از حکمت و فلسفه‌ای که مورد پسند دنیا و بزرگان آنست، بزرگانی که محکوم به نابودی‌اند.آمین!
متوجه میشیم که پولسِ رسول، در سخنانِ خودش به دیگران برای معرفی شخصیتِ عیسی مسیح و حقیقتِ انجیل، از حکمت و فلسفهٔ انسانی استفاده نمی کنه.
عزیزان، حکمت و فلسفهٔ انسانی، ساخته و پرداختهٔ اذعانِ محدودِ انسانی ما هستند و همیشهبا حقیقتِ افکارِ خدا هماهنگی ندارند.
ما برای معرفی شخصیتِ عیسی مسیح به دیگران و تعلیمِ حقایقِ انجیل، به حکمت و هدایتِ خداوند نیازمندیم!
در آیهٔ هفتم پولس می‌‌فرماید؛ ۷ سخنان ما حکیمانه است، زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست، نقشه‌ای که هدفش رساندن ما به حضور پُر جلال خداست. اگر چه خدا این نقشه را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح کرده بود، اما در گذشته آن را بر هیچکس آشکار نساخته بود.آمین!
“سخنانِ ما حکیمانه است”.
چرا پولس میگه سخنانِ ما حکیمانه است؟
چون که سخنانِ پولس از جانبِ خدا و در باره نقشه حکیمانهٔ اوست.
در آیهٔ هفتم پولس در موردِ نقشهٔ عظیمِ خدا در موردِ نجاتِ انسان صحبت می‌‌کنه.
نجاتی کهفقط توسطِ ایمانِ هر شخصبه کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب حاصل میشه.
عزیزان دقت بفرمأیید؛ نقشهٔ عظیم و حکیمانهٔ خدا این بود که، او یگانه فرزندِ خود عیسی را به شکلِ انسان به این جهان بفرستد، تا او زندگی خداپسندانه و کاملا بی‌ گناهی را به ما نشان دهد.
دیگر این که؛او به جای ما انسان‌های گناهکار بر روی صلیب جانِ خودش را فدا کند، تا بتواند تاوانِ گناهانِ ما را، یکبار برای همیشه بپردازد.
حال هر که به کارِ تمام شدهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمان می‌‌یاره، خداوند گناهانِ آن شخص را می‌‌بخشه، او را به فرزند خواندگی به خانوادهٔ الهی خود بر می‌‌گزینه و به او حیاتِ ابدی در نزدِ خود در بهشت هدیه میده.
در کنارِ تمامی این موهبت‌های بی‌ مانندِ الهی، هر کس که به عیسی مسیح ایمان می‌‌یاره، خداوند روح القدس در وی سکنا می‌‌گزینه و تا روزی که آن شخص زنده هست در وی با آن شخص زندگی می‌‌کنه.
با هم آیاتِ هشت و نه را مرور کنیم.
۸ حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند، زیرا اگر درک می‌کردند، «خداوند جلال» را به صلیبنمی‌کشیدند ۹ کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود، چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است.آمین!
عزیزاندر این دو آیات، پولس به طورِ غیر مستقیم به خطرناکی و بی‌ ثباتیِ پیروی از حکمت و فلسفهٔ انسانی اشاره داره.
انسان‌های در بندِ قوانین دینی و پیروِ مراسم، حکمت و فلسفه‌های انسانی بودند که نتونسته بودند عیسی مسیح، خداوندِ در جسمِ انسانی ظاهر شده را بشناسند.
و سرانجام همین انسان‌های در بندِ قوانینِ دینی و پیروِ مراسم، حکمت و فلسفه‌های انسانی بودند که یگانه منجی بشریت، عیسی مسیح را بر روی صلیب کشتند.
عزیزان در آیهٔ دهم، پولس نکتهٔ فوق العاده مهمی را بیان می‌‌کنه.
او می‌‌فرماید؛۱۰ اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد .آمین!
عزیزان، همانگونه که قبلا هم عرض کردم، خداوند توسطِ آموزه‌های کلامش و هدایتِ روح القدس، روحِ مقدسِ خود؛ در درکِ افکار، اصول و حکمتِ الهی خودش به ما کمک می‌‌کنه.
در آیهٔ یازده، پولس باز به اهمیتِ نقشِ روح القدس، در جهتِ کمکِ به ما در درکِ افکارِ خداوند تاکید می‌‌کنه.
۱۱ هیچکس نمی‌تواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می‌گذرد، مگر خود آن شخص. به همین ترتیب، هیچکس نمی‌تواند افکار و نقشه‌های خدا را درک کند، مگر روح خدا.آمین!
در آیهٔ دوازدهم پولس می‌‌فرماید؛۱۲ خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پُر شکوهی از لطف و برکت خود، نصیب ما ساخته است. بدیهی است روحی که ما یافته‌ایم، با روح این دنیا تفاوت دارد.آمین!
در این آیه، )در آیهٔ دوازدهم(پولسدر موردِاهمیتِ تشخیصِ متفاوت بودنِ روح القدس و دیگر روح‌های پلیدِ موجود در این دنیا تذکر میده.
عزیزان، روح القدس – روحِ مقدسِ خداوند یا خداوند در روح است.
روح القدس -بعد از ایمانِ هر شخص به عیسی مسیح، در وی ساکن میشه.
روح القدس -در هر ایماندارِ به عیسی مسیح ساکن میشه، تا به او کمک کنه بتونه خداوند را بهتر بشناسه – تا به او کمک کنه بتونه ارادهٔ خداوند را برای زندگیش بشناسه – تا به او کمک کنه بتونه در ارادهٔ خداوند برای زندگیش زندگی کنه.
روح القدس -همچنین هادی و حامی هر ایماندار به عیسی مسیح در طولِ زندگی وی خواهد بود.
اما روحِ این دنیا، روح‌های پلید و شیطانی هستند که از شیطان فرمان برداری می‌‌کنند.
کارِ روحِ دنیا و ارواحِ شیطانی، همیشه دروغ گویی، سعی دراز بین بردنِ ایمان ایماندارانِ به خداوند و تعویقِ نقشه او در زندگی آنهاست و خرابکاری‌های بیشمارِ دیگه.
در آیهٔ سیزدهم پولس می‌‌فرماید؛۱۳ به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که بعنوان یک انسان می‌توانیم بکار ببریم، استفاده نمی‌کنیم، بلکه عیناً همان کلماتی را بکار می‌بریم که روح خدا به ما الهام می‌کند. به این ترتیب، حقایق روح‌القدس را با کلمات روح‌القدس بیان می‌نماییم. آمین!
چقدر موجبِ آرامش و برکت خواهد بود، اگه ما هم بتونیم مانندِ پولس آنقدر با روح القدس مونس باشیم و کلامِ خدا را یاد گرفته باشیم تا بتونیم در محاوره‌های روزانهٔ خودمان با دیگران از آنها کمک دریافت کنیم.
پولس می‌‌فرماید؛ از کلماتی که بعنوانِ یک انسان می‌‌تونیم به کار ببریم استفاده نمی کنیم، بلکه چی‌؟
بلکه عیناً همان کلماتی را به کار می‌‌بریم که روحِ خدا به ما الهام می‌کند.
عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید بسیار مواظبِ کلماتی که در صحبت با دیگران بکار می‌‌بریم باشیم.
کلماتِ ما می‌‌تونند به شنوندگانِ ما یاحیات ببخشند یا اونها را نابود کنند.
در کتابِ مقدس، در امثال ۱۸: ۲۱می‌‌خوانیم؛۲۱ زبان انسان می‌تواند جان او را حفظ کند یا آن را برباد دهد؛ بنابراین او عواقب حرفهایش را خواهد دید.آمین!
پولس در آیهٔ چهاردهم می‌‌فرماید؛۱۴ اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح‌القدس به ما می‌آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می‌آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد، می‌توانند مقصود او را درک کنند؛ اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند . آمین!
با توجه به فرمایشِ پولس یاد میگیریم که، شخصِ بی‌ ایمان نسبت به عیسی مسیح، قادر به درکِ افکار و اسرارِ خدا نیست.
چرا؟ چون شخصِ بی‌ ایمان به عیسی مسیح، روح القدس روحِ مقدسِ خداوند را در خود نداره که در درکِ کلامِ خدا به او کمک کنه.
پولس در آیهٔ پانزدهم می‌‌فرماید؛۱۵ شخص روحانی هر چیز را تشخیص می‌دهد و درک می‌کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می‌گردد، مردمی که هرگز نمی‌توانند او را درک کنند .آمین!
شخصِ روحانی همه چیز را تشخیص میده و درک می‌‌کنه.
سوال اینجاست که شخصِ روحانی کیه؟
عزیزان، به طورِ خلاصه، شخصِ روحانی کسی هست که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمانِ قلبی داره.
بعلاوهٔ این، شخصِ روحانی کسی هست که تمامِ جوانبِ زندگی خودش را به روح القدس تسلیم نموده.
شخصِ روحانی -کسی هست که زندگی پاک و بی‌ گناهی داره.
شخصِ روحانی -کسی هست که در ارادهٔ خداوند زندگی می‌‌کنه.
شخصِ روحانی -کسی هست که کلامِ خدا را به طورِ منظم مطالعه و در آن تعمق داره.
و همچنین شخصِ روحانی کسی هست که -با خداوند عیسی مسیح روزانه وقت می‌‌گذراند.
چنین شخصی روحانی هست چون که با روحِ خدا و برای روحِ خدا زندگی می‌‌کنه.
بنابراین، چنین شخصی ارادهٔ خدا را درک می‌‌کنه و موجبِ تعجبِ مردم میشه.
چون که مردمِ بی‌ ایمان، نمی خواند بپذیرند که در واقع، این قدرتِ روحِ خداست که در و توسطِ شخصِ ایماندار کار می‌‌کنه، تا او را قادر به درکِ مسائلِ روحانی نماید.
پولس در آیهٔ شانزدهم این نکتهٔ بسیار مهم را روشنتر می‌‌کنه.
او می‌‌فرماید؛ چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده‌اند افکار و مشیت خدا را درک کنند، یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند، ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می‌باشیم و افکار او را درک می‌کنیم .آمین!
عزیزان، انسان‌هایی‌ که با اتکا به عقل و شعورِ محدودِ انسانی خودشون زندگی می‌‌کنند و نیازِ خودشون به خدا را نمی پذیرندو به او ایمان نمی آورند؛ همونطور که پولس فرموده، نمی تونند افکار و مشیتِ خدا را درک کنند، با او سخن بگند و راز و نیاز کنند.
ولی‌ ما مسیحیان، ما که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان داریم، از برکتِ داشتنِ فکر او برخورداریم.
این بدین معناست که، خداوند عیسی مسیح توسطِ روح القدس به ما کمک می‌‌کنه تا افکار او را به طورِ صحیح درک کنیم.
عزیزان،امیدوارم که مطالعهٔ امروزِ ما در کتابِ مقدس، تونسته باشه به شما کمک کرده باشه، تا ارتباطِ کلامِ خدا در ۱قرنتیان ۲: ۶ – ۱۶را با زندگی امروزِ خودتون درک کنید.
همینطور؛ امیدوارم آنچه که خداوند امروز توسطِ این قسمت از کلامش به شما یاد داد، موجبِ شناختِ بهتر از فیض، محبت و رحمتِ عیسی مسیح، و روشن کنندهٔ راهِ زندگی شما باشه!آمین!
کوروش باقری