آیاتِ کلیدی: انجیلِ متی ۴: ۱۸ – ۲۵
سلام شنوندگانِ عزیز.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
عنوانِ این مطالعه هست؛ “پیروی از عیسی به چه معناست؟”

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ ما، در انجیلِ متی ۴: ۱۸ – ۲۵هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.
۱۸ روزی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد که «شمعون پطرس» و برادرش «اندریاس» را دید که سوار بر قایق بودند و تور ماهیگیری را به دریا انداخته بودند، زیرا شغل هر دو ماهیگیری بود. ۱۹ عیسی ایشان را خوانده، گفت: «بدنبال من بیایید و من به شما نشان می‌دهم که چگونه مردم را برای خدا صید کنید.» ۲۰ ایشان بی درنگ تورها را به کناری انداخته، به دنبال او رفتند. ۲۱ عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب و یوحنا را دید که با پدرشان «زِبِدی» در قایق نشسته بودند و تورهای خود را تعمیر می‌کردند. عیسی ایشان را نیز دعوت کرد تا بدنبالش بروند. ۲۲ ایشان بلافاصله قایق و پدر خود را رها کرده، بدنبال عیسی رفتند. ۲۳ عیسی در سراسر جلیل می‌گشت و در عبادتگاه یهودیان تعلیم می‌داد، و به هر جا می‌رسید مژده ملکوت خدا را اعلام می‌کرد و هر نوع مرض و بیماری را شفا می‌بخشید. ۲۴ شهرت معجزات او از مرزهای جلیل نیز گذشت، به طوری که حتی بیماران از سوریه می‌آمدند تا شفا یابند. عیسی هر نوع مرض و درد را شفا می‌داد و هر دیوانه و غشی و افلیج را سلامتی می‌بخشید. ۲۵ او به هر جا که گام می‌نهاد، انبوه جمعیت از جلیل، دکاپولیس، اورشلیم و سراسر یهودیه، و حتی از آنطرف رود اردن بدنبالش براه می‌افتادند.آمین!
عزیزان عیسی مسیح، قبل از صعودِ فیزیکی خود به آسمان، به شاگردانِ خود فرمانی داد.
فرمانِ عیسی مسیح به شاگردانش، امروزه به نامِ “فرمانِ بزرگِ ” او معروف هست.
آن فرمانِ عیسی مسیح -به عنوانِ فرمانِ بزرگ معروف و شناخته شدهاست، چون که از اهمیتِ فوق العاده مهمی برخورداره.
انجامِفرمانِ بزرگِ عیسی مسیح بیش از دو هزار سال پیش به شاگردانش، امروزه هم وظیفهٔهر کسی هست که به او به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمان داره.
عزیزان ما فرمانِ بزرگِ عیسی مسیح را در انجیلِ متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰مطالعه می‌‌کنیم.
عیسی مسیح به شاگردانِ خدا فرمود؛
۱۸ آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید؛ ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»آمین!
بله عزیزان، امروزه هر ایماندارِ واقعی به عیسی مسیح، وظیفه داره تا امرِ او را اطاعت نموده، و او را به بهترین وجه ممکن به دیگران بشناسونه.
امادر اطاعت از فرمانِ بزرگِ عیسی مسیح، شاید در ذهنِ ما فکر اشتباهی بوجود بیاد.
ممکنه ما اشتباهافکر کنیم که؛ پیروی از عیسی برای شاگردانِ او در آن زمان، آسانتر بود تا امروزه برای ما.
برای بجا قلمداد نمودنِ این فکر اشتباهِ خودمون که؛ اطاعت از عیسی مسیح برای شاگردانِ وی در آنزمان آسانتر بوده تا برای ما امروز، ممکنه که بهانه‌ای بتراشیم.
این بهانه که؛ شاگردانِ عیسی مسیح می‌‌تونستند به طورِ فیزیکی او را ببینند و از نمونهٔ رفتار و گفتارِ او یاد بگیرند.
در حالی که امروزه، ما نمیتونیم عیسی مسیح را با چشمانِ فیزیکی خودمون، به طورِ فیزیکی مشاهده کنیم یا او را لمس کنیم.
همچنین، امروزه ما نمیتونیم به طورِ فیزیکی با گوش‌های فیزیکی مون از او بشنویم.
دوستِ خوبِ من لطفا توجه بفرما.
عیسی مسیح برای قادر ساختنِ ما ایماندارانِ به خود در اطاعتِ از وی و انجامِ اوامرش، هر چه را که ما بدانها نیازمند هستیم برامون فراهم فرموده.
عیسی مسیح این جهان را به طورِ فیزیکی ترک نکرد و بعد به شاگردانِ خودش در آن زمان و به من و شما امروزه بگه، خوب به شما گفتم باید چکار کنید، حالا برید ببینید خودتون می‌‌تونید فرمانِ من را انجام بدید یا نه.
عزیزان، عیسی مسیح خدای در جسمِ انسانی ظاهر شده بود!
عیسی مسیح، درست همانندِ زمانی که به طورِ فیزیکی در بدنی انسانی در کنارِ شاگردانِ خود؛ از هر ضعف و نیازِ آنها به خوبی آگاه بود، امروزه هم از هر ضعف ونیازِ ما آگاهه!
عیسی مسیح در هر لحظه از زندگی من و شما، دقیقا میدونه ما برای قادر به برخورداری از یک زندگی پاکِ مسیحی شدن و اطاعت ازفرامینِ وی به چه چیزهایی نیازمندیم.
عیسی مسیح قبل از ترکِ فیزیکی خود از نزدِ شاگردانش، به آنها وعده داد که هرگز آنها رادر آن زمان،و من و شما را امروزه ترک نخواهد کرد.
این وعدهٔ عیسی مسیح را در انجیل یوحنا ۱۴: ۱۶ – ۱۷مطالعه می‌‌کنیم.
عیسی مسیح به شاگردانِ خدا فرمود؛
۱۶ و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. ۱۷ این پشتیبان و تسلی بخش همان روح‌القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی اوهستند و نه او را می‌شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می‌شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود. آمین!
عزیزان، روح القدس روحِ مقدسِ خداوند عیسی مسیح هست!
روح القدس، بعد از این که هر شخص به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خود ایمان می‌‌یاره، در شخصِ ایماندار ساکن میشه.
روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح ساکن میشه، تا به او کمک کنه، بتونه در ارادهٔ خداوند عیسی مسیح زندگی کنه.
همچنین، روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح ساکن میشه، تا از شخصِ ایماندار محافظت و در درکِ صحیح از آموزه‌های کلامِ خدا و تشخیصِ ارادهٔ خداوند -او را هدایت و راهنمأیی کنه.
عزیزان، امروزه ما نیز با شنیدن و توجه به روح القدسِ ساکنِ در خود، از عیسیمسیح پیروی می‌‌کنیم.
در واقع، هیچ راهِ بهتری برای دریافتِ راهنمأیی شخصی از خداوند عیسی مسیح برای ما وجود نداره.
همانطور که عیسی مسیح در زمانِ حضورِ فیزیکی خودش در کنارِشاگردانِ اولیهٔ خودبرای آنها انجام میداد؛ در زمانِ حال، روح القدس، روحِ مقدسِ عیسی مسیح خداوند با ماست تا ما را در هر مرحله از زندگیمون هدایت کنه و حقایقِ خدا را به ما یاد بده.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرمأیید؛
عملکردِ روح القدس، در ما و بوسیلهٔ ما در این جهان، بسیار گسترده و عمیق هست.
روح القدس، ما را از درون به بیرون دگرگون می‌‌کنه و قادر می‌‌سازه، تا از فرامینِ خداوند اطاعت و او را خدمت کنیم.
روح القدس، به ما کمک می‌‌کنه تا ارادهٔ خدا را برای زندگیمون کشف کنیم.
روح القدس، به ما کمک می‌‌کنه تا در ارادهٔ خدا زندگی کنیم.
تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که؛ فروتنانه از روح القدس پیروی کنیم.
یک شرطِ ضروری برای پیروی از عیسیمسیح، حساس بودن به صدای روح القدس است.
هر چه ما بیشتر تسلیمِ هدایتِ روح القدس باشیم، شنوأیی معنوی روحانی ما نیز تیزتر میشه.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا که حال در ایمانم به تو، روحِ مقدسِ تو روح القدس در من بسر می‌‌بره.
خداوند از تو سپاسگزارم، که مرا در حکمتِ الهی خودت آفریده‌ای و برای زندگی من نقشه‌ای بس عالی داری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که حال با روحِ مقدست همیشه، همه جا با من هستی‌ تا از من مراقبت نموده و هدایتم کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای برخورداری از یک زندگی پاک در ارادهٔ مقدسِ خودت به من کمک می‌‌کنی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو، هر آن چه را که من برای اطاعت از تو بدانها نیازمندم را برایم مهیا فرموده ای.
خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم میکنیم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه نسبت به صدای روح القدسِ در درونم حساس و فروتن باشم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه از خواسته‌ها و هدایت‌های روح القدس اطاعت و فرمان بری کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
عزیزان، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، موجبِ برکتِ شما شده باشه.
چنانچه در طولِ این تعلیم،خداوند عیسی مسیح قلبِ شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم.
همچنین، چنانچه برای شما سوالاتی بوجود آمده، خوشحال میشم سوالاتِ محترم شما را بشنوم و در صورتِ امکان به آنها پاسخ بدم.
با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا و شناختِ باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبتِ عیسی مسیح، آرامشِ الهی او همواره با شما .آمین.
کوروش باقری