آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ ما، درانجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۱ – ۴هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

۱ از ابتدا، «کلمة» حیات بخش خدا وجود داشته است، من او را با چشمان خود دیده‌ام، و سخنان او را شنیده‌ام؛ من با دستهای خود او را لمس کرده‌ام. ۲ این کلمه حیات بخش از جانب خدا آمد و خود را بر ما آشکار فرمود؛ و ما شهادت می‌دهیم که او را دیده‌ایم، یعنی عیسی مسیح را. بلی، او حیات جاودانی است. او نزد خدای پدر بود، اما بعد خود را بر ما آشکار ساخت. ۳ باز می‌گویم، ما با شما درباره چیزی سخن می‌گوییم که خودمان دیده‌ایم و شنیده‌ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح، رابطه نزدیک داشته باشید. ۴ اگر به آنچه در این نامه می‌نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد .آمین!
دوستِ خوبِ من، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، از جانبِ خودِ او خوانده شده ایم، تا در طولِ عمرمان بر روی این کرهٔ زمین، شاهدانِ وی در میانِ مردمِ جامعههامون باشیم.
خداوند و منجی ما عیسی مسیح، کمی قبل از صعودِ خود به آسمان، به شاگردان خود فرمود؛۸ ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در «اورشلیم»‌، در سراسر «یهودیه»‌، «سامره»‌، و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید .آمین!
این فرمایشِ عیسی مسیح را در اعمالِ رسولان ۱: ۸مشاهده می‌‌کنیم.
عزیزان، قبل از ادامهٔ صحبت در موردِ درکِ صحیح از لغاتِ “شاهد” و “شهادت”، لازمه که نکته‌ای را روشن کنم.
این نکته که؛متاسفانه از معنای کاملِ لغتِ “شهادت”، امروزه در فرهنگِ فارسی ما ایرانیان، سؤ تعبیر میشه.
ما عادت کردهایم، به محضِ شنیدنِ لغتِ “شهادت”،به یادِ کسی بیفتیم که در جنگی کشته شده.
اما عزیزان، شهادتی که در اینجا عیسی مسیح از آننام می‌‌بره، به معنی جان دادن و مردن در جنگی نیست، بلکه معنای دیگری داره.
شهادتی که منظورِ عیسی مسیح بود اینه که؛ ما ایماندارانِ به او، به دیگران بگیم که چطور با عیسی مسیح آشنا شدیم +چرا بهعیسی مسیح ایمان آوردیم +وچطور و چقدرعیسی مسیح زندگی ما را تغییر دادهو متحول نموده!
در این صورت، وقتی ما از قلبِ خودمان، با زبانِ خودمان و با اخلاصِ تمام به دیگران میگیم که؛ چطور ما با عیسی مسیح آشنا شدیم، چرا به او ایمان آوردیم و چطور او زندگی ما را تغییر داده، در موردِ عیسی مسیح به دیگران “شهادت” داده ایم و ما “شاهدِ ” او در میان مردم قلمداد میشیم.
پس به طورِ خلاصه؛ “شاهد” کسی هست که به آنچه دیده، شنیده و تجربه کرده “شهادت” میده.
عزیزان لطفا دقت بفرمأیید.
برای “شاهدِ ” عیسی مسیح بودن و “شهادت” برای او در میانِ مردمی که خداوند به زندگی ما می‌‌یاره؛ ضرورتی نداره که ما حتما سخنوری کارکشته باشیم و در فنِ سخنرانی شیوه‌های خاصی را بکار بریم.
بلکه همانگونه که خدمتِ شما عرض کردم، برای “شاهدِ ” شاد و مفیدی بودن برای “شهادت” در موردِ عیسی مسیح، کافیهتا ما با کمکِ روح القدس، در اخلاصِ کاملی که از قلبِ ما بر می‌‌یاد، با زبانِ خودمان، از آنچه که از عیسی مسیح شنیده، دیده و تجربه نموده ایم را با دیگران در میان بگذاریم.
عزیزان، این درست همان کاری هست که یوحنا، یکی از شاگردانِ عیسی مسیح انجام داده.
وقتی به آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در کتابِ مقدس در انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۱ – ۴که نوشته‌های یوحنا هستند توجه می‌‌کنیم؛ متوجه میشیم که یوحنا، آموخته‌های دستِ اولِ خودش را از بودنِ با عیسی مسیح و اینکه چگونه آن آموخته ها، شادی او را کامل می‌‌کردند به اشتراک گذاشته.
دوستِ خوبِ من، اگه شما تاکنون مژدهٔ خبرِ خوشِ انجیل را با کسی در میان گذاشته اید که او عیسی مسیح را با خوشالی به عنوانِ خداوند و منجی خودش پذیرفته، در این صورت به احتمالِ زیاد شما یکی از شادترین لحظاتِ زندگیتون را تجربه نموده اید.
شادی به این دلیل که؛ شخصی سرگشته، گناهکار و نا امید در زندگیش را، با خداوندِ فیض، رحمت، آرامش و محبت، خداوندی که این هستی‌ و او را آفریده آشنا نمودهاید.
شادی به این دلیل که؛ گناهانِ آن شخص در ایمانش به عیسی مسیح آمرزیدهشده‌اندو حیاتِ نو ابدی در بهشت با خداوند عیسی مسیح را از او دریافتنموده.
شادی به این دلیل که؛ شخصی که برای او “شاهد” بوده و از عیسی مسیح به او “شهادت” داده اید، دیگر گمگشته و زیرِ غضبِ خداوند نیست.
بلکه حال -او در ایمانش به عیسی مسیح، فرزند خواندهٔ خانوادهٔ الهی او شده و مبدل به مخلوقی جدیدگردیده.
مخلوقِ جدیدی که حال روح القدس، روحِ عیسی مسیح خداوند را در خود داره و هر روزه از حمایت، هدایت، تشویق و محافظتِ الهی او برخوردار میشه.
با این حال، حتی اگه “شهادت” شما در موردِ عیسی مسیح توسطِ طرفِ مقابل پذیرفته نشده باشه، در اجرای فرمانِ عیسی برای گفتنِ به دیگران در باره او، رضایتی شادی آور وجود داره.
اما دوستِ من، اگه شما بنا به هر دلیل بترسید یا خجالت بکشید تا “شاهدِ ” عیسی مسیح باشید و از تجربیات و آموخته‌های خودتون از وی با دیگران صحبت نکنید، در اون صورت هرگز نمی تونید شادی بی‌ مانندی که فقط در بشارتِ انجیل و معرفی عیسی مسیح وجود داره را بچشید!
شاید دلیلِ ترس و نگرانی شما از صحبت نکردن با دیگران در موردِ عیسی مسیح این باشه که، فکر می‌‌کنید نمیدونید چطور تجربیاتِ خودتون را بیان کنید و یا این که، تجروبیاتِ شما شاید برای کسی که گوش می‌‌کنه جالب و جذاب نباشه.
دوستِ عزیز به یاد داشته باشید که خداوند روح القدس به شما کمک می‌‌کنه تا بتونید، در موردِ عیسی مسیح با دیگران صحبت کنید.
همینطور، این خداوند روح القدسه که در قلبِ شنودگانِ شما کار می‌‌کنه تا بتونه خودش را به اونها بشناسونه.
وظیفهٔ ما در اجرای فرمانِ عیسی مسیح که در اعمالِ رسولان ۱: ۸به ما یاد داده شده اینه که؛ زندگی پاکِ و بی‌ گناهی با عیسی مسیح داشته باشیم و از او با دیگران صحبت کنیم.
بعد، نتیجه را به خودِ او واگذار کنیم تا در قلبِ شنوندگانِ ما عمل کنه.
به همین دلیل بود که عیسی مسیح فرمود؛ وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت تا در «اورشلیم»‌، در سراسر «یهودیه»‌، «سامره»‌، و تا دورترین نقطه دنیا درباره من شهادت دهید .
ما بدونِ حضور روح القدس با خود، و کمک و هدایت‌های الهی او قادر به هیچ کارِ مفیدی برای خداوند نخواهیم بود.
اما وقتی همانطور که عیسی مسیح فرمود، روح القدس بر ما نازل شود، قادر به اجرای هر امرِ او از ما خواهیم بود.
چرا که در اون صورت ما با خدا همکار شده ایم و انجامِ هیچ کاری برای خدا غیرِ ممکن نیست.
روح القدس ، همونطور که در قلبِ شما زمانی در گذشتهعمل کرد تا تونستید عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، در قلبِ شنوندگانِ شما نیزبه همون صورت عمل خواهد کرد.
عزیزان، در ارتباط با “شاهدِ شادی” برای “شهادت” دادن در موردِ عیسی مسیحبودن، نکته‌ای که باز باید روی اون تاکید کنم اینه که؛ شهادت دادن، امری متقاعد کننده یا مهارتِ کلامی نیست!
دقت کنید؛ شهادتِ ما برای عیسی مسیح، در واقع لبریز شدن و سرشاری محبتِ ماست نسبت به مسیح، همراه با میلِ به دعوتِ مردم به شناختِ صحیح از اوست.
همانطوری که به روح القدس اجازه میدید تا به طورِ فزاینده‌ای زندگی و قدرتِ خودش را از طریقِ شما بیان کنه، شادیِ شما نیز لبریز میشه و دیگران را تحتِ تاثیر قرار میده.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با خداوند گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا مادامی کم من گناهکار بودم، تو در نهایتِ محبت و فروتنی، خودت را بر قلبِ روحانی من مکشوف فرمودی و شناساندی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به تو،در خواستِ من را برای بخششِ گناهانم پذیرفتی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به تو به عنوانِ منجی و خداوند، گناهانِ من را بخشیدی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که تو نه تنها گناهانِ مرا بخشیدی، بلکه مرا مبدل به موجودِ جدیدی مبدل نموده و حیاتِ ابدی در نزدِ خودت در بهشت هدیه دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا حال مادامی که زنده هستم، با روحِ مقدست روح القدس در من بسر می‌‌بریتا بتوانم در ارادهٔ تو زندگی کنم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی با من همکار باشی و به من کمک کنی، تا برای تو به دیگران شهادت دهمو تو را به آنها بشناسانم.
خداوند عیسی مسیح، برای من بسی افتخار و مایه شادیست که با تو همکار شده وتو را به دیگران معرفی کنم.
خداوند عیسی مسیح، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
خداوندعیسی مسیح، من بدونِ کمک و هدایتِ تو، قادر به انجامِ هیچ کارِ مثبتی برای تو نیستم.
از تو درخواست می‌‌کنم تابه من قوت، شهامت و حکمت عطا کنی، تا فرمانِ تو را اطاعت و تو را آنگونه که شایسته هستی‌ به مردم معرفی نمایم.
خداوند عیسی مسیح، زندگی واقعی در این است که هر انسانی تو را بدرستی بشناسد و برای تو زندگی کند.
به من کمک کن تا این پیام را، آنگونه که خواستِ توست به همگان اعلان نمایم و نتیجه را به خودِ تو واگذار کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
کوروش باقری
عزیزان، امیدوارم مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، موجبِ برکتِ شما شده باشه.
چنانچه در طولِ این تعلیم،خداوند عیسی مسیح قلبِ شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم.
همچنین، چنانچه برای شما سوالاتی بوجود آمده، خوشحال میشم سوالاتِ محترم شما را بشنوم و در صورتِ امکان به آنها پاسخ بدم.
با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا و شناختِ باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبتِ عیسی مسیح، آرامشِ الهی او همواره با شما .آمین.