آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، در دوم تیموتائوس ۴: ۶ – ۸هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

۶ این سفارشها را می‌کنم چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده، کمکت نمایم. وقت رحلت من فرا رسیده و بزودی راهی آسمان خواهم شد. ۷ من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آنست که استراحت کنم. ۸ حال، تاجی در آسمان انتظار مرا می‌کشد، تاجی که خداوند ما مسیح، آن داور عادل، در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود؛ اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگی‌شان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند.آمین!
دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا به این فکر کرده اید که پس از پایانِ زندگی زمینی خود، خداوند به شما چی‌ خواهد گفت؟
در ارتباط با این موضوعِ بسیار مهم، پولس رسول درسِ بسیار مفیدی برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح داره.
عزیزان، پولس یک شخصِ یهودی زاده‌ای بود که نسبت به دین و مراسمِ مذهبی دینِ یهود فوق العاده تعصب داشت.
او همچنین شخصِ بسیار تحصیل کرده‌ای بود.
پولس در پیروی از تعصبِ شدیدِ خود نسبت به دین یهود و آموختههایی که از آن داشت، با آموزه‌های عیسی مسیح و ایماندارانِ اولیه وی بشدت دشمنی می‌‌ورزید.
به همین دلیل،او زندگی خودش را وقفِ تعقیب، دستگیری، شکنجه و آزارِ ایماندارانِ به عیسی مسیح نموده بود، و در انجامِ این کار نهایتِ تلاشش را بکار میبرد.
پولس به خیالِ خود وبه اشتباه در این تصور بود که، با آزار و اذیت نمودنِ ایماندارانِ به عیسی مسیح، داره به نوعی خدا را خدمت می‌‌کنه.
تا این که سرانجام روزی عیسی مسیح خودش را بر پولس ظاهر نمود و در مکالمه‌ای شخصی به پولس می‌‌فرماید که، او با اینگونه روشِ زندگیش، در اشتباهِ بزرگی هست.
پولس در ملاقاتِ خود با عیسی مسیح و شنیدنِ از وی، با بزرگترین، مهمترین و شگرفترین حقیقت موجود در این هستی‌ آشنا میشه.
پولس متقاعد میشه که عیسی مسیح یک پیامبرِ معمولی نبود.
او همچنین متقاعد میشه که عیسی مسیح، یک معلمِ خوب یا یک رهبرِ سیاسی یا مذهبی نیز نبود.
نهایتا پولس متقاعد میشه که عیسی مسیح براستی همانی بود که خود وی فرموده بود.
عزیزان،عیسی مسیح یگانه فرزندِ خداست که به شکل انسان به این جهان آمده بود.
عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمده بود، تا نمونهٔ یک زندگی عاری از هر گناه و خداپسندانه را به بشریت نشان بده.
عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمده بود، تا جانِ خودش را داوطلبانه، بر روی صلیب فدیه کنه، تا تاوانِ گناهانِ بشریت را، یکبار برای همیشه بپردازه.
عیسی مسیح به شکل انسان به این جهان آمده بود، تا هر که به کارِ تمام شدهٔ وی بر روی صلیب ایمان آورد، گناهانِ آن شخص را ببخشه و به او حیاتِ نو ابدی در نزدِ خود در بهشت عطا کنه.
عزیزان،پولس مدتی بعد از ملاقاتِ شخصی خود با عیسی مسیح و شناختِ صحیح از شخصیتِ واقعی او و این که براستی عیسی مسیح برای بشریت چه پیامی داشت و چه فداکاری بی‌ مانندی انجام داده بود، مبدل به شخصِ جدیدی شد.
شخصی که حالبسیار مشتاق شده بود، تا همگان بتوانندعیسی مسیح را به طورِ کاملا صحیح بشناسند.
تا همگان بتوانندبفهمند که عیسی مسیح برای بشرِ گناهکار چه فدا کاری بی‌ مانندی انجام داده است.
تا همگان بتوانندبا شناختِ صحیح -به عیسی مسیح ایمان آورند تا در آن صورت گناهانشان آمرزیده شده و حیات ابدی در بهشت را از او دریافت کنند.
عزیزان، تعلیمِ امروزِ ما از درسی هست که پولس از خود به یادگار گذاشته.
پولس، در اوایلِ زندگیشنتونسته بود خدای واقعی را بشناسه و به جای زندگی با او و خدمتِ به وی به او ضرربسیارمی‌‌رسانید.
اما با شناختِ صحیح از عیسی مسیح اوزندگی خود را به خوبی به پایان برد.
پولس در راهِ زندگی با عیسی مسیح و معرفی او به دیگران، همواره با مشقاتِ بسیاری از طرفِ شنوندگانش روبرو بود.
او در راهِ معرفی عیسی مسیح به دیگران وآموزشِ یگانه راهِ آمرزشِ گناهانِ بشر که او مهیا فرموده بود، بارها کتک خورد و به زندان افتاد.
پولس در طولِ زمانِ زندانی بودنِ خود هم، برای معرفی عیسی مسیح به دیگران، بی‌ کار و کم فعالیت نبود.
او از زندان برای همکاران و اعضای کلیساهأیی که تاسیس نموده بود نامه می‌‌نوشت.
پولس، هنگامِ نوشتنِ نامهٔ معروفِ خود که به دومِ تیموتائوس معروف هست، بارِ دیگه به زندان افتاده بود واینبار می‌‌دونست که زندگی او بزودی به پایان خواهد رسید.
از آنجأیی که این نامه، حاوی آخرین کلماتِ او به مردِ جوانی هست که او را راهنمأیی کرده، می‌‌تونیم فرض کنیم که پولس در حالِ نوشتن در موردِ موضوعاتی است که از نظرِ او اولویتِ بیشتری داره.
آن مردِ جوان که پولس این نامه را برای وی نوشت، تیموتائوس بود.
تیموتائوس، یکی از شاگردان، همکاران و همسفرانِ پولس بود که اکثرا با او همراه بود.
او حال رهبرِ یک کلیسا بود و پولس توسطِ این نامه داشت او را تشویق و راهنمأیی می‌‌نمود.
عزیزان چه برکتی، نه فقط برای تیموتائوس، بلکه برای ما!
چونکه پولس از این فرصت استفاده کرد و به هم ایمانانِ خود آموزش داد و برای آنها دعا کرد.
پولس درک کرد که زندگی مسیحی پر از مبارزات، موانع و رنج هست، و در طولِ اعصار، نامهٔ او مسیحیان را به استقامتِ وفادارانه تشویق کرده.
و این تنها در صورتی امکان پذیر هست که ما همان کاری را انجام دهیم که خودِ او در تمامِ مدتِ خدمتش انجام داد.
پولس، در تمامِ مدتِ خدمتِ خود به فیضِ عیسی مسیح تکیه نمود و ما را نیزقویا ترغیبمی‌‌کنه، تا مانندِ او به فیضِ عیسی مسیح تکیه کنیم.
این مهم را ما در دومِ تیموتائوس۲: ۱یاد می‌‌گیریم.
پولس به تیموتائوسکه وی را همچون فرزندِ عزیزِ خود دوست داشت می‌‌فرماید؛ ۱ ای پسرم، تیموتائوس، خود را با آن قدرتی که عیسی مسیح می‌بخشد، تقویت نما . آمین!
دوستِ خوبِ من، چنانچه ما زندگی خودمون را کاملا به عیسی مسیح تقدیم نموده باشیم و مایل باشیم تا فروتنانه در ارادهٔ او زندگی کنیم، او حتما به ما قوت و حکمت می‌‌بخشه تا بتونیم زندگی پاک و پیروز مندانه مسیحی داشته باشیم.
علاوه بر این، پولس ما را ترغیب می‌‌کنه که به حقیقتِ کلامِ خدا بچسبیم و آموزه‌های آن را خوب درک کنیم و به دیگران تعلیم بدیم.
این مهم را نیز مطالعهٔدومِ تیموتائوس۲: ۱۵به ما یاد میده.
پولس به تیموتائوسمی‌‌فرماید؛ ۱۵ در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی می‌کند، شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی.آمین!
عزیزان علاوه بر همهٔ اینها، پولس به ما میگه که خودمون را از گناه پاک و از شهواتِ گناه آلود فرار کنیم، تا بتونیم برای استادِ خودمان عیسی مسیح مفید باشیم.
این مهم را نیز مطالعهٔدومِ تیموتائوس۲: ۲۰- ۲۲به ما یاد میده.
۲۰ در خانه یک ثروتمند، همه نوع ظرف وجود دارد، از ظروف طلا و نقره گرفته تا ظروف چوبی و سفالین. از ظرفهای گرانبها برای پذیرایی از میهمانان استفاده می‌کنند، اما از ظرفهای ارزان برای کارهای روزمره و عادی. ۲۱ اگر کسی خود را از گناه دور نگاه دارد، مانند ظرف گرانبها خواهد بود و مسیح برای هدفهای عالی، او را بکار خواهد گرفت.
۲۲ از افکار و امیال شهوت آلود که جوانان را اغلب اسیر می‌سازد، بگریز و در پی اموری باش که تو را به کارهای خوب تشویق می‌کند؛ ایمان و محبت را دنبال نما و با کسانی که خداوند را دوست دارند و قلبشان پاک است، معاشرت کنآمین!
کمی بعد در همان نامه، یعنی دردومِ تیموتائوس۴: ۷ – ۸پولس با اطمینان در موردِ تاجِ عدالتی که در انتظارِ اوست می‌‌نویسه.
۷ من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آنست که استراحت کنم. ۸ حال، تاجی در آسمان انتظار مرا می‌کشد، تاجی که خداوند ما مسیح، آن داور عادل، در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود؛ اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگی‌شان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند.آمین!
دوستِ خوبِ من، اگه من و شما هم امروزه توصیه‌های پولس به تیموتائوس را دنبال کنیم، می‌‌تونیم انتظار داشته باشیم که زندگی را به خوبی به پایان برسانیم.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو، یگانه فرزندت عیسی مسیح را برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، و عطای حیاتِ نو ابدی به این جهان فرستادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که فیض و رحمتِ الهیت را به من هدیه می‌‌دهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی به من کمک کنی تا زندگی پاک و بی‌ گناهی داشته باشم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی تا در معرفی تو به دیگران و یگانه راهِ نجاتی که برای بشریت مهیا فرموده‌ای با تو همکار باشم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که می‌‌توانم همیشه به تو تکیه داشته باشم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی به من کمک کنی تا زندگی را به خوبی به پایان ببرم.
خداوند، من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تقدیم می‌‌کنم.
مرا از قدرت، حکمت و آرامشِ الهی خودت پر ساز، تا بتوانم هر روزه در ارادهٔ تو زندگی کنم و کوشا باشم.
خداوند به من کمک کن، تا زمانی که زندگی و خدمتِ من را ارزیابی می‌‌کنی، شرمنده نشوم.
خداوند به من کمک کن، تا کلامِ تو را بخوبی یاد بگیرم، آن را زندگی کنم و به دیگران هم تعلیم دهم.
خداوند به من کمک کن، تا از گناه و شهواتِ این دنیا در امان باشم.
خداوند به من کمک کن، تا مانندِ ظرفِ گرانبهأیی توسطِ توو برای جلالِ نامِ تو موردِ استفاده قرار بگیرم.
خداوند به من کمک کن، تا من هم بتوانم مانندِ پولس بگویم، من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کرده‌ام و نسبت به او وفادار مانده‌ام.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری