آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، دراولِ قرنتیان ۱: ۱۸ – ۱۹ هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم.

عزیزان، پولسِ رسول نویسندهٔ این قسمت از کتابِ مقدس می‌‌فرماید؛
مسیح، حکمت و قدرت خدا
۱۸ من بخوبی می‌دانم که برای آنانی که بسوی هلاکت می‌روند، چقدر احمقانه بنظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. ۱۹ زیرا خدا فرموده است: «تمام نقشه‌هایی را که انسان برای رسیدن به خدا طرح می‌کند، هرقدر هم که حکیمانه جلوه کند، باطل خواهم ساخت و فکر و نبوغ خردمندان را نابود خواهم کرد.آمین!
حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِ ما داره.
عزیزان، افرادِ بسیار باهوشی در این دنیا وجود دارند که به خدا یا انجیلِ عیسی مسیح ایمان ندارند.
دلیلِ این امرکهچرا این افراد به خدا و عیسی مسیح ایمان ندارنداینه که؛ آنها متعهد شده ا‌ند که معیارِ آنها برای باور کردنِ هر چیزی، باید برای آنها منطقی باشه.
به عبارتی دیگه، باید بتوان هر چیزی را به طریقی بر اساسِ شواهدِ تجربی، جدا از ایمان به مکاشفهٔ کلامِ خدا در کتابِ مقدس تأیید کرد.
اما مشکلِ این تعهد اینه که، به یک قوهٔ انسانی ایمان می‌‌یاره که محدودیت‌های نسبتا شدیدی داره.
دقت بفرمأیید؛ عقلِ انسان، محدود وبه آنچه در نظم ایجاد شده باشه می‌‌تونه دسترسی پیدا کنه.
تکرار می‌‌کنم، عقلِ انسان، محدود وبه آنچه در نظم ایجاد شده باشه می‌‌تونه دسترسی پیدا کنه.
اما – لطفا به این امای بسیار مهم توجه کنید.
اما عقلِ انسان، به آنچهکه خارج از نظمِ دیدنیایجاد شده، دسترسی نداره.
در نتیجه، در تعیینِ چگونگی برقراری ارتباطِ مناسب با منبعِ واقعی این هستی‌ و خلقت، و نظمِ حاکمِ بر آنمشکل داره.
دوستِ خوبِ من،برای پاسخ دادن به سوالاتِ مهم در ارتباط با چگونگی برقراری ارتباط با منبعِ هستی‌ و خلقت، انسان و عقلِ انسانی، به وحیو حکمتی الهیاز بالا وابسته هستند!
ما به حکمتِ خدا، یعنی سر چشمه و مبدا نظمِ آفریده شده نیاز داریم تا به حکمتِ خردمندان!
به جای دیدگاهِ کسانی که صرفا بخشی از همه چیز در خلقت هستند، ما به چشم اندازِ کسی که همه چیز را آفریده و در نظمِ کامل در اختیار دارهنیاز داریم.
دوستِ خوبِ من، ما به پیامِ صلیبِ عیسی مسیح نیاز داریم!
زیرا که پیامِ صلیبِ عیسی مسیح، مکاشفه‌ای هست از سوی خالقِ همه چیز – در موردِ چگونگی برقراری ارتباطِ صحیح با او.
برای کسانی که پیامِ صلیبِ عیسی مسیح را با ایمان می‌‌پذیرند، آن پیام، قدرتِ خداست برای بخششِ گناهانشان و دریافتِ نجات از غضبِ خداوند.
کلامِ خدا در رومیان ۱: ۱۶این مهم را به ما یاد آور میشه.
پولسِ رسول نویسندهٔ این آیه می‌‌فرماید.
۱۶ زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می‌شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن، به حضور خدا راه یابند. آمین!
عزیزان، درکِ این واقعیت، ممکنه برای بسیاری از انسانهای باهوش مشکل باشه یا حتی حماقت به نظر برسه.
اما هر انسانِ باهوشی، تنها جزیی از خلقتِ شگرف و منظمِ خداست.
بنابراین، حماقت خدا از نظرِ خردمندان، از حکمتِ آنها برتر و بهتره.
کتابِ مقدس در کولسیان ۱: ۱۵ – ۱۷، شخصیت و مقامِ عیسی مسیح را اینگونه به ما معرفی می‌‌کنه.
۱۵ مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. ۱۶ در واقع، تمام هستی بوسیله عیسی مسیح بوجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی؛ عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان، و فرماندهان و بزرگانشان، همه بوسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. ۱۷ پیش از آنکه چیزی بوجود آید، او وجود داشت، و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند.آمین!
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما عزیزانِ شنونده، خداوند و خالق این هستی‌، عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید، تا او گناهانِ شما را ببخشه و به شما حیاتِ نو ابدی در بهشت عطا کنه.
با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!
نویسنده کوروش باقری