آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درعبرانیان ۵: ۷ – ۸هستند.
با هم این قسمت از کلامِخدا را مرور می‌‌کنیم.

۷ با اینحال، مسیح وقتی در این دنیا بسر می‌برد، با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می‌کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را بسبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. ۸ با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می‌بایست عملا درد و عذاب می‌کشید تا به تجربه، معنی اطاعت را بیاموزد.آمین!
عزیزان،حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِما داره.
دوستِ خوبِ من، خداوند به دو دلیل به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، به ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خودش اطاعتِ کامل از خود را یاد میده.
یکی برای افزایشِ ایمان و اعتمادِ ما به او، و دیگری برای اینکه ما را متحول نموده، بگونه‌ای که توجهمان کاملا بر او متمرکز بشه.
عزیزان، وقتی به ثمرات و میوه‌های اطاعتِ کامل خود از خدا خوب فکر کنیم؛ متوجه میشیم که این دو دلیل، در واقع فداکاری هستند که خداوند پدرِ آسمانی ما برای خیریت، برکت، موفقیت و آرامشِ واقعی و پایدار به ما عطا می‌‌کنه.
بله، کمک به افزایشِ ایمانِ ما به خداوند و متحول نمودنِ زندگی‌های ما برای متمرکز نمودنِ توجه و افکارِ خودمان بر او؛ فداکاری بزرگی هست که خداوند در حقِ ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خود، به ما ایماندارانِ به عیسی مسیح روا می‌‌داره.
حال سوال اینجاست که؛ ما چطور می‌‌تونیم از این فداکاری خداوند در حقمان، بهترین بهره را برده و از بهترین ثمراتِ آن برخوردار بشیم؟
پاسخِ صحیح به این سوال اینه که؛ ما باید زمانهایی را برای مطالعهٔ کلامِ خدا اختصاص بدیم و با دقت و توجه خاص، آن قسمتهایی را که در آنها به موضوعِ اهمیتِ اطاعتِ از خداوند تعلیم میده را مطالعه کنیم.
در سراسرِ کلامِ خدا در کتابِ مقدسِ ما مسیحیان، ما به کرات شاهدِ تعالیمِ بسیاری در موردِ اهمیتِ اطاعت از او هستیم.
در کلامِ خدا، ما با شخصیت‌های بسیاری در طولِ تاریخ برخورد می‌‌کنیم که یا از خداوند اطاعت نموده و در نتیجه از محافظت، برکت، موفقیت و آرامش الهی او برخوردار شده ا‌ند، و یا از خداوند اطاعت ننموده ا‌ند و به همین دلیل زجر کشیده و سر انجام نابود شده ا‌ند.
از هر کدام از این دو گروه که درس یاد بگیریم، به خوبی متوجه میشیم که اطاعتِ کامل از خداوند – چقدر برای ما حایزِ اهمیته.
دوستِ خوبِ من، هر باغبانِ دانا و با تجربه ای، می‌‌تونه در موردِ اهمیتِ نگهداری و کمک به رشدِ درختان و گیاهان به ما تعلیم بده.
برای مثال، یک باغبانِ دانا و با تجربه، به ما یاد میده که چطور با قرار دادنِ یک تیرکِ محکم و مستقیم در کنارِ نهالی و بستنِ آن نهالِ تازه کاشته شده به آن تیرک، به پایداری و رشدِ آن نهال کمک می‌‌کنه.
تیرکِ محکم و مستقیمی که باغبانِ با تجربه در کنار نهال قرار میده، فقط در صورتی می‌‌تونه موجبِ پایداری و رشدِ نهالِ تازه کاشته شده باشه که؛ آن نهال، با دقت و محکم به آن تیرک بسته شده باشه.
تنها در این صورته که نهالِ تازه کاشته شده، در جای خودش استوار باقی می‌‌مونه، به سوی بالا رشد می‌‌کنه و ثمره میده.
عزیزان، در جهتِ آموزشِ اطاعتِ کامل از خدا، خداوند پدرِ آسمانی ما هم بگونه‌ای همینطور عمل می‌‌کنه.
لطفا دقت بفرمأیید؛
خداوند توسطِ آموزه‌های کلامش و هدایت و محافظتِ از ما توسطِ روحِ مقدسِ خود روح القدس، تمایلاتِ انسانی ما را به تدریج تغییر میده؛ تا قادر بشیم در جهتی که او برای زندگیمون منظور داره پایدار باقی مانده و هر روزه رشد نموده و ثمر بخش باشیم.
عزیزان، در طولِ زمانی که خداوند در حالِ آموزش دادن به ما در موردِ اهمیتِ اطاعتِ کاملِ ما از اوست؛
در طولِ زمانی که ما در مسیرِ رسیدن به بلوغِ روحانی و رشد در ایمان و اعتمادِ بیشتر به خداوند سپری می‌‌کنیم، درسِ بسیار مهمی را از او یاد می‌‌گیریم.
این درسِ مهم که؛ در طولِ این زمان – در حقیقت ما داریم یاد می‌‌گیریم که چطور خداوند، داره به ما یاد میده تا در هر امری، چه به نظرِ ما کوچک و چه بزرگ، فقط و فقط تسلیمِ خواستِ الهی او باشیم!
با این حال، خداوند هرگز به زور ما را مجبور به پیروی و اطاعتِ از خودش نمی کنه.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما؛
تسلیم شدنِ ما به خواستِ الهی خداوند، بدین مفهوم نیست که ما دست از هر اقدامی بر داشته و کاملا غیر فعال و بی‌ کار در گوشه‌ای بشینیم.
تسلیم شدنِ ما به خواستِ الهی خداوند چه کوچک و چه بزرگ، بدین مفهوم نیست که ما استعداد‌ها و عطایای روحانی را که خداوند به ما داده را نادیده انگاشته و از آنها استفاده نکنیم و بگیم؛ خداوند خودش همهٔ کار‌ها را انجام میده.
بلکه بر عکس، در طولِ زمانِ تسلیم شدن به خداوند، ما باید برای انجامِ هر خواستهٔ او ما، صمیمانه با وی همکار شده و بسیار فعال باشیم.
بله، در طولِ زمانِ تسلیم شدن به خداوند، ما خواستِ الهی خداوند را جویا و هماهنگِ با آن، فعالتر و شادتر به زندگی با خداوند ادامه میدیم.
لطفا دقت کنید؛ تسلیمِ خداوند شدن؛ یعنی خداوند – من می‌‌خوام هر روزِ زندگیم، دقیقا در ارادهٔ الهی تو و برای جلالِ نامِ تو صرف بشه.
عزیزان، ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ما فرزندانِ خانوادهٔ الهی خداوند، باید در هر روزِ زندگیمون، تا زمانی که زنده و بر روی این کرهٔ زمین هستیم، این خواستهٔ قلبیمون باشه و آن را به خداوند اعتراف کنیم.
همینطور، بایدبا تمامِ وجود مشتاق باشیم، تا طبقِ خواستِ خداوند که او برامون مکشوف می‌‌کنه، هر روزه با او و برای او زندگی کنیم.
دوستِ خوبِ من، خداوند و منجی ما عیسی مسیح نیز، در طولِ حیاتِ زمینی خود، انضباطِ تسلیمِ کامل به خواستِ خدای پدر را به کار می‌‌برد.
در موردِ اطاعتِ کاملِ ازخداوند، منجی ما عیسی مسیح، به عنوانِ بهترین الگو برای ما عمل می‌‌کنه.
در آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در عبرانیان ۵: ۷ – ۸خواندیم که؛۷ با اینحال، مسیح وقتی در این دنیا بسر می‌برد، با اشک و آه و اندوه عمیق به درگاه خدا دعا و التماس می‌کرد تا او را از قدرت مرگ نجات بخشد. خدا نیز دعای او را بسبب اطاعت کاملش مستجاب فرمود. ۸ با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می‌بایست عملا درد و عذاب می‌کشید تا به تجربه، معنی اطاعت را بیاموزد.آمین!
عزیزان، من و شما هم به عنوانِ ایماندارانِ به عیسی مسیح، باید در هر موردی از رفتارِ وی پیروی کنیم.
بله در هر موردی، حتی زمانهایی که انجامِ خواستهٔ خداوند از ما، به نظرمون بسیار دشوار و دردناک برسه.
ما نباید فراموش کنیم که اطاعتِ کاملِ ما از خواستِ خداوند، حال هر بهأیی که باید بابتِ انجامِ آن پرداخت کنیم؛ ارادهٔ الهی او را در زندگی ما و این جهان انجام میده و موجبِ جلالِ نام او میشه.
همچنین، تمایلِ قلبی و فروتنانهٔ ما در اطاعتِ کامل از خداوند، موجبِ تحولِ زندگی روحانی و معنوی ما میشه.
زندگی ما از “خود محوری” به “خدا محوری” تغییر می‌‌کنه.
زندگی ما، از فقط برای خود و خواسته‌های خود تلاش نمودن، به برای خدا زندگی کردن و خواستِ الهی او را انجام دادن تغییر می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، اجازه بدید تا از شما دو سوال بپرسم.
سوالِ اولِ من از شما اینه که؛ آیا شما تاکنون با خواست و هدایت‌های خداوند مخالفت نموده اید؟
سوالِ دومِ من از شما اینه که؛ فکر می‌‌کنید چطور می‌‌تونید از حالا به بعد، در اطاعتِ کامل از خداوند رشد کنید؟
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا بیشتر از جانِ خودت دوست داری و همیشه بهترین‌های خودت را برای من خواهانی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی به من کمک کنی، تا در شناختِ بهتر از تو و افزایشِ ایمانم به تو، همواره در حالِ رشد باشم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در حقِ من فداکاری می‌‌کنی، تا من خیریت، برکت، موفقیت و آرامشِ واقعی تو را در زندگیم تجربه کنم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای انجامِ خواسته‌های خودت در این جهان، مشتاقی تا با من همکار باشی.
خداوند من تمامِ وجودم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
خداوند از تو درخواست می‌‌کنم، تا مرا به خاطرِ مخالفت‌هایم با خواست و هدایت‌های الهیت در گذشته ببخشی.
خداوندبه ما کمک کن، تا هر روزه تو را بهتر بشناسم و برای تو زندگی کنم.
خداوند به من کمک کن، تا خواسته‌های تو را از خودم نه تنها بشناسم، بلکه قادر به انجامِ آنها بشوم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه در هر خواستهٔ تو از من، چه کوچک و چه بزرگ، مطیعِ تو بوده و از تو اطاعتِ کامل داشته باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!
نویسنده کوروش باقری