آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درانجیلِ لوقا ۲۲: ۳۱ – ۳۲هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
۳۱ ای شمعون، ای شمعون، شیطان می‌خواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم، غربال کند؛ ۳۲ اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و بسوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن!آمین!

عزیزان،حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِما داره.
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح یکی از شاگردانِ خود به نامِ پطرس را بسیار دوست داشت.
امااین بدین مفهوم نیست که عیسی مسیح دیگر شاگردانش را کمتر از پطرس دوست داشت.
در واقع، عیسی مسیح هر کدام از شاگردان خود را، چه در زمانی که در بدنِ انسانی بر روی این کرهٔ زمین در میانشان زندگی می‌‌کرد، و چه امروزه من و شما و هر شخصِ دیگری را که به او به عنوانِ خداوند و منجی ایمانِ قلبی داره،بیشتر از جانِ خودش دوست داره.
عیسی مسیح برای اثباتِ میزانِ محبتِ خود به بشریت، جانِ خود را داوطلبانه برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ هر که به او ایمان آورد را بر روی صلیب پرداخت نمود.
عیسی مسیح همچنین برای زندگی هر کدام از شاگردان و ایماندارانِ به خود،چه آنهأیی که به طورِ فیزیکیدربدنی انسانیدر میانشان زندگی می‌‌کرد، و چه برای من و شماامروزه، هدف و نقشه‌ای بسیار عالی در نظر داره.
عیسی مسیح بسیار مشتاقه، تا هر کدام از ما ایماندارانِ به وی، در طولِ مدتِ عمرمان بر روی این کرهٔ زمین، برای به کمال رساندنِ نقشهٔ خاص و الهیش برای ما، با او همکاری کنیم و همگام باشیم.
عزیزان، عیسی مسیح برای شاگردِ خدا پطرس نیز، نقشه‌ای خاص و عالی در نظر داشت.
در آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در کلامِ خدا، خواندیم که چگونه عیسی مسیح به گونه‌ای خاص با پطرس صحبت می‌‌کنه.
او به پطرس می‌‌فرماید؛۳۱ ای شمعون، ای شمعون، شیطان می‌خواست همگی شما را بیازماید و همانند گندم، غربال کند؛ ۳۲ اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت از بین نرود. پس وقتی توبه کردی و بسوی من بازگشتی، ایمان برادرانت را تقویت و استوار کن!آمین!
عزیزان شمعون همان شخص و شاگردی هست که عیسی مسیح نامِ او را به پطرس تغییر داد.
تغییرِ نامِ شمعون به پطرس توسطِ عیسی مسیح را، ما در کتابِ مقدس در انجیلِ یوحنا ۱: ۴۲مطالعه می‌‌کنیم.
عزیزان، با توجه به گفتگوی عیسی مسیح با پطرس، متوجهٔ واقعیتِ شگرفی میشیم.
این واقعیت که؛ حتی زمانی که عیسی مسیح با دستگیری و مصلوب شدنِ قریب الوقوعِ خود روبرو شده بود، اما با این وجود، او زمانی را اختصاص داد تا پطرس را برای آن وقایعی که قرار بود با آنها روبرو بشه تقویت کنه.
عیسی مسیح به پطرس اطمینان داد که خداوند پدرِ آسمانی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، برای نفوذ و قدرتِ عملکردِ شیطان در این دنیا و زندگی هر کدام از ما محدودیت هایی را تعیین نموده.
عیسی مسیح به پطرس ابرازِ اطمینان نمود که، حتی اگر ایمانِ پطرس به خاطرِ روبرویی او با مشکلات و حملاتِ شیطان متزلزل بشه، وی نهایتا پیروز خواهد شد و حتی قادر میشه تا دیگران را نیز در ایمانشان تقویت کنه.
عزیزان، از آنجأیی که خودِ خداوند عیسی مسیح برای پطرس شفاعت می‌‌کرد؛ او ممکن بود که اگر چه برای لحظه‌ای شکست بخوره، اما زندگی وی نهایتا، زندگی پیروزمندی برای جلالِ خدا و انجامِ ارادهٔ او خواهد بود!
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
عیسی مسیح از هر آزمایش و وسوسه‌ای که شما با آنها روبرو خواهید شد کاملا آگاهه.
عیسی مسیح همچنین کاملا آماده است، تا شما را از آزمایش‌های زندگی رهأیی بده و بر وسوسه‌ها پیروز بگردانه.
کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳این نکتهٔ بسیار مهم را اینطور به ما یاد میده.
۱۳ اما این را بیاد داشته باشید که وسوسه‌هایی که به سراغ شما می‌آیند، از وسوسه‌هایی که دیگران دچار آنند، دشوارتر نمی‌باشد. هیچ وسوسه‌ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید؛ و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه‌ها بگریزید و در دام آنها نیفتید.آمین!
دوستِ خوبِ من، عیسی مسیح همانگونه که برای شاگردِ عزیزِ خود پطرس شفاعت کرد؛ برای من و شما هم که امروزه به وی به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمانِ قلبی داریم، شفاعت می‌‌کنه.
این نکتهٔ بسیار مهم را نیز با مطالعهٔ کلامِ خدا در رومیان ۸: ۳۴و عبرانیان ۷: ۲۴ – ۲۵یاد می‌‌گیریم.
در رومیان ۸: ۳۴می‌‌خوانیم.
۳۴ پس دیگر چه کسی می‌تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می‌کند .آمین!
در عبرانیان ۷: ۲۴ – ۲۵نیز می‌‌خوانیم که؛
۲۴ اما عیسی، از آنجا که تا ابد زنده است، برای همیشه کاهن می‌باشد و نیازی به جانشین ندارد. ۲۵ بنابراین، قادر است همه آنانی را که بوسیله او به حضور خدا می‌آیند، بطور کامل نجات بخشد؛ و چون همیشه زنده است، پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند و این حقیقت را یادآور می‌گردد که تاوان گناهان ما را به بهای خون خود پرداخته است.آمین!
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرمأیید.
وسوسه ممکنه که شما را ناگهان غافلگیر کنه؛ اما عیسی مسیح در حالِ حاضر از جانبِ شما نزدِ خدای پدر شفاعت می‌‌کنه!
شفاعت – یعنی پا در میانی، میانجیگری، در خواست و استدعای عفو و بخشش برای شخصِ دیگری نمودن.
به هنگامِ وسوسه شدن، عیسی مسیح از جانبِ ما، برای محافظتِ ما از وسوسه و همچنین برای بخششِ ما در صورتِ شکست در مقابلِ وسوسه نزدِ خدای پدر؛ میانجیگری می‌‌کنه – پا در میانی می‌‌کنه درخواست و استدعای عفو و بخشش می‌‌کنه.
براستی که چه منجی و خداوندِ پر فیض و مهربانی داریم.
عزیزان در موردِ وسوسه، به یاد داشته باشید که وسوسه شدن گناه نیست!
همهٔ ما در طولِ عمرمان بر روی این کرهٔ زمین، حتما بارها و بارها به طروقِ گوناگونی وسوسه خواهیم شد.
شاید در اینجا این سوال برای شما بوجود آمده که؛ چرا عیسی مسیح حتما قادره تا با شفاعت برای ما نزدِ خدای پدر، به ما کمک کنه تا بر هر وسوسه‌ای غلبه کنیم؟
پاسخِ این سوال را کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۴به ما یاد میده.
این آیه می‌‌فرماید؛۴ فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود، قوی‌تر است. آمین!
دوستِ خوبِ من، وقتی شما آزمایش و وسوسه بشید و در شفاعتِ عیسی مسیح ایمن بمانید، پس از آن شما نیز قادر خواهید شد تا دیگران را در روبرویی با آزمایش‌ها و وسوسه‌های زندگیشان تقویت کنید.
درست همانگونه که عیسی مسیح برای پطرس شفاعت کرد تا بر وسوسه‌ها و آزمایش‌های زندگیش پیروز بشه و بعد، به دیگران کمک کنه تا در ایمانِ خودشان به خداوند استوار بشوند.
دوستِ خوبِ من، آیا شمادر حالِ حاضر با وسوسه دست و پنجه نرم می‌‌کنید؟
به یاد داشته باش که چون شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خود ایمان دارید، حتی در حالِ حاضر نیز او در حالِ شفاعت برای شما نزدِ خدای پدر است.
بنابراین، با آگاهی و ایمان به این حقیقتِ شگرف و امید بخش در ایمانِ خود به عیسی مسیح و همکاری با او برای به کمال رساندنِ نقشه‌های الهیش در طولِ عمرتانثابت قدم و دلگرم باش!
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا برای به کمال رساندنِ نقشه‌ای عالی، به گونه‌ای خاص آفریده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا بیشتر از جانِ خودت دوست داری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که همیشه با روحِ مقدسِ خودت روح القدس در من بسر می‌‌بری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که از تمامی آزمایش‌ها و وسوسه‌های زندگی من کاملا آگاهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاق و قادر هستی‌ تا مرا بر آزمایش‌ها و وسوسه‌های زندگیم پیروز گردانی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که برای محافظتِ من در روبرویی با آزمایش‌ها و وسوسه نزدِ خدای پدر شفاعت می‌‌کنی.
خداوند من تمامِ وجودم را به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا برای به کمال رساندنِ نقشهٔ خاصت برای زندگیم، با تو همکار و همگام باشم.
خداوند به من کمک کن، تا بتوانم به عزیزانی که با وسوسه‌ها و آزمایش هایی روبرو هستند کمک نموده و موجبِ تقویتِ و استواری ایمانِ آنها به تو باشم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین.
نویسنده کوروش باقری