آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، در انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۳ – ۴هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
یوحنا یکی از شاگردانِ عیسی مسیح که نویسندهٔ این قسمت از کتابِ مقدس هست می‌‌فرماید؛

۳ باز می‌گویم، ما با شما درباره چیزی سخن می‌گوییم که خودمان دیده‌ایم و شنیده‌ایم، تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح، رابطه نزدیک داشته باشید. ۴ اگر به آنچه در این نامه می‌نویسم عمل نمایید، شما نیز همچون ما از شادی لبریز خواهید شد .آمین!
حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چهربطی با زندگی امروزِ ما داره.
عزیزان، نویسندهٔ آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزِ ما در کلامِ خدا، یوحنا نام داره.
یوحنا یکی از دوازده شاگردی بود که عیسی مسیح در طولِ خدماتِ سه و نیم ساله خود در بدنِ انسانی بر روی این کرهٔ زمین در مشیتِ الهی خودش برگزیده بود.
عیسی مسیح یوحنا را بر گزیده بود تا به طورِ خاصی، با او وقت بگذرانه و به او تعلیم بده.
آشنأیی یوحنا با عیسی مسیح و وقت گذرانی با وی در طولِ سه و نیم سالی که با وی سپری نمود، موجب شد تا شخصیتِ یوحنا به کلی تغییر کنه.
یوحنا تا قبل از وقت گذرانی با عیسی مسیح،تا قبل از شناختِ صحیح از او و درکِ تعالیمِ وی، شخصی بسیار تند خو و خود خواهی بود.
شدتِ وجود خشم و تند خوئی در یوحنا و همچنین برادرِ وی یعقوب، که او هم یکی دیگر از شاگردانِ برگزیدهٔ عیسی مسیح بود به حدی بود که، وی آنها را “پسرانِ رعد” لقب داد.
این واقعیت را، ما با مطالعهٔ انجیلِ مرقس فصلِ سه و آیهٔ هفده در کتابِ مقدس یاد می‌‌گیریم.
۱۷ و یعقوب پسر زِبِدی و یوحنّا برادر یعقوب؛ این هر دو را بُوْانَرجَسْ یعنـی پسـران رعد نام گذارد .انجیل مرقس ۳: ۱۷
اما پس از سپری نمودنِ سه و نیم سال با عیسی مسیح، شخصیتِ تند و خود خواهِ یوحنا کاملا تغییر کرد.
به طوری که او -به رسولِ محبت مشهور گردید.
عزیزان، با مطالعهٔ نامه‌های یوحنا در کتابِ مقدس، ما می‌‌تونیم وجودِ یک قلبِ بسیار لطیف و پر محبت را در ویتشخیص بدیم.
شما را تشویق می‌‌کنم تا نامه‌های یوحنا این رسولِ محبت را، در کتابِ مقدس مطالعه بفرمأیید، تا با دلیلِ تبدیلِ وی به چنین شخصیتِ مهربانی آشنا بشید.
عزیزان، یوحنا در سراسرِ طولِ زندگیش بعد از صعودِ عیسی مسیح به آسمان، هرگز از تحسین و ابراز شادمانی خود از رابطهٔ شخصی خودش با عیسی مسیح دست بر نداشت.
تا قبل از ملاقات با عیسی مسیح،یوحنا یک انسانِ معمولی و ماهیگیری ساده بود.
اما دانستنِ این واقعیت که در برهه‌ای خاص در طولِ تاریخِ بشریت، آفریننده و خدای این هستی‌، یعنی عیسی مسیح -تصمیم گرفته بود او را به شاگردی خود بر گزیده و با او معاشرت داشته باشه، موجبِ شگفتی و شادمانی بی‌ مانندی در یوحنا شده بود.
یوحنا از معاشرت با عیسی مسیح، آفریننده و خدای این هستی‌، چنان تغییر کرده و خرسند و شاد بود که، می‌‌خواست با تمامِ سعی و تلاشش، دلیلِ آن خرسندی و شادمانی بی‌ مانند در درونش را با همگان در میان بگذاره.
یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان بتونند عیسی مسیحِ خداوند، آفریندهٔ این هستی‌ را به گونه‌ای صحیح بشناسندو به او ایمان بیارند.
یوحنا بسیار مشتاق بود تا همگان با عیسی مسیحِ رابطه و وقتِ شخصی داشته باشند، تا بتونند مانندِ وی، از درون تغییر کنند و از آرامش، شادی، امید و محبتِ الهی که فقط عیسی مسیح می‌‌تونه به هر کس عطا کنه بر خوردار بشند.
در طولِ ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح و وقت گذراندن با او بود که بین یوحنا و عیسی مسیح مشارکت و پیوندی ناگسستنی به وجود آمده بود.
یوحنا -با تمامِ وجودش، به محبت، علاقه و توجهِ خداوند عیسی مسیح به خود پی برده بود.
در طولِ ملاقات‌های شخصی خود با عیسی مسیح بود که یوحنا، با تمامِ وجودش پی برده بود عیسی مسیح براستی چقدر او را دوست داره، چقدر در فکرِ اوست و چقدر از او مراقبت می‌‌کنه.
دوستِ خوبِ من، امروزه، انسان‌های بسیاری در اطرافِ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، نیاز شدید به خداوند عیسی مسیح دارند.
انسان‌های بسیاری در اطرافِ ما، نیازمندند تا با ملاقاتِ شخصی با عیسی مسیح تشویق بشند و آرامشِ الهی او را دریافت کنند.
عزیزان، انسان‌های بسیاری که امروزه دور و برِ ما زندگی می‌‌کنند، امیدِ بزرگی را از دست داده ا‌ند.
این امیدِ بزرگ که؛ فکر می‌‌کنند شاید اونها هرگز نتونند حضورِ خدا را در زندگی خودشون تجربه کنند.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
عزیزانی که دور و برِ ما زندگی می‌‌کنند و امیدِ خود را در زندگی از دست داده ا‌ند؛ نیازی به شنیدنِ فلسفه یا نظریاتِ الهیاتی ما ندارند!
عزیزانی که دور و برِ ما زندگی می‌‌کنند و امیدِ خود را در زندگی از دست داده ا‌ند؛ نیازی به شنیدنِ نظریاتِ ما در موردِ اقداماتی که ما فکر می‌‌کنیماونها باید انجام بدهند ندارند!
عزیزانی که دور و برِ ما زندگی می‌‌کنند و امیدِ خود به زندگی را از دست داده ا‌ند، نیاز دارند تا شخصی را ملاقات کنند و از او بشنوند که، به تازگی با خداوندِ این جهان ملاقاتِ شخصی و صمیمی داشته.
ملاقاتی شخصی و صمیمانه و تغییر دهنده با عیسی مسیحِ زنده.
دوستِ خوبِ من، من و شما هم امروزه، وقتی با خداوندِ این جهان، آفرینندهٔ خودمان و این هستی‌، ملاقاتِ شخصی و صمیمانه داشته باشیم، حتما تغییر می‌‌کنیم و همانندِ یوحنا، مملو از امید، شادی و تحسین از عیسی مسیح خواهیم شد.
وقتی ما در فروتنی، برای ملاقاتِ شخصی با عیسی مسیح وقتِ خاصی را اختصاص بدیم، و در طولِ آن زمان – کلامِ او را مطالعه نموده و به صدای روح القدس گوش بسپاریم، عیسی مسیح حتما این فروتنی و اشتیاقِ قلبِ ما را می‌‌بینه و با ما صحبت می‌‌کنه.
بعد از ملاقاتِ شخصی و صمیمی ما با عیسی مسیح، آنگاه ما هم همانندِ یوحنا از درون تغییر می‌‌کنیم.
بعد از ملاقاتِ شخصی و صمیمی با خداوندِ این جهان، آفرینندهٔ خودمان و این هستی‌ عیسی مسیح، وجودمان از امید و شادی الهی او پر میشه.
بعد از ملاقاتِ شخصی و صمیمی با عیسی مسیح؛ دیدگاهِ انسانی ما نسبت به زندگیمون عوض میشه و با دیدگاهِ او همه چیز را خواهیم دید.
بعد از ملاقاتِ شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، هدایت‌های الهی او را دریافت می‌‌کنیم و از سر در گمی و نا امیدی دور میشیم.
بعد از ملاقاتِ شخصی و صمیمی با عیسی مسیح، زندگی برامون معنای دیگری پیدا می‌‌کنه.
ما قادر میشیم، تا اون معنأیی که خداوند عیسی مسیح برای زندگیمون در نظر داشته را بشناسیم، بفهمیم و ازآنبه بعد با کمکِ خودِ وی زندگی شاد و پیروز مندانه‌ای داشته باشیم.
عزیزان، پس از ملاقاتِ شخصی و صمیمی با عیسی مسیح و تجربهٔ این همه برکاتِ الهی او، دیگه نمی تونیم راجع به او با دیگران صحبت نکنیم.
در وجودِ ما هم همچون یوحنا، اشتیاقِ بسیار شدید بوجود میاد، تا بخواهیم از ثمراتِ حیات بخشِ ملاقاتِ شخصی و صمیمی خودمان با عیسی مسیح با همگان صحبت کنیم.
دوستِ خوبِ من، لطفا دقت بفرما.
وقتی ما با دیگران در موردِ عیسی مسیح صحبت می‌‌کنیم، مسئولیتِ ما متقاعد نمودنِ آنها به حقیقتِ او نیست.
بلکه،مسئولیتِ ما فقط اعلانِ آنچه هست که خداوند عیسی مسیح به ما گفته یا برامون انجام داده.
مشاهدهٔ تغییراتِ مثبت و زندگی پاکِ ما، بزرگترین و پر قدرت‌ترین شاهدِ این واقعیت هستند که ما، واقعا با خداوند عیسی مسیح ملاقاتِ شخصی و صمیمی داشته ایم.
مشاهدهٔ تغییراتِ مثبت در زندگی ما، خود گویای این واقعیت خواهد بود که؛ ما براستی از خداوند عیسی مسیح شنیده ایم و حال با او و برای او زندگی می‌‌کنیم.
عزیزان، هیچ چیزی برای انسان‌های دور و برِ ما که زندگی ما را مشاهده می‌‌کنند، جذاب تر و قانع کننده تر از شنیدن از کسی نیست که، به تازگی با عیسی مسیح وقت گذرانده.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا از خلقتِ من -و برای زندگی من که هر دو هدیهٔ خودِ تو به من هستند؛ هدفی بسیار عالی و مقدسی داری.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که همواره مشتاقی تا من با تو، در ارتباطی شخصی و صمیمی زندگی کنم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا وقتی با تو وقت می‌‌گذرانم و به تو گوش می‌‌دهم، مرا راهنمأیی می‌‌کنی و به من امید و آرامش می‌‌دهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که وقت گذراندن با تو، مطالعهٔ کلامِ تو و گوش سپردنِ به تو، حتما مرا از درون تغییر می‌‌دهد.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو نه تنها مرا از درون تغییر می‌‌دهی و از برکاتِ حیات بخشت برخوردار می‌‌سازی، بلکه مشتاقی تا توسطِ زندگی من، دیگران را هم برکت بدهی.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه تو را، و داشتنِ رابطه‌ای شخصی و صمیمی با تو را در اولویتِ اولِ زندگیم داشته باشم.
خداوند به من کمک کن، تا قادر باشم به خوبی از تو بشنوم و اوامرِ الهی تو را اطاعت کنم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه با تو و برای تو زندگی کنم.
خداوند به من کمک کن، تا زندگی من شاهدی بر این واقعیت باشد که من با تو به تازگی وقت شخصی و صمیمی داشته ام.
خداوند من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم .به قلب و زندگی من بیا و توسطِ زندگی من، خودت را به انسان‌های دور و برِ من بشناسان.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!