آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، در رومیان ۸: ۳۲ هست.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
۳۲ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ آمین!

دوستِ خوبِ من، اگه زمانی به هر دلیل احساس کردید که، اونقدر بی‌ اهمیت هستید که شاید خدا هم به شما اهمیتی نمیده، یا خدا نمی خواد به دعا‌های شما گوش کنه، توسطِ آیهٔ کلیدی مطالعهٔ امروز در رومیان ۸: ۳۲تشویق بشید.
درکِ صحیح از عمقِ معنای این آیه، باید به شما اطمینان بده که خداوند پدرِ آسمانیتان، چقدر شما را بی‌ قید و شرط دوست داره!
لطفا دقت کنید.
هیچ چیز برای خداوند، اونقدر گرانبها نبود که از آن دست نکشه،تا بهائ گناهانِ شما را یکبار برای همیشه پرداخت کنه و نجات را به شما هدیه کنه.
وقتی خداوند پدرِ آسمانی شما که به عیسی مسیح به عنوانِ منجیایمان دارید، جانِ او را بر روی صلیب هدیه داد؛ با این عملِ خود، او یکبار برای همیشه ثابت نمود که محبتِ او برای شما بی‌ حد و حصره!
عزیزان، پولسِ رسول نویسندهٔ این قسمت از کتابِ مقدس، به حقیقتی شگرف و حیات بخشی پی برده بود.
این حقیقتِ شگرف و حیات بخش که؛ اگه خدای پدر -حاضر شد تا جانِ یگانه فرزندش عیسی مسیح را -برای بخششِ گناهان ما و دریافتِ نجات از غضبِ الهی او فدا کنه، آیا حال که ما در ایمانمان به عیسی مسیح فرزندانِ عزیزِ خانوادهٔ الهی او شده ایم، هر چیزِ دیگری را برای مراقبت از ماو بر طرف نمودنِ نیاز‌های واقعیمان به ما عطا نخواهد فرمود؟
بله عزیزان، خداوند چنان فداکاری بی‌ مانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد، تا جریمهٔ تمامی گناهانِ ما را -یکبار برای همیشه – خودش کاملا پرداخت کنه.
خداوند چنان فداکاری بی‌ مانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد،تارابطهٔ قطع شدهٔ ما با او به خاطر گناهانمان، دوباره برقرار بشه.
خداوند چنان فداکاری بی‌ مانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد،تا ما بتونیم روح القدس، روحِ مقدسِ او را دریافت و هر روزه با او زندگی کنیم.
خداوند چنان فداکاری بی‌ مانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد،تا به ما زندگی ابدی در نزدِ خود در بهشت هدیه بده.
خداوند چنان فداکاری بی‌ مانندی را بر روی صلیب برای ما انجام داد،تا به ما ثابت کنه که او چقدر مشتاقه، که به ما حیاتِ واقعی را به فراوانی عطا کنه.
این نکتهٔ مهم را ما به مطالعهٔ انجیلِ یوحنا ۱۰: ۱۰یاد میگیریم.
این آیه می‌‌فرماید؛۱۰ کار دزد اینست که بدزدد، بکشد و نابود کند؛ اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم . آمین!
دعا می‌‌کنم تا همهٔ شما عزیزانِ شنونده، به عیسی مسیح به عنوانِ منجی و خداوندِ خود ایمان بیارید، تا از تمامی برکاتی که او براتون در نظر داره برخوردار بشید.
دوستِ خوبِ من، حال با توجه به این فداکاری بی‌ مانندی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب برای ما انجام داده، دیگه به هیچ وجه جایی برای این باقی نمی مونه که حتی برای لحظه ای، فکر کنیم که ما در چشمِ خداوند انسانِ بی‌ اهمیتی هستیم.
یا که حتی برای لحظه‌ای فکر کنیم، خداوند نمی خواد به دعا‌های ما گوش کنه و به اونها پاسخ بده.
عزیزان، با درکِ صحیح از این فداکاری خداوند برای ما، حال می‌‌تونیم با اطمینانِ خاطرِ کامل، به تختِ فیض و رحمتِ الهی او نزدیک بشیم و با او صحبت کنیم!
کلامِ خدا در عبرانیان ۴: ۱۶می‌‌فرماید؛۱۶ پس بیایید به حضور تخت پر فیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود، ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.آمین!
دوستِ خوبِ من، لطفا به این نکته خوب توجه کنید.
پاسخِ خداوند به درخواست‌های ما از او، بر اساسِ لیاقتِ ما نیست؛ بلکه، بر اساسِ آنی هست که خودِ او هست.
خداوندِ ما، خداوندِ رحمت، فیض و محبت هست.
این مهم را کلامِ خدا در انجیلِ اولِ یوحنا ۴: ۱۶به ما یاد میده.
۱۶ ما می‌دانیم که خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زیرا گرمی محبت او را چشیده‌ایم. ما محبت او را باور می‌کنیم. خدا محبت است! و هر که با محبت زندگی می‌کند، با خدا زندگی می‌کند و خدا در وجود اوست . آمین!
عزیزان، خداوند هرگز نیاز‌های واقعی ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، ما فرزندانِ عزیزِ خانوادهٔ الهی خودش را نشنیده نمی گیره.
لطفا دقت کنید.
ما نمی تونیم هیچ چیزی از خداوند پدرِ آسمانیمان درخواست کنیم که، بهائ آن، بیشتر از آنی باشه که او برای بخششِ گناهانِ ما بر روی صلیب پرداخت نمود!
به عبارتی دیگه؛ بهائ هیچ درخواستِ ما از خداوند، با بهائ جانِ فرزندش عیسی مسیح که برای بخششِ گناهانِ ما بر روی صلیب فدیه نمود؛ قابلِ مقایسه نیست!
عزیزان، براستی چقدر شگفت انگیزه وقتی که ما،با تمامِ وجودمون درک کنیم که خداوند، آفرینندهٔ ما و این هستی‌، ما را بی‌ قید و شرط بیشتر از جانِ خودش دوست داره.
بنابراین، میتونیم با اطمینانِ خاطر و امید، در آرامشِ واقعی زندگی کنیم،چون می‌‌دونیم چقدر برای خداوند اهمیت داریم.
می‌ تونیم با اطمینانِ خاطر به حضورِ خداوند پدرِ آسمانمان بریم و با او صحبت کنیم، چون که می‌‌دونیم نیاز‌های ما برای او اهمیت دارند و به درخواست‌های ما از وی گوش می‌‌کنه.
همچنین، می‌‌تونیم با اطمینانِ خاطر با خداوند پدرِ آسمانیمان صحبت کنیم.
چون که او،نه تنها فقط به خاطرِ ایمانمان به عیسی مسیح،به ما زندگی ابدی نزدِ خود در بهشت عطا فرموده، بلکه مشتاقه تا به ما کمک کنه،تازندگی واقعی را که برامون منظور داره در حالِ حاضر نیزبه طورِ کامل تجربه کنیم.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو خدای محبت هستی‌ و به من ثابت نموده‌ای که چقدرمن برای تو اهمیت دارم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که مرا دوست داری و به درخواست‌های من از تو گوش می‌‌دهی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که تو جانِ یگانه فرزندت عیسی مسیح را برای بخششِ گناهانِ من فدیه نمودی.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح نه تنها گناهانِ من را بخشیده ای، بلکه مرا به عنوانِ فرزندِ عزیزت به خانوادهٔ الهی خود برگزیده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که حال می‌‌توانم در هر زمان، در هر مکان و در هر شرایطی که هستم، با تو صمیمانه صحبت کنم.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح، توبه من حیاتِ نو ابدی در نزدِ خودت در بهشت هدیه نموده ای.
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا که بسیار مشتاقی تا من در حالِ حاضر نیز، مادامی که زنده و بر روی این کرهٔ زمین زندگی می‌‌کنم، از حیاتِ واقعی که فقط از توست را تجربه کنم.
خداوند به من کمک کن، تا همیشه به یاد داشته باشم که تو، برای بخششِ گناهانِ من، چه بهای گزافی پرداخت نموده ای.
خداوند به من کمک کن، تا با زندگیمکه هدیهٔ تو به من هست،بتوانم تو را و محبت و فیضِ الهی تو را به دیگران منعکس و معرفی کنم.
خداوند من تمامِ وجودم را به تو تقدیم می‌‌کنم، به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا هر روزه با تو در ارادهٔ الهی تو زندگی کنم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!