آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، دراولِ قرنتیان ۱۵: ۵۵هست.
با هم این قسمت از کلامِخدا را مرور می‌‌کنیم.
۵۵ ای مرگ پیروزی تو کجاست؟ نیش تو چه شد؟ آمین!

عزیزان،حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِما داره.
دوستِ خوبِ من، در سراسرِ تاریخِ حیاتِ بشر، مرگ همیشه دشمنِ بی‌ امان و تسلیم ناپذیرِ ما بوده.
صرفِ نظر از مقام، قدرت و ثروتِ دنیوی؛ هیچ انسانی نتونسته از نیشِ مرگ فرار کنه.
در واقع، به محضِ تولدِ هر کدام از ما، مرگ پایانِ سرنوشتمون میشه.
در طولِ تاریخِ حیاتِ بشر، بسیاری تلاش کرده ا‌ند تا به طریق‌های گوناگونی از مرگ بگریزند؛ اما هیچ کس موفق نشده تا پاد زهری برای مرگ پیدا کنه و از مرگ در امان باشه.
اما عزیزان، برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، مرگ معنا و مفهومِ کاملا متفاوتی داره.
برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، مرگ پایانِ هستی‌ ما نیست!
چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح، به خاطرِ ذاتِ الهی که در وی بود، پس از مردن بر روی صلیب برمرگ غلبه نمود و زنده شد.
ما این زنده شدنِ عیسی مسیح پس از مرگ بر روی صلیب را، قیامِ او می‌‌نامیم.
عزیزان، خداوند برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ انسان، که مرگ و جدأیی ابدی از وی بود، فدا کاری بی‌ مانندی انجام داد.
خداوند عیسی مسیح بدنِ انسانی پوشید، به این جهان در میانِ ما آمد و زندگی کاملا پاک و خدا پسندانه‌ای را به ما نشان داد.
خداوند عیسی مسیح سرانجام برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ بشر، و آشتی با وی و برخورداری از رابطه‌ای شخصی، جانِ خودش را داوطلبانه بر روی صلیب فدیه نمود.
عیسی مسیح این فداکاری بی‌ مانند در حقِ بشرِ گناهکار و بدور از خدا را، کمی بیش از دو هزار سال پیش بر روی صلیبِ جلجتا به اثبات رسانید.
پس از آن کهعیسی مسیح بر روی صلیب جان داد؛ وی را در قبری نهادند.
اما چون او ذاتِ خدأیی داشت، پس از سه روز که مرده و در قبر بود زنده شد و به طورِ فیزیکی با بدنی جلال یافته از قبر بیرون آمد.
عزیزان، عیسی مسیح در نهایتِ محبتش برای بشر گناهکار و بدور از خدا جان داد، تا پس از آن – هر که به او ایمان آورد هرگز نمیرد بلکه تا ابد زنده بماند.
با این فداکاری خود، عیسی مسیح به معنای واقعی مرگ را برای همیشه شکست داد و بر آن پیروز شد.
حال هر کس که به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودش ایمانِ قلبی داشته باشه، همان قیام و پیروزی عیسی مسیح بر مرگ، شاملِ حالِ وی نیز خواهد شد.
به عبارتی دیگه؛ واقعیتِ قیام بدنی فیزیکی عیسی مسیح پس از آن که بر روی صلیب مرد و به مدتِ سه روز در قبر نهاده شد این هست که، مرگ برای همیشه – مغلوبِ عیسی مسیح و هر که به او ایمان داشته باشد شده است!
دوستِ خوبِ من، مرگ دیگه برای ایماندارانِ به عیسی مسیح، دشمنِ شکست ناپذیری نیست!
بله، عیسی مسیح به طورِ کامل و برای همیشه بر مرگ غلبه نموده!
اکنون عیسی مسیح به ما ایماندارانِ به خود، این اطمینان را میده که ما نیز در پیروزی قطعی او بر مرگ، با وی شریک خواهیم بود.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
هیچ ایماندارِ واقعی به عیسی مسیح، نباید از مرگ بترسه.
چرا؟ چون که خداوند و منجی ما عیسی مسیح بر مرگ پیروز شده و پیش از ما به بهشت رفته.
عیسی مسیح ما را نیز خواهد برد، تا در بهشت به او پیوسته و تا ابدیت با او در آنجا زندگی کنیم.
عزیزان عرض کردم که مرگ برای ما ایماندارانِ به عیسی مسیح، معنا و مفهومِ کاملا متفاوتی داره.
مرگ ما ایماندارانِ به عیسی مسیح را آزاد می‌‌کنه، تا حضورِ با شکوه و بهشتی خدا را به معنا و مفهومِ واقعی تجربه کنیم.
دقت بفرمأیید؛ هیچ بیمارییاهیچ فاجعه‌ای نمی تونه زندگی ابدی را که ما در ایمانمان به عیسی مسیح در فیضِ الهی او دریافت نموده ایم را از ما بگیره.
مرگ می‌‌تونه ما را به طورِ موقت از کسانی که دوستشون داریم دور کنه.
اما مرگ، ما را به حضورِ کسی که بیشتر از هر کسِ دیگری که دوستمون داره منتقل می‌‌کنه.
عزیزان جلالِ خدا، حضورِ اوست!
مرگ یعنی این دشمنِ دیرینه و گریز ناپذیرِ ما، چیزی نیست جز وسیله‌ای که ما ایماندارانِ به عیسی مسیح را قادر می‌‌سازه، تا جلالِ خدا را به طورِ کامل تجربه کنیم.
دوستِ خوبِ من، آیا شما از مرگ در هراس بسر می‌‌برید؟
اجازه ندید تا ترسِ از مرگ، شما را از تجربه یک زندگی کامل و بسیار سر شار باز داره.
مرگ به هیچ وجه نمیتونه زندگی ابدی را که میراثِ شما به عنوانِ فرزندِ خداست را از شما بگیره.
عیسی مسیح مکانی در بهشت برای شما آماده کرده که فراتر از درک و تصورِ شماست.
در موردِ این مکانی که منجی ما عیسی مسیح برای ما ایماندارانِ به خود آماده نموده، در کلامِ او در انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۴چنین می‌‌خوانیم.
۱ خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. ۲و۳ نزد پدر من خدا، جا بسیار است. من می‌روم تا آن جا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، بطور واضح به شما می‌گفتم. ۴ «شما می‌دانید من کجا می‌روم و می‌دانید چگونه به آنجا بیایید .آمین!
دوستِ خوبِ من، از این به بعد، به مرگ اینگونه بنگر.
مرگ روزی دری خواهد بود که از طریقِ آن، به تمامِ آنچه در بهشت متعلقِ به شماست دسترسی پیدا کنید.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که در نهایتِ فروتنیبدنِ انسانی پوشیدی و به این جهان آمدی، تا من تو را به بهترین نحوِ ممکن بشناسم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که برای پرداختِ تاوانِ گناهانِ من، که مرگ و جدأیی ابدی از تو بود، تو به جای من بر روی صلیب داوطلبانه جان دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که حال در ایمانم به کارِ تمام شدهٔ تو بر روی صلیب به جای من، من تا ابد زنده خواهم بود و با تو در بهشت زندگی خواهم کرد.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم،زیرا که بر مرگ پیروز شدی و نیشِ کشندهٔ آن را برای همیشه از من دور نموده ای.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که حال در ایمانم به تو، من دیگر از مرگ هیچ ترسی ندارم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا به خاطرِ پیروزی تو بر مرگ و قیام بدنی، حال من هم در ایمانِ به تو بر مرگ پیروز هستم و با تو به طورِ فیزیکی تا ابدیت در بهشت زندگی خواهم کرد.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم،زیرا که برای زندگی من تا ابدیت، مکانی در بهشت آماده نموده ای.
خداوند عیسی مسیح، من به تو به عنوانِ خداوند و منجی خودم ایمان می‌‌آورم.
من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا زندگی را که هدیهٔ تو به من هست، به طورِ کامل و سرشار تجربه کنم.
خداوند عیسی مسیح، از تمامی روز‌های زندگی من، برای جلالِ نامت در ارادهٔ الهیت استفاده کن.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!