آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز در انجیلِ مرقس فصلِ ۹و آیاتِ ۱۴تا ۲۷هستند.
با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.
شفای یک پسر غشی
۱۴ وقتی به پای کوه رسیدند، دیدند که عده زیادی دور آن نُه شاگرد دیگر جمع شده‌اند و چند نفر از سران قوم یهود نیز با ایشان بحث و گفتگو می‌کنند.

۱۵ همان طور که عیسی نزدیک می‌شد، مردم با احترام خاصی به او چشم دوخته بودند؛ سپس پیش رفتند و سلام کردند. ۱۶ عیسی پرسید: «درباره چه بحث می‌کنید؟
۱۷ مردی از آن میان جواب داد: «استاد، پسرم را به اینجا آوردم تا او را شفا دهید. او نمی‌تواند حرف بزند چون اسیر یک روح ناپاک است. ۱۸ هرگاه روح ناپاک پسرم را بگیرد، او را بر زمین می‌کوبد و دهانش کف می‌کند و دندانهایش به هم می‌خورد و بدنش مثل چوب خشک می‌شود. از شاگردان شما خواهش کردم روح ناپاک را از او بیرون کنند، ولی نتوانستند .
۱۹ عیسی فرمود: «ای قوم بی ایمان، تا کی با شما باشم تا ایمان بیاورید؟ تا کی باید با شما باشم و این وضع را تحمل کنم؟ پسر را نزد من بیاورید.
۲۰ پس او را آوردند؛ اما به محض اینکه چشمش به عیسی افتاد، روح ناپاک او را تکان سختی داد و بر زمین زد. پسر می‌غلطید و دهانش کف می‌کرد.
۲۱ عیسی از پدر او پرسید: «از کی چنین شده است؟
جواب داد: «از وقتی که طفل کوچکی بود. ۲۲ روح ناپاک بارها او را در آب و آتش انداخته تا نابودش کند. به ما رحم کن و اگر می‌توانی او را شفا بده.
۲۳ عیسی فرمود: «اگر می‌توانم؟ اگر ایمان داشته باشی همه چیز برایت امکان خواهد داشت.
۲۴ پدر فوری با صدای بلند جواب داد: «بلی، ایمان دارم. کمک کنید تا ایمانم بیشتر شود.
۲۵ چون عیسی دید جمعیت زیادتر می‌شود، به روح ناپاک دستور داد: «ای روح کر و لال، به تو می‌گویم از این پسر بیرون برو و دیگر داخل او نشو!
۲۶ روح ناپاک نعره‌ای زد و بار دیگر پسر را تکان داد و از او خارج شد. پسر غش کرد و مانند مرده بی حرکت بر زمین افتاد. مردم به یکدیگر گفتند: مرد!
۲۷ اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پسر، صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد .آمین!
عزیزان،حال ببینیم این قسمت از کلامِ خدا چه ربطی با زندگی امروزِما داره.
دوستِ خوبِ من، ایمانِ صحیح و پایدار از نادانی بدست نمی یاد.
ایمانِ صحیح و پایدار، بر اساسِ آن چیزهایی هست که ما به خوبی می‌‌دونیم.
برای مثال، قبل از این که بتونیم به اشخاصِ دیگه‌ای اعتماد کنیم، اول سعی می‌‌کنیم دریابیم که آیا اونها قابلِ اعتماد هستند یا نه.
در آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروزمان در کلامِ خدا دیدیم که، پدرِ پسری که مبتلا به بیماری غش بود، داره سعی می‌‌کنه تا بتونه خداوند را بهتر بشناسه و به او اعتماد کنه.
پدرِ اون پسرِ بیمار، شکِ خودش را در موردِ خداوندی عیسی مسیح و اقتدار وی؛ به صورتِ سوالی آمیخته با درخواست از عیسی مسیح بیان می‌‌کنه.
در پاسخِ پدرِ پسرِ بیمار به عیسی مسیح، در آیهٔ ۲۲خواندیم که وی گفت؛۲۲ روح ناپاک بارها او را در آب و آتش انداخته تا نابودش کند. به ما رحم کن و اگر می‌توانی او را شفا بده.
پدرِ پسرِ بیمار، با این بیانِ خود به روشنی اعتراف می‌‌کنه که، او از توان و اقتدارِ عیسی مسیح به عنوانِ خداوندِ قادرِ مطلق اطمینان و شناختِ کافی نداره.
عیسی مسیح که به خوبی متوجهٔ منظورِ قلبی پدر از آن سوالِ وی شده بود، به او پاسخ میده.
۲۳ عیسی فرمود: «اگر می‌توانم؟ اگر ایمان داشته باشی همه چیز برایت امکان خواهد داشت.
عزیزان، پسرِ این پدر، از اوایلِ کودکی توسطِ یک روحِ شیطانی تسخیر شده بود.
و پدرِ این پسر، اگر چه عیسی مسیح و اولوهیتِ او را به طورِ صحیح نمی شناخت، اما آنقدر از روشِ زندگی و معجزاتِ او شنیده بود که بتونند او را متقاعد کند تا برای شفای پسرش از عیسی مسیح درخواستِ کمک کنه.
پدرِ پسر متقاعد شده بود که، اگه هیچ امیدی برای شفای پسرش از بیماری غش باشه، فقط از عهدهٔ عیسی مسیح بر می‌‌یاد.
می‌ بینیم که در نامیدی و درماندگی کامل، این پدر از عیسی مسیح درخواستِ کمک نمود.
پاسخِ عیسی مسیح به درخواستِ این پدر از وی، شفای پسرش از بیماری غش بود.
در آیاتِ ۲۵تا ۲۷خواندیم که؛
۲۵ چون عیسی دید جمعیت زیادتر می‌شود، به روح ناپاک دستور داد: «ای روح کر و لال، به تو می‌گویم از این پسر بیرون برو و دیگر داخل او نشو!
۲۶ روح ناپاک نعره‌ای زد و بار دیگر پسر را تکان داد و از او خارج شد. پسر غش کرد و مانند مرده بی حرکت بر زمین افتاد. مردم به یکدیگر گفتند: مرد!
۲۷ اما عیسی دست او را گرفت و بلند کرد. پسر، صحیح و سالم بر پاهای خود ایستاد .آمین!
عزیزان با نگاهی مجدد به آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز، به طورِ کلی متوجهٔ یک واقعیتِ مهمی میشیم.
این واقعیت که؛ پدری درمانده و نا امید از شفای پسرش، به نزدِ عیسی مسیح رفته بود، اگر چه او با ایمانِ خودش به عیسی مسیح هنوز دست و پنجه نرم می‌‌کرد.
دوستِ خوبِ من لطفا دقت بفرما.
در طولِ زمانی که در شناختِ صحیح و هر چه بهتر از عیسی مسیح بسر می‌‌برید تا بعد از اون بتونید به او به عنوانِ خداوند و منجی خودتان ایمان بیارید؛ زمانِ مناسبی نیست که از وی دوری کنید یا از در میان نهادنِ نیاز‌های خودتون با او در ترس، شک یا خجالت باشید!
با نرفتن به نزدِ عیسی مسیح با قلبی باز و فروتن؛
یا با دوری نمودن و وقت سپری ننمودنِ شخصی و صادقانه با او، شما نمی تونید عیسی مسیح را به طورِ صحیح و عمیق بشناسید.
به همین دلیل؛ ایمانتون به او نیز رشدِ چندانی نخواهد داشت.
بله عزیزان، سعی در دوری جستن از عیسی مسیح – سعی در اجتناب از صادقانه با او وقت گذراندن و گفتگو کردن با وی، هرگز به شما کمک نمی کنند تا بتونید بشناسید که عیسی مسیح براستی کیست و برای بخششِگناهانِشما چه فداکاری بی‌ مانندی بر روی صلیب انجام داده.
عیسی مسیح بسیار مشتاقه؛ تا شما با او وقتِ شخصی و صادقانه داشته باشید.
عیسی مسیح بسیار مشتاقه؛ تا شما با او از قلبِ خودتون بی‌ پروا صحبت کنید.
عیسی مسیح بسیار مشتاقه؛ تا شما هم قادر بشید راهنمأیی‌های پر حکمت و پدرانهٔ او بشنوید.
عیسی مسیح بسیار مشتاقه تا به شما کمک کنه؛ ایمانتان به وی کاملا صحیح و بر پایهٔ شناختِ شخصی و عمیق از او باشه.
عیسی مسیح همچنینبسیار مشتاقه؛ تا هر نیازِ واقعی شما ایماندارِ به خود، شما فرزندِ عزیزِ خانوادهٔ الهی خودش را بر آورده کنه.
دوستِ خوبِ من، اگه شما هنوز اعتماد و ایمانِ کامل به این واقعیت ندارید که عیسی مسیح کاملا قادر و تواناست تا هر نیازِ واقعی شما را بر آورده کنه به این دلیله که؛ “شما عیسی مسیح را آنطور که او می‌‌خواد نمی شناسید!”
همین امروز با قلبی باز و فروتنانه، به نزدِ عیسی مسیح برو و از او بخواه تا خودش را به شما بشناسونه.
همین امروز نزدِ عیسی مسیح برو، تا بتونید با قلبِ پر مهر و محبتِ او آشنا بشید.
همین امروز نزدِ عیسی مسیح برو، تا با سخاوت، رحمت و فیضِ الهی او براتون آشنا بشید.
همین امروز نزدِ عیسی مسیح برو؛ تا به شما در ایمانِ به وی کمک کنه.
همین امروز نزدِ عیسی مسیح برو، تا به شما شفا و آرامش واقعی پایدار بده.
همین امروز نزدِ عیسی مسیح برو، تا در زندگی هدایتتون کنه.
همین امروز نزدِ عیسی مسیح برو، تا گناهانتون را ببخشه و به شما حیاتِ نو ابدی عطا کنه.
عزیزان، در پایانِ این مطالعه در کلامِ خدا، از شما دعوت می‌‌کنم تا با او گفتگو کنیم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ درسِ زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی تا من تو را به طورِ صحیح شخصا بشناسم و در این جهت تو به من کمک می‌‌کنی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی به من کمک کنی، تا بتوانم قلبِ پر مهر و محبتِ تو را برایم بشناسم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی من بی‌ پروا، بدونِ هیچ ترس و خجالتی به نزدِ تو بیایم و از نیاز‌هایم با تو صادقانه صحبت کنم.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که مشتاقی به من گوش دهی و برای نیاز‌های واقعی من، در زمان و به روشِ الهی خودت مهیا فرمأیی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که خدای قادرِ مطلقِ دانا و توانا هستی‌.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، به خاطرِ فروتنی، محبت و سخاوتِ بی‌ مانندت در حقِ من که با فدیهٔ جانِ خودت بر روی صلیب به جای من آن را به اثبات رساندی.
خداوند عیسی مسیح از تو سپاسگزارم، زیرا که خداوندِ بخشندهٔ گناهان، هستی‌.
زیرا که تو، خداوندِ مهیا کننده هستی‌.
زیرا که تو، خداوندِ آرامش و شفا دهنده هستی‌.
خداوند عیسی مسیح من تمامِ جوانبِ زندگیم را کاملا به تو تسلیم می‌‌کنم.
به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن، تا تو را آنگونه که براستی شایستهٔ آن هستی‌ بشناسم.
خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا در ایمانم به تو هر روزه رشد داشته باشد.
خداوند عیسی مسیح به من کمک کن، تا هر روزه به نزدِ تو بیایم، با تو وقت بگذرانم، با تو صحبت کنم و از تو بشنوم.
در نامِ عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!
نویسنده کوروش باقری
عزیزان، با این امید که این تعلیم موجبِ برکتِ شما بوده باشه؛تا مطالعهٔ بعدی در کلامِ خدا، فیض و آرامشِ الهی عیسی مسیح همواره با شما!آمین!