متی ۵: ۴خوشابحال ماتم زدگان ، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت .

ماتم زدگی مسیحی از محبت می‌‌آید.

هنگامی که من از گناهانم متاسف و پشیمان می‌‌شوم،

هنگامی که من از موقعیت اسف بار و پر گناه دنیای اطرافم متاسف می‌‌شوم،

هنگامی که من همدرد و غمخوار دیگران می‌‌شوم،

هنگامی که من با فقرا، دردمندان و فراموش شدگان اجتماعم یکدل میگردم،

آنگاه است که به همسایهٔ خود محبت می‌‌کنم.

اینگونه ماتم زدگی من مقبول خداوند است و او این ماتم زدگی مرا به طور خاصی برکت خواهد داد.

زیرا که در اینگونه ماتم زدگیم، آن گونه محبت می‌‌کنم و دوست می‌‌دارم که خواست مسیح است.