اعمال رسولان ۱۰: ۴۲ – ۴۳

۴۲ و خدا ما را فرستاد تا این خبر خوش را به همه بدهیم و بگوییم که خدا عیسی را تعیین نموده تا داور زندگان و مردگان باشد.

۴۳ تمام پیامبران نیز در کتاب آسمانی ما نوشته اند که هرکس به او ایمان بیاورد، گناهانش بخشیده خواهد شد.”

در طول زندگی مان بر روی این کرهٔ خاکی، عیسی مسیح، خداوند، سرور و نجات دهنده ماست.

به تدریج که به پایان عمر خود نزدیک می‌‌شویم، و نهایتا در پایان عمر این جهان در روز قیامت، مسیح در جای اصلی خود، یعنی بر تخت داوری همهٔ انسان‌ها خواهد نشست.

او به عنوان یگانه داور عادل هستی‌ بر تخت داوری خود خواهد نشست، “تا ایمانداران به خود را به خاطر کار‌هایشان در نام او پاداش دهد.”

یک تصور غلطی که بسیاری بر آن باورند این است که، خدای پدر داور اعمال ما در روز داوری نهایی خواهد بود.

در حالی که با مطالعهٔ کلام خدا در می‌‌یابیم که این عیسی مسیح بود که از شاگردان خود خواسته تا پیام نجات او را به تمام قومهای جهان رسانیده و برای او شاگردان بسازیم.

) متی ۲۸: ۱۹(

۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛

بنا بر این، حق داوری اعمال همهٔ ما در نام او به وای واگذار گردیده است.

) یوحنا ۵: ۲۲(

۲۲ پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده ،

عیسی مسیح، یگانه داور منصف و عادل هستی‌ می‌‌باشد!

داوری مسیح تحت تأثیر گفته‌ها و افکار دیگران قرار نمی گیرد.

بلکه او اعمال هر کدام از ما را بنا بر استاندارد‌های مقدس و عادلانهٔ خود داوری نموده و پاداش خواهد داد.

در قضاوت عادلانه او هیچکدام از کارهای خودخواهانهٔ ما که برای جلال خودمان بوده شایستهٔ پاداشی از او نخواهند بود.

تنها ‌چیزی که مسیح به حساب خواهد آورد، آن اعمال – گفتار و اندیشه هایی است که خداوند را جلال داده اند.

بله، تنها آن اعمال، گفتار و اندیشه هایی که خداوند را جلال داده‌اند از مسیح پاداش دریافت می‌‌دارند.

تنها منظور از مقابل تخت داوری مسیح قرار گرفتن در روز داوری برای هر ایماندار به او این است که، “پاداش اعمال خود را در طول حیات از وی دریافت دارد.”

هیچگونه شرمنده گی‌‌، محکومیت و مجازاتی به خاطر اعمال گناه آلودمان در طول حیات خود در آنجا وجود نخواهد داشت.

) رومیان ۸: ۱(

۱بنابراین ، چون به عیسی مسیح تعلق داریم ، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست .

زیرا که مسیح خود تاوان تمام گناهان ما را کاملاً پرداخته و ما را عادل گردانیده است.

منجی پر محبت ما، بی‌ صبرانه منتظر است تا پاداش‌های بهشتی ما را به ما ارزانی دارد.

در روز قیامت – در روز داوری نهأیی جهان، عیسی مسیح آن داور منصف و عادل ماهیت واقعی هر کدام از ما را مکشوف خواهد گردانید.

او اعمال، گفتار و اندیشه‌های باطل ما را از ما جدا ساخته و آن چه را که برای جلال خداوند توسط ما انجام شده، گفته شده و اندیشیده شده است باقی می‌‌گذارد.

آنچه که باقی می‌‌ماند، ماهیت واقعی هر کدام از ماست.

آیا شما آمادگی حضور در مقابل تخت داوری مسیح را دارید؟

بیأیید تا وقت باقی است دعوت او را پذیرفته و منعکس کنندهٔ محبت و قدوسیت او در جهان باشیم.

—————————————————————————————————————

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان