سلام دوستان عزيز.

با اميد اين که روزهايی شاد و موفقی را در فيض خداوند مهربان سپری فرموده باشيد به مبحث اين هفته می پردازيم.

امشب راجع به اميد صحبت می کنيم.

اميدوارم که صحبت ما راجع به اميد برای شما مفيد و جالب توجه باشد.

دوستان، آيا تا به حال اين مثل را شنيده ايد؛ انسان به اميد زنده است.

نظر شما راجع به اين ضرب المثل چيست؟

انسان به اميد زنده است.

آيا تا به حال فکر کرده ايد که، براستی اميد چيست و چرا اهميت آن بايد اينقدر زياد باشد که داشتن آن می تواند زندگی

را به همراه آورده و تداوم بخشد؟

به نظر شما، آيا اين گفته درست است اگر بگوييم؛ کسی که اميدی ندارد گويا که مرده ا ئ بيش نيست؟

شايد نظر شما اين نباشد، ولی قدر مسلم، اين که اميد حتما لازمه زندگی هر کس می باشد.

دوستان، اميد شما امروز به چه کس يا چه چيزی می باشد؟

آيا تاکنون اين سوال را از خود پرسيده ايد؟

آيا تاکنون به معنی کلمه اميد انديشده ايد؟

اميد يعنی؛ اشتياق يا تمايل به روی دادن يا انجام امری همراه با باور به امکان و احتمال تحقق آن .

اين تعريفی است که فرهنگ لغت در معنی اميد به ما می دهد.

آيا اين معنی توضيح کافی را راجع به آن اميدی که شما الان به آن داريد می دهد؟

توقع و انتظار روی دادن امری خوشايند چطور؟

اين معنی دومی است که فرهنگ لغت در معنی اميد به ما می دهد.

آنچه و يا آن که باعث خشنودی و پشت گرمی است!

آيا اين تعريف اميد شما را مشخص می کند؟

تکيه گاه و محل پناه چطور؟

اميد به راستی که اشتياق و تما يل ماست برای انجام امری خوشايند.

اگر امروز اميد شما به يک تکيّه گاه است، آن هم اميدی است به جا و درست.

گويا اين در نهاد همه ما انسانها است که به، کسی يا احتمال واقعه ائ خوش آيند در آينده چشم بدوزيم.

اميد حتی می تواند برای خود ما هم نباشد، ما می توانيم اميدوار باشيم که، فرزندانمان سالم، موفق و دارأی عمری طولانی باشند.

من دوستی داشتم که هميشه اين اميد را داشت که جايزه نوبل را در فيزيک يا رياضيات برنده شود.

بعد از حدود سی سال دوستی وقتی چندی قبل از او راجع به اميدش پرسيدم جواب داد؛ غير ممکن نيست.

برای من خيلی جالب بود که ديدم اين دوستم هنوز اميدش را به بردن جايزه نوبل از دست نداده است.

اگر چه گذشت زمان او را فروتن تر نموده و به جای گفتن؛ حتما میبرم او درسالهأی گذشته، می گويد، بردن جايزه نوبل غير ممکن نيست.

گفتيم که اميد خوبه و انسان هم بايستی اميدوار زندگی کند.

همينطور گفتيم که، اميد می تواند به تحقق پيوستن امری خوشايند در آينده يا تکيه گاهی باشد.

به نظر شما، تحقق چه امر خوشايندی در آينده میتواند راضی کننده دلهأی نا آرام انسانها باشد؟

سوال ديگر من اين است که، اميد واقعی ما می بايستی به چه تکيه گاهی باشد؟

نميدانم که شما در زمان تحصيل خود هيچوقت راجع به اين موضوع انشا نوشتيد يا نه.

موضوع، علم بهتر است يا ثروت؟

علم بهتر است يا ثروت، موضوع انشا معروفی بود که هنوز به ياد من مانده.

از آن واضح تر، خاطرات جالب انشاهای بعضی از هم کلاسی هايم بود که در وصف اين موضوع مینوشتند؛ البته
می دانيم که……. فلان و بهمان و بالاخره.

جان کلام امروز من، نه راجع به علم و ثروت است و نه راجع به کلاس انشا و خاطرات زمان تحصيل، بلکه يک اميد واقعی.

اميدی که نه در علم و نه در ثروت نهفته میباشد.

اگر چه هر دوی آنها در جای خود خوبند، ولی اگر به عنوان يگانه تکيّه گاه و اميد نجات و آسايش ما قرار بگيرند ما را مايوس خواهند کرد.

اميد ما می بايستی، به مراتب از ثروت و علم انسانی و تکيّه گاه های دنيوی کاملا جدا باشد!

اميد می بايستی در دست اميد دهنده باشد.

در دست اميد دهنده ای که، تمام حوادث و اتفاقات اين دنيا را می بيند و از آنها آگاه است.

اميد دهنده ای که جاودانی و دانايی مطلق است.

اين اميد دهنده واقعی، خدای يگانه و قادر مطلق ماست!

خدايی که هرگز ما را نا اميد نمی گرداند.

اميد در خداوند، چنان شادی و آرامشی را در ما بوجود می آورد که از بردن جايزه نوبل يا تصاحب تمام ثروت و قدرت دنيوی بالاتر است.

مهم تر از آن ، اميد و ايمان به خداوند حيات جاويدان در نزد خودش را برای ما به همراه می آورد.

آيا شما اميد و تکيّه گاهی از او مطمئن تر سراغ داريد؟

آيا شما حاضريد حيات جاويدان در نزد خداوند را با تمام اين دنيا عوض کنيد؟

از شما دعوت می کنم تا او را در کلامش بهتر بشناسيم، تا اميدمان به قدرت و محبت بی مانند او تازه تر گردد.

مزمور ١٣٩ از کلام خدا.

علم کامل و مراقبت خداوند.

١ ای خداوند، تو مرا شناخته و آزموده ای .
٢ تو از نشستن و برخاستن من آگاهی. فکر های من از تو پوشيده نيست.
٣ تو کار کردن و خوابيدن مرا زير نظر داری و از همه راهها و روش های من با خبر هستی .
۴ حتی پيش از آ ن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می دانی.
۵ مرا از هر سو احاطه کرده ای و با دست خود مرا حفظ نموده ای .

۶ شناختی که تو از من داری بسيار عميق است و من يارأی درک آن را ندارم.
٧ از حضور تو به کجا می توانم بگريزم؟

٨ اگر به آسمان صعود کنم، تو در آنجا هستی ، اگر به اعماق زمين فرو روم، تو در آنجا هستی .
٩ و ١٠ اگر بر بالهأی سحر سوار شوم و به آنسوی دريا ها پرواز کنم، در آنجا نيز حضور داری
و با نيروی دست خود مرا هدايت خواهی کرد.
١١ اگر خود را در تاريکی پنهان کنم يا روشنأيی اطراف خود را به ظلمت شب تبديل کنم،
١٢ نزد تو تاريکی تاريک نخواهد بود و شب همچون روز روشن خواهد بود. شب و روز در
نظر تو يکسان است.
١٣ تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا بوجود آوردی.
١۴ تو را شکر می کنم که مرا اينچنين شگفت انگيز آفريده ای ! با تمام وجود دريافته ام که کارهائ
تو عظيم و شگفت انگيز است.
١۵ وقتی استخوان هايم در رحم مادرم بدقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از
وجود من آگاه بودی،
١۶ بلی، حتی پيش از آن که من بوجود آيم تو مرا ديده بودی. پيش از آنکه روز های زندگی من
آغاز شوند، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی.
١٧ خدايا، چه گران بها هستند نقشه هايی که تو برای من داشته ای !
١٨ درک عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بيدار م یشوم کماکان خود را
در حضور تو می بينم.
٢٣ و ٢۴ خدايا، د ل مرا تفتيش کن و افکارم را بيازما، ببين آيا فساد و نا درستی در من هست؟
تو مرا به راه حيات جاويد هدايت فرما.

اميدوارم که مطالعه اين قسمت از کلام خداوند اميد تازه ای را در شما بوجود آورده باشد.

عزيزان، خداوند بسيار مشتاق می باشد که با تک تک شما رابطه ای پدر و فرزند گونه داشته باشد.

اگر شما در مصيبت و گرفتاری هستيد، و يا دچار درد و ناراحتی جسمی می باشيد که نا اميدتان کرده به خداوند بگوييد.

اگر دل شکسته يا بيمار هستيد، در دعا با من همراه شويد تا از آرامش و شفأيی که فقط از خداوند قادر مطلق می آيد بر خوردار شويد.

آرامش و شفأيی که عيسی مسيح برای همه انسانها به ارمغان آورد.

عيسی مسيح در انجيل متی فصل ١١ و آيه ٢٨ می فرمايد:

ای تمام کسانی که زير يوغ سنگين، زحمت می کشيد، نزد من آئيد و من به شما آرامش خواهم داد!

دوستان گرامی، اگر خواستار اين هستيد که بار سنگين نا اميدی – دردها – مشکلات و گرفتاری های خود را به خداوند بدهيد با من در دعا همراه شويد.

پدر آسمانی – خدای قدوس و پاک.

من برای همه عزيزانی که به تو پناه آورده اند دعا می کنم.

پدر جان، من برای اميدهأی از دست رفته آنها دعا می کنم که تو خودت به آنها اميدی تازه ببخشی.

خداوندا، دلهأی شکسته و بدن های خسته اين دوستان را اميد و قوتی تازه عطا فرما.

خداوندا، تمام مشکلات اين عزيزان را به حکمت و قوت الهی خودت حل کن.

من برای ازدواج های در حال پاشيدگی – جدائی های جانکاه و فرزندان سر کش آنها دعا می کنم که روح مقدس تو در زندگی های ايشان معجزه نمايد.

خداوند، به ما اميدی تازه عطا فرما.
همه اين نياز ها را در نام عيسی مسيح به حضورت می آوريم. آمين.

**************************************************************************
آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم .
قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:
info@radioaramesh.org
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید. پایان