رومیان ۱۲: ۵ – ۷

۵ هر یک از ما عضوی از بدن او هستیم و برای تکمیل آن لازم می باشیم و مسئولیت و وظیفه ای مشخص در آن داریم . اما در کل ، همه متعلق به یکدیگریم و به هم نیاز داریم . ۶ خدا از روی لطف خود، به هر یک از ما نعمت و عطای خاصی بخشیده است تا وظایف خاصی را انجام دهیم .

اگر خدا به شما نعمت نبوت کردن داده است ، هرگاه مطمئنید خدا ازطریق شما سخن می گوید، نبوت کنید، یعنی پیغامهای خدا را به کلیسا اعلام نمایید. ۷ اگر نعمت شما، خدمت کردن به دیگران است ، این کار را بطرز شایسته انجام دهید. اگر نعمت تعلیم دادن دارید، خوب تعلیم بدهید.

معنا و مفهومی که این دنیا از، “موفقیت” به ما می‌‌آموزد، با آن چه که خداوند منظور دارد، بسیار متفاوت می‌‌باشد.

برای مثال، خدمت یک شبان را در نظر بگیرید.

شاید برای یک شبان کلیسا، دریافت افتخار و اعتبار در صورت دیدن رشد تعداد اعضای کلیسایش آسان باشد.

چرا که مردم معمولاً به اشتباه موثر بودن یک خدمت و کلیسا را در رشد تعداد اعضای آن می‌‌دانند.

اما خداوند جدا از این که مردم چگونه به خدمت‌های ما نگریسته و اعتبار می‌‌دهند، مشتاق است تا ما وی را فروتنانه و با تمام دل‌ پیروی نمأییم.

این هیچ فرقی نمیکند که خدمت ما عدهٔ زیادی را به خود جذب نماید یا نه.

از نظر خداوند، آن خدمتی موفقیت آمیز است که، در جهت اطاعت از خواستهٔ او – و فقط با نیّت جلال نام او در فروتنی انجام پذیرفته باشد!

این مهم برای هر ایمانداری متفاوت است.

بعضی از ایمانداران دارای خدماتی هستند که مشهود بوده و قابل دیدن توسط عموم مردم.

اما بسیاری نیز مسیح را در نهان و به دور از چشم عموم خدمت می‌‌نمایند.

از این رو، خدمات این عزیزان با همهٔ اهمیّت و ارزشی که دارد، توسط مردم دیده نمیشود.

عطایأیی که خداوند به ایمانداران و پیروان مسیح داده، برای استفاده آنها در مسولیت‌های بسیار خاصی است که بر عهدهٔ آنها گذارده است.

روح القدس مسئولیت و نوع خدمت ما را برای خداوند بر ما آشکار خواهد فرمود.

در پی آن، ما باید بهترین خود را در راه به انجام رسانیدن آن خدمت به کار ببریم.

البته خدمت ما هر چه که باشد، هیچ ارزشی نخواهد داشت مگر آن که خداوند روح حیات و برکت خود را در آن دمیده باشد.

به عبارتی دیگر، خداوند ما را با مشیت و حکمت الهی خود بر انجام خدمات و مسئولیت‌های خاصی گماشته است.

این خداوند است که، نوع خدمت و مسئولیت ما را در راه گسترش ملکوتش تعیین می‌‌فرماید – قوت، عطیه و استعداد لازمه را عطا می‌‌فرماید و هم خود موجب برکت آن خدمت می‌‌گردد.

جلال و افتخار همه متعلق به خداوند است!

ما نیز به خاطر پیروی از خداوند و ایفای نقش خود در نقشهٔ او برکت می‌‌یابیم.

به عنوان وسیله‌ای برای خدمت در ملکوت خداوند، باید از او سپاسگزار باشیم.

ما در راه ماموریت خود برای خداوند، تمام اعتبار و افتخار را به وی داده و از شکست نخواهیم هراسید.

در هر گام در راه خدمت به او، همواره با امید و شادی به پیش می‌‌رویم و اطمینان داریم که خداوند خود، خواست و منظور الهیش را به پایان خواهد رسانید.

افتخار و جلال تنها شایستهٔ کسی است که، “خلق فرموده – تقدیس نموده – قوت بخشیده و استوار نگاه می‌‌دارد.”

خداوند شما را برای انجام یک خدمت بسیار مشخصی برای گسترش ملکوت خود آفریده است!

او مایل است تا از زندگی شما استفاده نموده و اجازه بدهد تا شما دست پر توان او را در قادر ساختن شما در اجرای آن خدمت خاص مشاهده نمأیید.

با توجه کامل به صدای خداوند گوش بسپار – از خواست او در زندگی خود اطمینان حاصل کن و در همکاری با او، شاکر و کوشا باش.

چرا که خداوند حتما شما را قادر به انجام خدمتی که بدان خوانده می‌‌گرداند!

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان