عزيزان،خداوندمنوشمارابهبخششديگرانبسيارتشويقمینمايد.

چراکهسلامتیروحیوجسمیماراباخودبهارمغانخواهدآورد.

درفکرانتقامنبودن،امرخداوندوشايستهرفتاردرستفرزنداناوست.

همانگونهکه،يکفرزندمطيعوشايستهبهپدرشونصايحاوگوشمیدهد،ماهمبهپدرآسمانیخودگوشمیدهيم.

برایگوشدادنبهپدرآسمانیمابهکلاماومراجعهمیکنيم.

در رومیان ۱۲: ۱۹ می‌‌خوانیم که خداوند ما را از انتقام گرفتن منع فرموده است.

خداوندمیفرمايدکه،مجازاتانسانهاازآناوست!

عزيزان،اگردردرقلبهأیشماخاطراتدردناکوعذابآوری،ازديگرانوجودداردبهخداوندبگوييد.

بله،باخداوندراحتصحبتکنيد.

خاطراتتلخودردآوریکهسالهاستدرگوشهوکنارفکروقلبتانمخفیکردهايد،بيرونبيندازيدوبهخداوندبدهيد.

ازاوبخواهيدتاشمارادربخششديگرانکمککند.

خداوند،بسيارمهربانووفاداراست.

اومشتاقاستکهشمارادرصورتتمايلوخواستتانياریدهد!

بعدازآنکهمسائلومشکلاتخودراباخداونددرمياننهاديد،سعینکنيدذهنانسانيتانآنخاطراتتلخرادوباره

بهيادشماآوردهوحسانتقامجويیرادرشماتحريککند.

دوستان،شمابايدبعدازتخليهکاملخودتانازحسانتقام،گامیفراتربرداريد.

کلامخدادر ادامهراهنمايیمادر رومیان ۱۲: ۲۱ می‌‌فرماید:

اجازهندهيدبدیبرشماچيرهشود،بلکهبانيکیکردنبدیرامغلوبسازيد.

بخشيدنگناهديگرانوفراموشکردنآن،مرابهيادمطلبیمیاندازدکهدرجائیخواندم.

گويامنشیکهدردفترشرکتیخصوصیکارمیکردهمتوجهمیشودکهتمامقفسههایبايگانیدفترازورقههاو

اوراقیکهبسيارقديمیبودندپرمیباشد.

ديگرنهکارفرمایايشانبهآناوراقاحتياجداشتونهاعتباریبررویآنهاماندهبود.

منشیازکارفرمأیخودسوالکرد،آيامیتوانمايناورقیراکهديگرباطلشدهاندوشماهماحتياجیبهآنهانداريد

دوربيندازم؟

کارفرمادرجوابايشانمیگويد،بسيارخوب،ولیقبلازاينکهآنهارادوربيندازیيکفتوکپیتازهازهرکدام

بگيروبايگانیکن.

منشیدرذهنخودانديشيد،پساينکههمانشد .چهفرقیمیکند؟

بله،بعضیمواقعماهممرتکبهميناشتباهمیشويم،يعنیسعیمیکنيمکسیراببخشيم،ولیبازبهفکرماناجازه

میدهيمتايککپیتازهترازآنشخصياخاطرهتلخیکهقراربودهببخشيم،درخودنگاهدارد.

درادامهامرخداونددرموردچگونگیواکنشمادرمواقععصبانيت،درافسسيان۴: ۳۱ – ۳۲می‌‌خوانیم که:

هرنوعتلخی،خشم،غضب،درشتخوئی،ناسزاگويیونفرتراازخوددورکنيد،ودرعوض،نسبتبههم

مهربانودلسوزباشيدويکديگرراببخشيد،همانطورکهخدانيزشمارابخاطرمسيحبخشيدهاست.

قسمتديگریازکلامخداونددريعقوب۱: ۱۹ – ۲۰می‌‌فرماید:

برادرانعزيز،بهايننکتهتوجهکنيد؛بيشترگوشبدهيد،کمترسخنبگوييد،وزودخشمگيننشويد. زيرا،خشم

نميگذاردآنطورکهخدامیخواهد،خوبودرستکارباشيم.

پسباتوجهبهاينآياتملاحظهمیفرمائيدکه،خشممانهتنهاموجبعذابوناراحتیبرایخودمانواطرافيانمان

میشود،بلکهجلوعملخوبخداوندراهممیگيرد.

خداوندزمانیمیتواندازهرکدامازمابهدرستیاستفادهکندکه،پاکومنزهبودهوبهدورازخشم،کينهوغضب

بتوانيمنسبتبهديگرانمهربانودلسوزباشيم.

درقبلگفتيمکه،شايستهيکايمانداراستکهروحوذهنیخالیازانتقامداشتهباشد.

حالببينيمچگونهمیتوانيمروحووجودخودراازخشموغضببدورنگاهداريم.

در کلام خدا، افسسیان ۴: ۲ – ۳ می‌‌خوانیم که:

فروتنومهربانباشيد. نسبتبهيکديگربردبارباشيدوبهسببمحبتیکهبههمداريد،ازخطاهاواشتباهتيکديگر

چشمپوشینمأييد. ٣سعیکنيدهموارهمتفقاازروحخداهدايتشويد،تابتوانيدهميشهباهمدرصلحوصفاباشيد.

خداراشکربهخاطرکلامش.

عزيزان،توجهبفرمائيد،خداوندماخودآگاهاستکهماگاهینسبتبههمگناهمیورزيمودرحقهمديگراجحاف

روامیداريم.

بههمينسبباستکهاومیفرمايد؛نسبتبهيکديگربردبارباشيدوازخطاهاواشتباهاتيکديگرچشمپوشینمائيد.

برایبهترروشنشدناينمطلبکه،خوبحالاکهقبولکرديمبايدبهامرخدانسبتبههممهربانباشيمويکديگررا

ببخشيمتاکينهوخشموغضبدرماانبارنشوند،میبايستیاين راهنمايیراهمازخودخداوندبياموزيم.

در کلام خدا، افسسیان ۴: ۲۶ – ۲۷ می‌‌خوانیم که:

اگرعصبانیشديد،اجازهندهيدگناهیازشماسربزند. پيشازاينکهخورشيدغروبکند،خشمراازخوددورکنيد.

زيرا،اگرخشمگينبمانيد،بهشيطانفرصتمیدهيدکهشمارابهگناهوادارد.

پسمیبينيمکهخداوندعصبانیشدنماراغيرممکنتلقینفرمودهاست،بلکهاو،بربخششسريعتاکيدمیفرمايد.

پيشازغروبخورشيد،يعنیهمانروزیکهماازشخصیياموردیگلهمندمیشويم،میبايستیآنرابهحضور

خداوندببريموازصميمقلبببخشيم.

اجازهبفرمأييدتابقيهآيهرااينطورمعنیکنيمکهحالاگرنبخشيمچهمیشود؟

درآنصورتشيطاندروغگو،دائماًگفتاروکردارآنشخصیکهمارابهشکلیرنجانيدهبهشکلهأیمتفاوتبه

يادمانمیآورد.

حرفوعملیکهشايدمنظوروهدفیبدهمپشتآننبوده،درذهنماتبديلبهيکتراژدیغمانگيزمیگرداند،تا

جائیکهازآنشخصنفرتبهدلمیگيريموگاهیدشمنویمیگرديم،وايندرستهمانچيزیاستکهخداوند

قوياماراازآنمنعفرمودهاست.

از کلام خدا، کولسیان ۳: ۸ – ۱۱ می‌‌آموزیم که:

۸امااکنونوقتآناستکهخشم- کينه- فحشوسخنانزشتراهمچونلباسیپوسيدهازتنخوددرآوردهودور

بيندازيد.

٩بهيکديگردروغنگوييد،زيراآنطبيعتکهنهوفاسدشماکهدروغمیگفت،ديگرمردهوازبينرفتهاست.

١٠اکنونزندگیکاملاتازهایرادرپيشگرفتهايد،کهطیآندرشناختراستیترقیمیکنيدومیکوشيدهرروز

بيشترشبيهمسيح،خالقاينزندگیتازهشويد.

١١دراينزندگیتازه،مليتشخص،نژاد،سوادومقاماجتماعیاواهميتوارزشیندارد،چونهمهمردممیتوانند

بهيکاندازهبهحضورمسيحبيايند. آنچهواقعااهميتوارزشدارد،حضورمسيحدرزندگیشخصاست.

چهجالبخداوند،گفتارزشتوخشموکينهمارابهلباسیپوسيدهتشبيهفرمودهاست.

بله،خداوندازمامیخواهدکهاينلباسپوسيدهرابدورافکنيم.

بعدازآن،خداوندماراسرگردانوبلاتکليفرهانفرمودهاست،ویادامهمیدهدکهبعدازخلاصیازآنلباس

پوسيده،خودراباگفتارورفتارخوبمسيحأيیبپوشانيم.

دراينجامايلمتااشارهایداشتهباشمبهاينکهابرازعصبانيتوخشمنسبتبهديگران،تاچهاندازهرواوجايزاست.

ممکناستکهبعضیهابگويند،منآنقدرعصبانینميشومکهموجبآزاروجراحتجسمیوروحیکسیگردم.

ازطرفی،بهجنونوديوانگیهمکشيدهنشدهام،پسشايدعصبانیشدنمناشکالیندارد.

شايدماآنقدربهاينحقومرزعصبانيتخودعادتکردهوخوگرفتهايمکهديگراحترامیبرایمرزخداوندبرای

عصبانیشدنخودقأئلنمیباشيم.

برایاينکهبدانيمخشم،غضبوعصبانيتماتاچهاندازهایازچشمخداوندمجازاستوحدومرزیکهاوبرای

عصبانیشدنماقائلاستبهکلاماومراجعهمیکنيم.

عیسی مسیح در انجیل متی ۵: ۲۱ – ۲۲ می‌‌فرماید:

گفتهشدهاستکههرکسمرتکبقتلشود،محکومبهمرگمیباشد. امامنمیگويم،کهحتیاگرنسبتبهبرادرخود

خشمگينشویوبراوفريادبزنی،بايدتورامحاکمهکرد،واگربرادرخودراابلهخطابکنی،بايدتورابه

دادگاهبرد،واگربهدوستتناسزاگويی،سزيتآتشجهنممیباشد.

حالسوالیکهمابايدبهآنجواببدهيمايناستکه: آيامرزیکهخداوندبرایعصبانیشدنماقائلشدهاستبامرز

مامطابقتدارد؟

عزيزان, آياتبالااحتياجبهتفسيربيشتریدارند،ولیدراينجابههمينبسندهمیکنمکه،خوباستکهمااينآيات

رابهيادداشتهباشيمتاچنانچهازبرادرخودخشمگينهستيمبدانيماحساسوخواستخداونددراينموردچيست.

وياوقتیبهکسیناسزأيیمیگوييم،بهيادآوريمکهخداوندبرایآنناسزاگويیماچهمجازاتیراتعييننمودهاست.

خداراشکرکهاوازهمهضعفهاوگناهانمامطلعاستوآنهارادرصورتاعترافبهاووطلببخششدرنام

عيسیمسيحمیبخشد.

بهعبارتیديگر،مرگعيسیمسيحبررویصليبمجازاتجهنمیراکهيکگناهکارلايقآناستپرداختهاست!

وقتیمابهعيسیمسيحايمانمیآوريم،واورابهعنوانمنجیونجاتدهندهخودمیپذيريم،ازآنبهبعد،خداوند

گناهانمارادرنام- مرگوقيامعيسیمسيحمیآمرزد!

لطفاتوجهداشتهباشيدکهخداوندازمجازاتهيچگناهوخطأيیچشمپوشینميکند،وازآنبیتفاوتنميگذرد!

خداوندبهخاطرمحبتبیمانندخودبرایانسان،تاوانتمامگناهاناوراباقربانیکردنپسرشعيسیمسيح،يکبار

برایهميشهپرداخت!

شماچنانچهراجعبهاينمبحثبسيارمهماحتياجبهتوضيحاتبيشتریداريد،لطفاباماتماسبگيريد.

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان