سلام دوستان عزيز.

با اميد اين که روزهايی شاد و موفقی را در فيض خداوند مهربان سپری فرموده باشيد به مبحث اين هفته می پردازيم.

دوستان، لطفا توجه داشته باشيد که من هدفم داستان سرأيی و تشريح وقايع رخ داده در زندگی ايوب نبوده و نيست.

اگر خاطرتان باشد، ما در جواب اين سوال که، چرا انسانها مريض می شوند و در زحمت می افتند، به تحقيقی دست زديم.

گفتيم به گذشته هايی دور سفر کنيم تا ببينيم که ريشه اين همه مريضی و مصيبتی که بر سر انسان آمده و می آيد چيست

و از کجا سر چشمه می گيرند.

ايوب و زندگی او را به صورت بسيار مختصر تا حدودی مطالعه کرديم.

در آياتی که از کلام خدا در کتاب ايوب مطالعه نموديم ديديم که، فرشته ملعون که ما آن را به نام شيطان می شناسيم، در

صحنه ظاهر می شود.

توضيح اين که چرا اين فرشته ملعون است و شيطان ناميده می شود موضوع صحبت ما نيست.

اما يک حقيقت را نبايد نا ديده گرفت، و آ ن اين که او در اين جهان وجود دارد، چرا که ما او را در گفت و گويئ با خود

خداوند در کتاب ايوب آيه ٧ فصل اول می بينيم.

آيه ٧ را به خاطر آوريد، خداوند از شيطان پرسيد: کجا بودی؟

شيطان پاسخ داد: دور زمين می گشتم و در آن سير می کردم.
من برای جلو گيری از تکرار آيات و نتيجه گيری سريع تر از صحبت خود، به يک مطلب مهم اشاره می کنم.

و آن اين که از مطالعه آيات ١٢ فصل اول به بعد متوجه می شويم که، شيطان پس از آن که خداوند به او اجازه داد

توانست به زندگی ايوب به طور وحشتناکی ضربه و مصيبت وارد آورد.

نکته مهم ديگری که بايد راجع به ايوب به خاطر داشته باشيم اين است که، وی با وجود همه فجأيعی که بر سرش آورده
شد،همچنان مقاوم و صبور در ايمانش به خداوند استوار و صبور باقی ماند.
در آيه ٢٢ خوانديم که: با همه اين پيش آمد ها، ايوب گناه نکرد و به خدا ناسزا نگفت!

و اما راجع به فرشته ملعون، شيطان هم تا آنجأيی که در خور بحث ماست، کافيست که بدانيم او موجوديست واقعی و

زنده در اين دنيا که هميشه هدف و تلاشش خراب کاری کار خداوند و اذيت و آزار به ايمان داران به او بوده و هست.

برای نمونه ديديم که او چه بلاهأيی بر سر ايوب آورد.

پس تا اينجا يک جواب برای سوال خودمان يافتيم، سوال به خاطرتان هست؟

چرا انسانها مريض می شوند؟

چرا اينقدر مصيبت و رنج گريبان گير مان می شود؟ •

ريشه اين همه بدبختی های انسان از کجاست؟ •

در جستجوی جواب برای اين سوال، ديديم که در موارد بسياری شيطان مسبب و عامل دردها ومصيبت هأئ ماست.

ولی شيطان تنها عامل و مسبب مصيبتها و بدبختی هايی ما نيست.

عوامل ديگری هم در بوجود آوردن مشکلات برای ما در کارند که در برنامه های آينده به معرفی و شناخت آنها خواهيم پرداخت.

در سفر تاريخی خودمان به گذشته، برای شناخت و پيدا کردن ريشه عميق تر مريضی ها و مصيبت ها نگاهی به زندگی

ايوب داشتيم، و با شيطان که عامل بوجود آورنده همه مشکلات ايوب بود آشنا شديم.

حال در سفر خودمان باز هم به عقب تر می رويم، تا جائی که به اولين انسانها می رسيم، بله به آدم و حوا.

آدم و حوا، همان اولين انسانهأی خلق شده توسط خداوند و همينطور پدر و مادر اوليه همه ما انسانها تا امروز.

اجازه بفرمائيد تا محيطی که اين زوج اوليه در آن زندگی می کردند را مورد مطالعه قرار دهيم، و بعد از درک و

شناخت محيط زندگی آدم و حوا، بياموزيم که چگونه و به چه دليل اين زوج اوليه برای اولين بار شرمند گی- غم و

عاقبت مرگ روحانی و فيزيکی را تجربه کردند.

برای مطالعه زندگی آدم و حوا، ما با ايمان و اطمينان به کتاب مقدس مراجعه می کنيم و در اولين کتاب آن ، در کتاب

پيدايش شرح حال و چگونگی خلقت آدم های اوليه را مطالعه می کنيم.

اما قبل از اين که تحقيق خود را راجع به چگونگی خلقت جهان و آدم های اوليه يعنی آدم و حوا شروع کنيم، لازم

می دانم يک نکته مهم را خدمت شما عزيزان عرض کنم تا مطالبی که مطالعه می کنيم را از آن دريچه و نقطه نظری

ببينيد که منظور خداوند بوده و هست.

اما اين به چه معنی است؟

عزيزان، خداوند در آياتی که با هم مطالعه خواهيم نمود به ما می آموزد که او خدايی قدوس است!

خداوند از هر گناهی مبرا و پاک می باشد.

خداوند همينطور، قادر مطلق و دانای مطلق به همه کس و همه چيز در همه زمانها می باشد!

همچنين خداوند در کتاب پيدايش به ما می آموزد که چگونه وی بنا بر مصلحت و خواست الهی خود تصميم به خلقت

هستی گرفت.

حال، برای روشن تر شدن مطلب و اين که بدانيم چرا بايد اين آيات به دقت فرا گرفته شوند، ياد آوار می گردم که،

خداوند در پايان خلقت هستی، آدم و حوا را آفريد.

خداوند، آدم و حوا را آفريد تا آنها در کمال بی گناهی – سلامتی و فرمانبرداری از او تا ابد در آن محيط زيبا زندگی کنند.

ولی متاسفانه خواهيم ديد که اينطور نشد.

پدر و مادر اوليه همه ما، يعنی آدم و حوا، از فرمان خداوند سر پيچی نمودند و مرتکب گناه شدند.

پس نکته ائ که می خواهم مطمئن بشوم همه ما در پايان اين قسمت از کلام خدا ياد می گيريم اين است که، خداوند آدم و

حوا را برای يک زندگی شاد – سالم و جاويدان در يک محيط جغرافيأيی بسيار زيبأيی قرار داد.

ولی آدم و حوا از امر خداوند سر پيچی نموده و خشم و غضب الهی بر آنها وارد آمد.

چون خداوند قدوس – پاک، و مبرا از هر گناهی می باشد، او می بايستی با اين گناه و تمرد آدم و حوا به گونه ائ عادلانه برخورد ميکرد.

آری، مخلوقاتی گناه کار ديگر نميتوانستند در قدوسيت خداوند با هم زندگی کنند.

آدم و حوا بخاطر اين تمردشان از امر خداوند سزاوار مجازات گرديدند.

زيرا که خداوند به خاطر عدالت مطلق خود نميتونست گناه را ناديده انگارد.

اما مجازاتی که برای آدم و حوا تعيين شد چه بود؟

مجازات آنها، محروميت از عمری جاويدان بود، يعنی مرگ به اين جهان وارد شد.

اما چرا امروزه اين برای من و شما اينقدر اهميت دارد ؟

جواب – زيرا ما وارثان والدين اوليه خود يعنی همان آدم و حوا هستيم.

اين مهم نيست که از آن زمان تا امروز چند سال گذشته و چند نسل انسانی از آنها بوجود آمده، زيسته و مرده اند.

نکته ائ که قابل چش پوشی نيست، اين است که ما وارثان همان مجازات شده ايم.

برای درک بهتری از اين مطلب، بهتر است که به کلام خدا مراجعه کنيم.

با مطالعه پيدايش فصل يک تا آخر فصل سوم در کتاب مقدس چگونگی خلقت هستی توسط خداوند، و ورود گناه به اين

جهان را به می آموزيم.

شما را قويا تشويق به مطالعه اين قسمت می نمايم.
در پیدایش ۱: ۲۶ می‌‌خوانیم که:
سر انجام خداوند فرمود: انسان را شبيه خود بسازيم، تا بر حيوانات زمين و ماهيان دريا و پرندگان
آسمان فرمانروأيی کند.

عزيزان، لطفا به اين مهم توجه داشته باشيد که، در اينجا <شبيه> يک شبيه فيزيکی نيست.

خداوند مثل من و شما بدن فيزيکی ندارد.

او جسم نيست و در <بعد مکان> محدود نمی شود.

منظور خداوند از شباهت خود ساختن انسان، شباهت در خصوصيات ذاتی اوست.

خصوصياتی چون، دوست داشتن – محبت کردن – غمگين شدن – شاد شدن و در پاکی زيستن.

دوستان، به ياد داشته باشيد که چرا ما تمام اين آيات را در پيدايش فصل يک تا سوم مطالعه نموديم.

هدفمان اين بود که بياموزيم، چگونه گناه اوليه وارد اين جهان شد.

در کتاب مقدس ديديم که آدم و حوا از امر خداوند سرپيچی کردند – قانون او را شکستند و مرتکب گناه شدند.

پس گناه چيست؟ سرپيچی از امر خدا.

گناه اوليه توسط چه کسانی مرتکب شد؟

در جواب ديديم که، همان پدر و مادر اوليه ما، آدم و حوا.

حال سوال ديگر اين است که، خداوند چه مجازاتی را برای گناه مقرر فرمود؟

لطفا به آيه ١٧ در فصل سوم کتاب پيدايش توجه بفرمائيد:

سپس خداوند به آدم فرمود: چون گفته زنت را پذيرفتی و از ميوه آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری،

زمين زير لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ايام عمرت را با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد.

و در آيات ١٨ و ١٩ می خوانيم: ١٨ از زمين خار و خاشاک برايت خواهد روييد و گياهان صحرا را خواهی خورد.

١٩ تا آخر عمر به عرق پيشانييت نان خواهی خورد و سر انجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدی،

زيرا تو از خاک گرفته شدی و به خاک هم بر خواهی گشت.

پس ديديم، انسانی که برای يک زندگی جاويدان – شاد و بيدرد و غمی آفريده شده بود، بعد از گناه مورد لعنت خداوند

قرار می گيرد و به مرگ محکوم می گردد.

به عبارتی ديگر، همان فرموده خداوند: تو از خاک سرشته شدی و به خاک هم بر خواهی گشت.

نتيجه:

بعد از اتمام همه اين صحبتهأ و آياتی که مطالعه شد، دو نکته بسيار مهم را آموختيم.

اول – اين که متاسفانه ما وارثان همان خشم و غضبی که خداوند برای آدم و حوا تعیین فرمود می باشيم.
به عبارتی ساده تر، پدر و مادر اوليه ما، اولين گناه را مرتکب شدند و در نتيجه، از آن زندگی جاويد و سلامتی

هميشگی که خواست خداوند برايشان بود محروم گرديدند.

دوم – اين که شيطان در اين امر دخيل می بوده است.

بله، يک دليل ديگر برای مصائب – مشکلات و مريضی های ما، شيطان می باشد.

شيطان برای مدت محدودی که فقط خود خداوند زمان آن را می داند، اجازه دارد که انسانها را منجمله، من و شما را

مورد آزار و اذيت قرار بدهد.

داستان زندگی ايوب را به ياد می آوريد؟

خداوند به شيطان اجازه داد تا ايوب را آنگونه مورد آزمايش قرار بدهد.

پس در بعضی مواقع ناراحتی های روحی- جسمی – مشکلات و مصائب ديگری که در اين دنيا برای ما پيش می آيد، از

طرف خود شيطان است.

من شما را تشويق مينمايم که کتاب ايوب را به دقت مطالعه بفرمائيد تا از زندگی او سر مشق گرفته و بدانيد که چرا او

به عنوان يکی از صبور ترين انسان ها مشهورمی باشد.

در مورد شيطان لازم است که کمی بيشتر بدانيم، چرا که او در اين دنيا وجود دارد.

کار اصلی شيطان، دروغ گويی و آزار ايمان داران به خداوند است.

نقش ديگر شيطان در اين دنيا، بدور نگاه داشتن بی ايمانان از محبت خداوند است.

شيطان در نهايت توسط خداوند در بند نهاده خواهد شد و برای هميشه به آتش جهنم افکنده خواهد شد.

حيطه و ميزان عملکرد شيطان، کاملا بستگی به اين دارد که خداوند تا چه حد به او اجازه می دهد!

عزيزان، شيطان قادر به خواندن افکار ما نيست.

يعنی خداوند يک چنين توانائی را نداده است که او بتواند از افکار من و شما آگاه باشد.

ولی شيطان، دارای يک قدرت دروغ گويئ خارق العاده ا ی می باشد.

به چه صورت؟

مثلا او می تواند مرتبا حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی را به ياد شما آورد تا اينکه شما را در يک حالت غم و تقصير

دائم نگاه بدارد.

شيطان می تواند به دروغ، مرتب در اذهان ما نجوا کرده و وجود خدا و محبت او را برايمان منکر شود.

او توانسته انسانهأی بسياری را از ايمان به خدا باز دارد.

شيطان همينطور می تواند، در ايمان ما شک و ترديد وارد آورد.

در کتاب پيدايش، در گفتگوی خداوند با شيطان که به شکل ماری ظاهر گرديده بود، ديديم که او يعنی شيطان توانست با

ايجاد ترديد و شک، ايمان به خدا را در زن متزلزل سازد.

در آيه ۴ فصل سوم پيدايش، شيطان به حوا گفت: مطمئن باش نخواهی مرد.

ملاحظه می فرمائيد که، شيطان دروغ گفت، چرا که بعد از آ ن – آدم و حوا به مرگ محکوم شدند و در واقع، از زندگی

جاويدان ساقط شدند.

دوستان گرامی، آيا شيطان زياد شما را وسوسه می کند؟

آيا او گناهان گذشته شما را به يادتان می آورد؟

هشيار باشيد، چرا که او می خواهد با به ياد آوری گذشته های دردناک، زندگی شيرين حال و آينده شما را تلخ و تاريک

نمايد.

شما در محبت و کلام خداوند قوی بمانيد!

آينده شيطان نابوديست در حالئ که آينده شما در ايمان به عيسی مسيح پيروزی بر اين جهان و حيات جاويدان در نزد

خداوند می باشد!

در کتاب اول يوحنا فصل چهارم و آيه چهار از کلام خداوند می خوانيم:

فرزندان عزيزم، شما از آن خدا هستيد و بر مخالفين مسيح غلبه و پيروزی يا فته ايد، زيرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسيح در اين دنيأی گناه آلود قوی تر است!

آمين.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟
آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟
برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:
پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .
من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.
من احتیاج به فیض تو دارم .
قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.
به خانواده خداوند خوش آمدید!
لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:
info@radioaramesh.org
radioaramesh@shaw.ca
با ما در میان بگذارید.
پایان