در انجمن رادیو آرامش ما متعهد به رسانیدن تعلیمات عیسی مسیح به همه فارسی زبانان می باشیم .

توسط این تعلیمات ،ما نهایت تلاشمان را برای کمک به هر فرد خواهیم نمود تا وی شخصا از پیام صلح ومحبت خداوند برایش،آگاه و مطمئن شده ، و از آنها برای حل مشکلات روزانه زندگیش استفاده کند .

ما متعهد به تقویت نوایمانان توسط دعا و نشر و توزیع مطبوعات مسیحی می باشیم .

هدف برنامه‌های رادیو آرامش “اعلان پیام کلام خدا در انجیل مقدس می‌باشد!”

پیام خداوند در انجیل او این است که: “رستگاری، آرامش الهی و بر خورداری از حیات جاویدان در نزد او فقط در ایمان به عیسی مسیح برای همهٔ انسانها مهیّا می‌باشد!”

“رادیو آرامش به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مسیحی خاصی وابسته نیست !”

 

اعتقاد نامهٔ مسیحی

 

ما ایمان داریم به یک خدا، پدر قادر مطلق، آفرینندهٔ آسمان و زمین و همهٔ چیز‌های دیدنی و نادیدنی.

 

و ایمان داریم به یک خداوند، عیسی مسیح، پسر یگانهٔ خدا، مولود ازلی از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، که او را با پدر یک ذات است، و به واسطهٔ او همه چیز آفریده شد، و به خاطر ما و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به واسطهٔ روح القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد، و در حکومت پنتیوس پیلاتس به خاطر ما مصلوب شد، و رنج کشیده، بمرد و مدفون گشت، و روز سوم، بر حسب کتب مقدس، از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است، و بار دیگر با جلال می‌‌آید تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنت او را پایانی نخواهد بود.

 

و ایمان داریم به روح القدس، خداوند و بخشندهٔ حیات، که از پدر (و از پسر (صادر می‌‌گردد، و با پدر و با پسر پرستیده می‌‌شود و جلال می‌‌یابد، و به واسطهٔ انبیا سخن گفته است.

 

و ایمان داریم به یک کلیسای جامع و مقدّس که کلیسای رسولان است.

 

و به یک تعمید برای آمرزش گناهان اذعان داریم،

 

و رستاخیز مردگان و حیات عالم آینده را انتظار می‌‌کشیم.

 

آمین.