Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

مقالات قطب نمای روزانه (شماره 1)

تصویری از محبتِ خداوند برای ما

اشعیا ۴۹: ۱۵ خداوند چنین پاسخ می‌دهد: «آیا یک مادر جگر گوشه خود را فراموش می‌کند؟ یا بر پسر خود رحم نمی‌کند؟ حتی اگر مادری طفلش را فراموش کند، من شما را فراموش نخواهم کرد! آمین!

دوستِ خوبِ من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوانِ خداوند و منجی خودتون ایمانِ قلبی دارید؛ حال خداوندِ یگانه، خداوندی که تمامی این هستی‌ و شما را آفریده، پدرِ آسمانی شماست!

(بیشتر…)

تشخیص صدای خداوند

 انجیل متی ۱۶: ۲۱ – ۲۵

۲۱ از آن پس ، عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و در آنجاسران یهود و علمای مذهبی او را آزار داده ، خواهند کشت ؛ اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. ۲۲ پطرس او را به کناری کشیده ، با مخالفت به او گفت : «سرور من ، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما

(بیشتر…)

چرا ایمان داران به عیسی مسیح دعا میکنند؟

مزامیر ۱۰۳ : ۱۹-۲۲

۱۹ خداوند تخت‌ فرمانروایی‌ خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ موجودات‌ حكمرانی‌ می‌كند. ۲۰ ای‌ همه‌ فرشتگان‌ توانا كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ خداوند هستید تا دستوراتش‌ را اجرا نمایید، او را ستایش‌ كنید! ۲۱ ای‌ همه‌ نیروهای‌ آسمانی‌، ای‌ خدمتگزاران‌ خداوند،

(بیشتر…)

لباس مناسب رزم مسیحی

افسسیان ۶: ۱۳ – ۱۸

۱۳ بنابراین ، از یک یک سلاح های خدا به هنگام حمله دشمنتان ، شیطان ، استفاده کنید، تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر، بر پایهای خود محکم بایستید. ۱۴ اما برای این منظور، “کمربند محکم راستی “ رابه کمر ببندید و “زره عدالت خدا” را در بر نمایید.

(بیشتر…)

اشتیاق شناخت مسیح

فیلیپیان ۳: ۳ – ۱۱

۳ ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی شویم ، بلکه با پرستش خدا بوسیله روح او. ختنه واقعی همین است . ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیازات انسانی خود، قادر به نجات خود نیستیم .

(بیشتر…)