Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

مقالات قطب نمای روزانه (شماره 4)

واکنشِ صحیحِ یک ایماندار به عیسی مسیح در مقابل بی‌ وفأیی دیگران

آیاتِ کلیدی: ۲تیموتائوس ۴: ۹ – ۱۸

  ۹ سعی کن که هر چه زودتر پیش من بیایی،   ۱۰ زیرا «دیماس» به خاطر عشقی که به این دنیا دارد مرا ترک کرده و به تسالونیکی رفته و «کریسکیس» به غلاطیه و «تیطُس» به دلماطیه رفته است‌.   ۱۱ تنها «لوقا» با من است‌. «مرقس» را بردار و با خود بیاور، چون برای

(بیشتر…)

نتایجِ هولناک نا فرمانی از خداوند

یونس ۱: ۱ – ۳

  سرپیچی یونس از دستور خدا  

  ۱ یک روز خداوند به یونس، پسر امیتای فرمود:   ۲ «به نینوا، شهر بزرگ برو و به مردم آنجا بگو که ظلم و شرارت آنها به پیشگاه من رسیده است.»   ۳ امّا یونس خواست که از حضور خداوند فرار کند. پس به بندر یافا رفت و در آنجا یک کشتی دید که عازم اسپانیا بود. یونس

(بیشتر…)

هدفِ خداوند در شکستگی‌های ما

آیاتِ کلیدی: ۲قرنتیان ۱۲: ۶ – ۱۰

  ۶ اگر بخواهم به خود ببالم مثل یک احمق سخن نخواهم گفت، زیرا هر چه بگویم عین حقیقت است‌. اما، چنین کاری نخواهم کرد، مبادا کسی بیش از آنچه در من می‌بیند یا از من می‌شنود برای من ارزش قائل شود‌.

(بیشتر…)

واکنشِ عاقلانه در مقابلِ وسوسه

آیهٔ کلیدی ۱قرنتیان ۱۰: ۱۳

وسوسه اجتناب ناپذیر است!

عزیزان، هیچ انسانی، حتی ایماندارانِ بالغ نیز، از کششِ وسوسه کاملاً مصون نیستند. دوستِ گرامی من، در مقابلِ وسوسه، شما چگونه واکنش نشان می‌‌دهید؟  آیا فروتنانه و از صمیمِ قلب از خداوند درخواستِ کمک می‌‌کنید؟ یا که اغلب تسلیمِ وسوسه می‌‌شوید؟

(بیشتر…)

تباهی سرکشی از خداوند

آیاتِ کلیدی: ۱سموئیل ۱۵: ۱ – ۲۸

عزیزان، خداوند همیشه بهترین‌هایش را برای ما منظور دارد! اوامرِ الهی خداوند به ما، فقط برای منفعت و کمک به ما هستند! اوامرِ الهی خداوند به ما، برای دور نگاه داشتنِ ما از لذت‌های پاکِ زندگی نیستند!

(بیشتر…)

تجربه‌های دشوارِ زندگی ما از دیدگاهِ کلامِ خدا

آیاتِ کلیدی: مزمور ۱۲۳: ۱ – ۶

  ۱ خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.   ۲ در چمنزارهای سرسبز مرا می‌خواباند. در کنار آبهای آرام مرا رهبری می‌کند.   ۳ جان تازه‌ای به من می‌بخشد و به خاطر نام خود، مرا به راه راست هدایت می‌نماید.

(بیشتر…)

لنگرِ مطمئنِ ما در طوفان‌های زندگی

آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۶: ۱۷ – ۲۰

  ۱۷ همچنین خدا وقتی می‌خواست صریحتر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است آن را با سوگند تأیید فرمود‌.   ۱۸ پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر (یعنی وعده و سوگند خدا) وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید‌.

(بیشتر…)

انتظارِ بازگشتِ ثانویهٔ عیسی مسیح به این جهان

آیاتِ کلیدی: ۱یوحنا ۳: ۱ – ۳

  ۱ ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم‌. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی‌شناسد، علتش این است که او را نشناخته است‌.

(بیشتر…)