مقالات پیام هفته-2

عبادت کتاب مقدسی

انجیل متی ۶: ۵ – ۸
۵- وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابانها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند!

(بیشتر…)

رژیم فکری مسیحی

رومیان ۱۲: ۲
۲- رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و موردپسند اوست ، کشف کنید.

بهترین روش تغییر زندگی، تغییر دادن در روش فکر کردنمان می‌‌باشد.

(بیشتر…)

هیچ چیز تصادفی نیست

۱پطرس ۵: ۱۰
۱۰- اما ، پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ، خدا که بخشندهً تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید ، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت.آمین.

(بیشتر…)