تعالیم مسیحی-5

مهربانی مسیحی

سلام عزیزانِ شنونده.
با این امید که در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند عیسی مسیح بسر می‌‌برید، مطالعهٔ دیگری در کلامِ خدا را آغاز می‌‌کنیم.
آیاتِ کلیدی این مطالعه در افسسیان ۴: ۳۱ – ۳۲ هستند.

(بیشتر…)

عیسی مسیح غمخوارِ ماست

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ پطرس فصلِ پنج آیهٔ هفت با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!

(بیشتر…)

خداوند نجات دهندهٔ با وفای ماست

ارتباطِ کلامِ خدا در مزمورِ فصلِ چهل و آیاتِ یک تا سه

سلام عزیزانِ حق جو
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

(بیشتر…)

دوستِ داشتنِ خدا یعنی چه و چگونه است؟

ارتباطِ کلامِ خدا در تثنیه ۶: ۴ و ۵ با زندگی امروزِ من

سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

(بیشتر…)

مرز‌های پر حکمتِ خداوند

ارتباطِ کلامِ خدا در امثال ۸: ۲۹با زندگیِ امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

(بیشتر…)

زندگی ما انسان‌های ناکامل در دنیای ناکامل

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۳: ۹ – ۱۰با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

(بیشتر…)

واکنشِ مسیحی در مقابلِ وسوسه

ارتباطِ کلامِ خدا در اولِ قرنتیان ۱۰: ۱۳با زندگی امروزِ من
سلام عزیزانِ حق جو.
امیدوارم در هر کجای این دنیای بزرگ که زندگی می‌‌کنید، در سلامتِ جسم و آرامشِ الهی خداوند باشید!
عزیزان، خداوندِ یگانهٔ پر فیض و مهربان، خالقِ این هستی‌ و شما، بسیار مشتاقه تا با شما صحبت کنه.

(بیشتر…)