ارزشِ رنج کشیدن برای دیگران

آیاتِ کلیدی: کولسیان ۱: ۲۴دوستِ خوبِ من، خدمت نمودن به مردم و معرفی عیسی مسیح به آنها هزینه داره.هنگامی که ...
ادامه مطلب

در تاکِ حقیقی بمانید!

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۱ – ۸عیسی به شاگردان تعلیم می‌دهد که با او پیوند داشته باشند.۱ «من تاک ...
ادامه مطلب

آیا خدا فرمانِ شماست یا لاستیکِ زاپاسِ شما؟

آیهٔ کلیدی: مزمورِ ۴: ۱۱ ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد بر می‌آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که ...
ادامه مطلب

خداوند، به کم ایمانی من کمک کن

آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز در انجیلِ مرقس فصلِ ۹و آیاتِ ۱۴تا ۲۷هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور ...
ادامه مطلب

نیشِ مرگ کجاست؟

آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، دراولِ قرنتیان ۱۵: ۵۵هست.با هم این قسمت از کلامِخدا را مرور می‌‌کنیم.۵۵ ای مرگ پیروزی تو ...
ادامه مطلب