Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

قطب نمای روزانه

تصویری از محبتِ خداوند برای ما

اشعیا ۴۹: ۱۵ خداوند چنین پاسخ می‌دهد: «آیا یک مادر جگر گوشه خود را فراموش می‌کند؟ یا بر پسر خود...

اهمیتِ راستگویی و بیانِ حقیقت در زندگی هر مسیحی

آیهٔ کلیدی این تعلیم افسسیان ۴: ۲۵ می‌‌باشد. دوستِ خوبِ من، کلامِ خدا در افسسیان فصلِ چهار آیهٔ ۲۵ می‌‌فرماید:...

دلیلِ دور شدنِ خدا از ما و راهِ نزدیک شدن به او

آیهٔ کلیدی این تعلیم، یعقوب ۴: ۸ می‌‌باشد.  ۸ به خدا نزدیک شوید، تا او نیز به شما نزدیک شود....

تنها کلامِ شفا دهندهٔ ما

آیهٔ کلیدی این تعلیم؛ انجیلِ یوحنا ۸: ۳۲ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. آمین! دوستِ خوبِ...

برکتِ انتظار برای شنیدن از خداوند

آیهٔ کلیدی؛ ارمیا ۲۹: ۱۱  ۱۱ خواست و اراده من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از...

بخشیدن یا گله کردن

آیاتِ کلیدی این مطالعه در کلامِ خدا در؛ کولسیان ۳: ۱۲ - ۱۷ می‌‌باشند. ۱۲- حال که خدا شما را...

شفا و آزادی از تلخی‌های درونمان

عبرانیان ۱۲: ۱۴ - ۱۵ دوستِ خوبِ من، "تلخی" یک خصلتِ چسبندگی بسیار مستحکمی داره که، اگه ما به اون...

اشتیاق شناخت عیسیِ مسیح

عزیزان، در شروعِ مطالعهٔ امروز در کلامِ خدا، تحتِ عنوانِ ؛ "اشتیاقِ شناختِ عیسی مسیح"، آیاتِ ۳ تا ۱۱ در...

ثمرهٔ قلبِ پاکِ تسلیم شده به خداوند

پیدایش ۱۲: ۱  ۱ خداوند به ابرام فرمود: «ولایت، خانه پدری و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی...

تاثیراتِ ایمان به عیسی مسیح بر ما

آیهٔ کلیدی این مطالعه:  انجیلِ یوحنا ۳: ۳  ۳ عیسی جواب داد: «اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت...

ثمراتِ اطاعت از خداوند

آیهٔ کلیدی این تعلیم: مزمورِ ۴: ۳  ۳ بدانید که خداوند اشخاص درستکار را برای خود برگزیده است، پس وقتی...

بخشیدن یا گله کردن

آیاتِ کلیدی این تعلیم :کولسیان ۳: ۱۲ - ۱۷ عزیزان، برای مردم جامعه‌های ما، بیان "من بی‌ تقصیرم و از...

چگونه می‌‌توانیم خدای واقعی را ببینیم؟

دوستِ خوبِ من، اگر چه ما دوست داریم اینطور فکر کنیم که ما خودمون همیشه در کنترلِ کاملِ زندگیمون هستیم،...

بازگشت به سوی خداوند

زکریا ۱: ۳ ولی اینک به شما می‌گویم که اگر بسوی من بازگشت کنید، من هم بسوی شما باز می‌گردم....

افکارِ مسیحی

دوستِ خوبِ من، چیز‌های بسیاری وجود دارند که متاسفانه ما میزانِ اهمیتِ اونها را در زندگیمون دستِ کم می‌‌گیریم. چیز‌های...

فروتنی به روشِ عیسی مسیح

دوستِ خوبِ من، اگه شما فقط یک حق انتخاب برای برگزیدنِ "خصلتی" را داشته باشید، چه "خصلتی" را بر می‌‌گزینید؟برای...