Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من

چی میشه وقتی شما نگران میشید

: ۱پطرس ۵: ۷ ۷ بگذارید خداوند بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای شما را به دوش گیرد، زیرا او در...

معتبر‌ترین راهنمای زندگی ما

آیهٔ کلیدی: یوشع ۱: ۸ ۸ این کتاب تورات از تو دور نشود؛ شب و روز آن را بخوان و...

پیروزی کامل و قطعی بر مشکلاتِ زندگی

آیهٔ کلیدی: رومیان ۸: ۳۷ ۳۷ اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست! چگونه؟...

خدا فراموشت نکرده

آیاتِ کلیدی مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴ ۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به...

پیروزی در نبردی مهمتر

آیهٔ کلیدی: امثال ۱۶: ۳۲ ۳۲صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که...

تصمیم بگیر که ایمان آوری

آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۱: ۴۰ ۴۰ عیسی فرمود: «مگر نگفتم اگر ایمان بیاوری، کارهای عجیب از خدا می‌بینی؟» آمین!...

به خاطرِ گناهانِ خودت،دیگران را مقصر نشناس

آیهٔ کلیدی: مزمور ۳۲: ۳ ۳ گناهم وقتی آن را اعتراف نمی‌کنم، وجود مرا مثل خوره می‌خورد و تمام شب...

تجربهٔ بخششِ کامل

کامل درسِ اول - ویدیوی شمارهٔ ۵۰ دوستِ خوبِ من، آیا تا حالا این جملات را از دیگران شنیده اید....

درس هایی از خوابهای یوسف

آیاتِ کلیدی: پیدایش ۳۷: ۱ – ۱۱ خوابهای یوسف ۱ یعقوب بار دیگر در کنعان یعنی سرزمینی که پدرش در...

وقتی عصبانی میشی، گناه نکن!

آیهٔ کلیدی: افسسیان ۴: ۲۶ ۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید...

خدا ترسی یعنی چه؟

آیهٔ کلیدی: تثنیه ۱۳: ۴ ۴ فقط از خداوند، خدایتان پیروی نمایید، از او اطاعت کنید و اوامرش را بجا...

خداوند باغبانِ عالی ما

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۲ و ۴ ۲ او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد، می‌بُرد و شاخه‌هایی را...

دریافت از خداوند، مناسبِ نیازمان

آیهٔ کلیدی: خروج۳: ۱۲ ۱۲ خدا فرمود: «من با تو خواهم بود و وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون...

شناختِ صحیح از بهشتِ واقعی خداوند

آیاِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۴: ۱ – ۶ ۱ «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من...

چگونگی داوریایماندارانِ به عیسی مسیح توسطِ خداوند

آیاتِ کلیدی: دومِ قرنتیان ۵: ۶ – ۱۰ ۶ پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی‌مان هستیم، و می‌دانیم...

راهِ اطمینان از نجاتِ ابدی خودمان

آیاتِ کلیدی: رومیان۵: ۶ - ۱۰ و افسسیان ۲: ۸ - ۹ دوستِ خوبِ من، بسیاری از عزیزان هستند که...