Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

متی ۵: ۵

عیسی مسیح، تو به خاطر وفاداریت به خدای پدر – زندگی بی‌ گناهت و سازش ننمودن با انبیای کذبه، مورد نفرت بسیاری قرار گرفتی.

 اگر من می‌‌خواهم که شاگرد راستین تو باشم، نباید به دور از ارادهٔ خداوند جویای افتخارات شخصی باشم.khoshabehale frotanan

عیسی مسیح، تو ثروتمند نبودی. پول و افتخارات دنیوی نباید جای اول را در زندگی من بگیرند.

عیسی مسیح، تو با کار سخت، امرار معاش می‌‌نمودی. من نباید تنبل و تن‌ پرور باشم.

عیسی مسیح، به من بیاموز و کمک کن تا در روح فروتنی و تواضع و نه استاندارد‌های دنیوی زندگی کنم.