نگرانی دائم ممنوع

انجیل متی ۶: ۲۵ بنابراین به شما می‌گویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید ...
ادامه مطلب

عصبانیت نسبت به خداوند

امثال ۲۹: ۱۱ ۱۱ آدم احمق، بزودی خشم خود را ظاهر می‌سازد، امّا شخص عاقل از خشم خود جلوگیری می‌کند ...
ادامه مطلب

منبع هویّتِ واقعی شما

امثال ۲۳: ۱۷ ۱۷ به شریران حسادت نورز، بلکه آرزوی تو اطاعت از خداوند باشد؛  آمین! (بیشتر…) ...
ادامه مطلب

در بهترین وقتِ مقرر

غلاطیان ۴: ۴ – ۵ ۴ اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن ...
ادامه مطلب

ارزشِ واقعی شما

دوستِ گرامی من، اغلب، وقتی ما با ناکامی و سر خوردگی، و یا نا امیدی، در کشمکش قرار می‌‌گیریم، در ...
ادامه مطلب

التفات یا غضبِ خداوند؟

آیا من واقعاً مورد قبول خداوند هستم؟ آیا واقعاً خداوند مرا دوست دارد؟ (بیشتر…) ...
ادامه مطلب

احساسی به سوی شفا

افسسیان ۲: ۸ – ۹ دوست عزیز من، آیا تاکنون برای شما پیش آمده که در فکرتان، خود را نالایق، ...
ادامه مطلب

رهأیی از عصبانیت – قسمت دوم

آیات کلیدی؛ افسسیان ۴: ۲۹ – ۳۲ ۲۹ یک کلمۀ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع، ...
ادامه مطلب

رهأیی از عصبانیت – قسمتِ اول

آیات کلیدی؛ افسسیان ۴: ۲۶ – ۲۷ ۲۶ اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان، شما را به گناه بکشاند و یا ...
ادامه مطلب

خواستِ خداوند برای ما چیست؟

۱تیموتأوس ۱: ۱ – ۸ ۱ از طرف پولس که به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و به دستور مسیح ...
ادامه مطلب

عیسی مسیح دکترِ خوبِ شما

امثال ۳: ۵ – ۸ ۵ با دل و جان بر خداوند توکّل کن. بر عقل خود تکیه مکن. ۶ ...
ادامه مطلب

نور راه زندگی ما

امثال ۴: ۱۸ ۱۸ راه مردم نیکوکار مانند سپیده دَم است که هر لحظه روشنایی آن بیشتر می‌شود تا روز ...
ادامه مطلب

قیامِ الهام بخشِ عیسی مسیح از مردگان

انجیل لوقا ۲۴: ۱ – ۹ ۱ در روز اول هفته (یکشنبه) صبح خیلی زود سر قبر آمدند و حنوطی ...
ادامه مطلب

چرا عیسی مسیح به جای ما جان داد؟

انجیل یوحنا ۳: ۱ – ۱۶ ۱ یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، ...
ادامه مطلب

محبتِ بی‌ مانند عیسی مسیح

انجیل یوحنا ۱۳: ۳۴ – ۳۵ ۳۴ به شما فرمان تازه‌ای می‌دهم: یکدیگر را دوست بدارید‌. همان طور که من ...
ادامه مطلب

پیامِ واقعیِ صلیب

غلاطیان ۶: ۱۴ ۱۴ و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که ...
ادامه مطلب

آمدنِ اولِ عیسی مسیح به این جهان

غلاطیان ۴: ۴ – ۷ ۴ اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن ...
ادامه مطلب

عیسی حقیقی

انجیل متی ۱۶: ۱۳ – ۱۶ ۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: «به ...
ادامه مطلب

خون گرانبهای عیسی مسیح

۱پطرس ۱: ۱۷ – ۲۱ ۱۷ شما در دعاهای خود کسی را پدر خطاب می‌کنید که بدون هیچ گونه تبعیضی ...
ادامه مطلب

حقیقتِ آزاد کننده

انجیل یوحنا ۸: ۳۲ و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد‌‌.»آمین! (بیشتر…) ...
ادامه مطلب