Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

106

در آموزشگاه ایمان مسیح

در آموزشگاه ایمان مسیح

انجیل متی ۱۶: ۶ – ۱۲

۶ پس وقتی عیسی به ایشان فرمود: « از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان بر حذر باشید و احتیاط کنید» ، ۷ آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند: « چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می گوید.» ۸ عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:

(بیشتر…)

کلاس آموزش فروتنی

انجیل لوقا ۵: ۱ – ۱۱

۱ روزی عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و عده بسیاری برای شنیدن کلام خدا نزد او گرد آمده بودند. ۲ آنگاه عیسی دو قایق خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آنها بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می کردند. ۳ پس سواریکی از آن قایقها شد و به شمعون که صاحب قایق بود، فرمود

(بیشتر…)