118

جنگ روحانی ندیدنی ما

افسسیان ۶: ۱۰ – ۱۲

۱۰ در خاتمه از شما می خواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود، نیرو بگیرید و زورآور شوید! ۱۱ خود را با تمام سلاح های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید. ۱۲ بدانید که جنگ ما با انسانها نیست ،

(بیشتر…)