119

لباس مناسب رزم مسیحی

افسسیان ۶: ۱۳ – ۱۸

۱۳ بنابراین ، از یک یک سلاح های خدا به هنگام حمله دشمنتان ، شیطان ، استفاده کنید، تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر، بر پایهای خود محکم بایستید. ۱۴ اما برای این منظور، “کمربند محکم راستی “ رابه کمر ببندید و “زره عدالت خدا” را در بر نمایید.

(بیشتر…)