12

چرا ایمان داران به عیسی مسیح دعا میکنند؟

مزامیر ۱۰۳ : ۱۹-۲۲

۱۹ خداوند تخت‌ فرمانروایی‌ خود را در آسمانها قرار داده‌ است‌ و از آنجا بر همه‌ موجودات‌ حكمرانی‌ می‌كند. ۲۰ ای‌ همه‌ فرشتگان‌ توانا كه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ خداوند هستید تا دستوراتش‌ را اجرا نمایید، او را ستایش‌ كنید! ۲۱ ای‌ همه‌ نیروهای‌ آسمانی‌، ای‌ خدمتگزاران‌ خداوند،

(بیشتر…)