120

تشخیص صدای خداوند

انجیل متی ۱۶: ۲۱ – ۲۵

۲۱ از آن پس ، عیسی آشکارا به شاگردانش می گفت که او به اورشلیم خواهد رفت و در آنجاسران یهود و علمای مذهبی او را آزار داده ، خواهند کشت ؛ اما می گفت که روز سوم زنده خواهد شد. ۲۲ پطرس او را به کناری کشیده ، با مخالفت به او گفت : «سرور من ، خدا نکند که چنین اتفاقی برای شما

(بیشتر…)