121

گوش سپردن به خداوند

۲سموئیل ۷: ۸ – ۲۲

۸ « حال خداوند قادر متعال می فرماید که وقتی چوپان ساده ای بیش نبودی و در چراگاه ها از گوسفندان نگهداری می کردی, تو را به رهبری قوم اسرائیل برگزیدم. ۹ در همه جا با تو بوده ام و دشمنانت را نابود کرده ام. تو را از این نیز بزرگتر می کنم تا یکی از معروفترین مردان دنیا شوی!

(بیشتر…)