122

چگونه صدای خداوند را بشنویم؟

انجیل متی ۶: ۵ – ۶

۵ و اما درباره دعا. هرگاه دعا می كنی ، مانند ریاكاران نباش كه دوست دارند در عبادتگاه ها یا در گوشه و كنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب كنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را كه باید از خدا بگیرند، همین جا از مردم گرفته اند.

(بیشتر…)