126

چگونه با منتقدین خود برخورد نمأییم

فیلیپیان ۱: ۱۲ – ۱۸

۱۲ برادران عزیز، می خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده ، در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است ؛ ۱۳ زیرا اکنون همه ، منجمله سربازان گارد، بخوبی می دانند که من بعلت مسیحی بودن ، در زندان بسر می برم .

(بیشتر…)