127

چگونه خداوند توجه ما را به خود جلب می‌‌کند

تثنیه ۱: ۴۲ – ۴۴

۴۲ ولی‌ خداوند به‌ من‌ گفت‌: «به‌ ایشان‌ بگو كه‌ این‌ كار را نكنند، زیرا من‌ با ایشان‌ نخواهم‌ رفت‌ و دشمنانشان‌ آنها را مغلوب‌ خواهند كرد.» ۴۳ من‌ به‌ ایشان‌ گفتم‌، ولی‌ گوش‌ ندادند. آنها مغرور شده‌، فرمان‌ خداوند را اطاعت‌ نكردند و برای‌ جنگیدن‌ به‌ كوهستان‌ برآمدند. ۴۴ ولی‌ اموریهایی‌ كه‌ در آنجا ساكن‌ بودند برای‌ مقابله‌ با آنها بیرون‌ آمده‌، مثل‌ زنبور ایشان‌ را دنبال‌ كردند و از سعیر تا حرمه‌ آنها را كشتند.

(بیشتر…)