130

درس هایی که از عیسی مسیح در باغ جتسیمانی می‌‌آموزیم

انجیل متی ۲۶: ۳۶ – ۴۶

۳۶ پس عیسی ایشان را به بیشه ای آورد که آن را جتسیمانی می نامیدند. او به ایشان فرمود: «بنشینید و منتظر باشید تا من کمی دورتر رفته ، دعا کنم .» ۳۷ پطرس و دو پسر زبدی یعنی یعقوب و یوحنا را نیز با خود برد. در حالیکه غم و اندوه تمام وجود او را فرا گرفته بود،

(بیشتر…)