14

گامهایی کوچک به سو ی سرنوشتی بزرگ

لوقا ۵: ۱-۱۱

۱ روزی عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و عده بسیاری برای شنیدن کلام خدا نزد او گرد آمده بودند. ۲ آنگاه عیسی دو قایق خالی در ساحل دریاچه دید که ماهیگیرها از آنها بیرون آمده بودند و تورهای خود را پاک می کردند. ۳ پس سواریکی از آن قایقها شد و به شمعون که صاحب قایق بود، فرمود

(بیشتر…)