141

ثمرات زندگی هدفدار

فیلیپیان ۳: ۱۲ – ۱۴

۱۲ منظورم این نیست که دیگر کامل شده ام . هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم ؛ پس می کوشم تا روزی بتوانم همان شخصیتی گردم که مسیح در نظردارد و برای رسیدن به همان مقام نیز مرا نجات داده است .

(بیشتر…)

ثمرات زندگی هدفدار

فیلیپیان ۳: ۱۲ – ۱۴

۱۲ منظورم این نیست که دیگر کامل شده ام . هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم ؛ پس می کوشم تا روزی بتوانم همان شخصیتی گردم که مسیح در نظردارد و برای رسیدن به همان مقام نیز مرا نجات داده است .

(بیشتر…)