149

خطر مال اندوزی – قسمت اول

انجیل لوقا ۱۲: ۱۳ – ۲۱

۱۳ در این هنگام ، شخصی از میان جمعیت گفت : “استاد، به برادرم بفرما که ارث پدرم را با من تقسیم کند!” ۱۴ عیسی جواب داد: “ای مرد، چه کسی تعیین کرده که من قاضی شما باشم تا درباره این موضوع حکم کنم ؟ ۱۵ اما اگر از من می شنوید،

(بیشتر…)