15

انظباط و پایداری در عبادت و دعا

یوشع ۱: ۶-۸

۶ پس‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌، چون‌ تو این‌ قـوم‌ را رهبـری‌ خواهی‌ كرد تا سرزمینی‌ را كه‌ به‌ پدران‌ ایشـان‌ وعـده‌ داده‌ام‌ تصاحب‌ نماینـد. ۷ فقط‌ قوی‌ و شجاع‌ باش‌ و از قوانینی‌ كه‌ خدمتگزارم‌ موسی‌ به‌ تو داده‌ است‌ اطاعـت‌ نمـا، زیـرا اگـر از آنها بدقـت‌ اطاعت‌ كنـی‌، هر جـا روی‌ موفق‌ خواهی‌ شد. ۸ این‌ كتاب‌ تورات‌

(بیشتر…)