150

خطر مال اندوزی – قسمت دوم

ا تیموتا ئوس ۶: ۶ – ۱۹

۶ اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود، به آنچه دارد قانع و خرسند است . ۷ ما چیزی با خود به ایـن دنیا نیاورده ایـم و چیـزی نیـز نخواهیم برد. ۸ پس اگـر خـوراک و پوشاک کافی داریـم ، بایـد راضی باشیم ، حتی اگر ثروتی هم نداشتـه باشیم ؛

(بیشتر…)