163

ترسان نباشید!

انجیل متی ۱۴: ۲۲ – ۳۶

۲۲ بلافاصله پس از آن ، عیسی به شاگردانش فرمود که سوار قایق شده ، به آنطرف دریاچه بروند. اما او خود همان جا ماند تا مردم را روانه خانه هایشان نماید. ۲۳ پس از آن ، عیسی بر فراز تپه ای رفت تا به دعا بپردازد.

(بیشتر…)