166

مسیح الگوی فروتنی واقعی

فیلیپیان ۲: ۱ – ۱۱

مسیح، الگوی فروتنی

۱ ای مسیحیان ، آیا یکدیگر را تشویق و دلگرم می کنید؟ آیا آنقدر یکدیگر را دوست دارید که به هم کمک کنید؟ آیا احساس می کنید که ما همه با هم برادریم و از یک روح برخورداریم ؟ آیا دلسوز و همدرد هستید؟ ۲ اگر چنین است ،

(بیشتر…)