Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

 

168

آماده برای نبردروحانی

تیموتائوس دوم ۳: ۱۶ – ۱۷

۱۶ در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است . از این جهت ، برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید

(بیشتر…)