17

درسها یی در زمینهٔ فرزند خدا بودن

یوحنا ۸: ۲۵-۵۹

۲۵ مردم از او پرسیدند: “به ما بگو که تو کیستی ؟” عیسی جواب داد: “من همانم که از اول به شما گفتم . ۲۶ برای خیلی چیزها می توانم شما را محکوم کنم و خیلی چیزها دارم که به شما تعلیم دهم ؛ اما فعلا این کار را نمی کنم . فقط چیزهایی را می گویم که فرستنده من از من خواسته است ،

(بیشتر…)