172

پذیرفته شده توسط خداوند!

رومیان ۸: ۱۴ – ۱۶

۱۴ زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند، فرزندان خدا هستند. ۱۵ پس همچون برده ها، رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم ، فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اند و خدا را پدر خود می خوانند.

(بیشتر…)