173

همهٔ پریشانی‌های ما

۱پطرس ۵: ۶ – ۱۰

۶ پس‌ اگر خود را زیر دست‌ نیرومند خدا فروتن‌ سازید، او در زمان‌ مناسب‌ شما را سرافراز خواهد نمود. ۷ بگذارید خداوند بار تمام‌ غصه‌ها و نگرانیهای‌ شما را به‌ دوش‌ گیرد، زیرا او در تمام‌ اوقات‌ به‌ فکر شما می‌باشد.

(بیشتر…)